Ko Poe Zay

(orginal end)-->
 
ကဗ်ာ စာမ်က္ႏွာ
သတင္း စာမ်က္ႏွာ
စကားစျမည္

ျမန္မာ စာအုပ္မ်ား
၀တၴဳတို၊ ၀တၴဳရွည္၊ ကဗ်ာ၊ မွတ္သား ဖြယ္ အေထြေထြ စာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ အီးဘုတ္ (E-book) စာအုပ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Other things
test
ေကအဲန္ယူ ေၾကညာခ်က္
Friday, August 31, 2007


posted by ျမင့္ေဇ @ 10:09 PM   0 comments
OFFICE OF THE SUPREME HEADQUARTERS
KAREN NATIONAL UNION
KAWTHOOLEI

KNU Statement on Current Situation


September 1, 2007

• Since August 19, 2007, public demonstrations led by the 88-movement students and the NLD women, for reduction of fuel and commodity prices, have been spreading gradually. Regarding this matter, we, the KNU, state our position as follows.

• We, the KNU, fully support the people, who get out into the streets and honestly state their true situation and will, as they could no longer bear the pain of drastic increase in fuel prices, in addition to high commodity prices.

• As the brutal suppression of the demonstrators, using organized thugs called “Swan-ar-shin”, detaining more than a hundred demonstrators and continuing the search and arrest of the 88-movement student leaders and other mass leaders by the military clique are totally against legal norms, we explicitly oppose and condemn them.

• Since the movement for reduction of fuel prices, commodity prices and the release of the detainees is legitimate, the people are bound to carry on the struggle. For that reason, we would like to urge the workers, peasants, students, Sanghas, civil servants, armed forces personnel, intellectuals and the ethnic nationalities to join the movement, in force, until the end is achieved.

• Hiring of people by the SPDC military clique to beat up the fellow oppressed is an extremely horrific act. We earnestly urge these hired hands to oppose the SPDC’s unjust bidding and participate in the movement.

• In conclusion, we would like to affirm that the SPDC military clique totally lacks either the mandate or the ability to rule the country. For that reason, we solemnly demand the SPDC to stop its indiscriminate violence against the people and immediately begin dialogue for the resolution of political and economic problems, justly.

***************

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 10:04 PM   0 comments
လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္နည္း - ၄
၆၊ တန္ျပန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရန္သူ.ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းနာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္၊ ၄င္းနည္းမ်ားတြင္ ပစ္မွတ္ ထားသူတဦးကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးလွ်ဴိ႔၀ွက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပံုမ်ားပါ၀င္ပါသည္၊

ယခုအခါ တန္ျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္၊ ဤကိစၥမွာ ရန္သူက ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္းကို မည္သို႔မည္ပံုတန္ျပန္ တုန္႔ျပန္မည္နည္းဟူေသာ နည္းနာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္၊ အရည္အေသြး လိုအပ္သည္၊ ေအာင္ျမင္ေသာ တန္ျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးပါေသာအခ်က္မွာ သင့္အေန ျဖင့္ မိမိ၏ပါတ္၀န္းက်င္ကိုသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔။ သင့္၏အန္ီးအနားတြင္ မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကိုလည္း သတိမျပတ္ၾကည့္ေနရန္လိုအပ္သည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္အေနျဖင့္ သင္ေန ေသာ။ အလုပ္လုပ္ေသာ ၿမိဳ႔အေၾကာင္း။ ေဒသအေၾကာင္း ေစ့ေစ့ငွငွသိရွိထားရန္လိုအပ္ၿပီး။ လူအမ်ား၏ အမူ အက်င့္မ်ားကိုလည္း သိရွိေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ သင့္အေနျဖင့္ အေျခခံက်ေသာလူမ်ား စဥ္းစား လုပ္ကိုင္ၾကပံုကို သိထားရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔။ ႏိုးၾကားမႈ။ သီးခံတတ္မႈ။ သဘာ၀အရ စိတ္ရွည္လက္ခံတတ္ ေသာ သေဘာထားႏွင့္ အခ်ဳိ႔ေသာနည္းပရိယာယ္။ လွည့္ဖ်ားပံုမ်ားကို သိရွိေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္၊ (ဤအေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးပါမည္၊) ထူးဆန္းေသာအမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို လူအမ်ားက အာရံုစိုက္လာေစရန္ မဆြဲေဆာင္မိရန္လိုအပ္ပါသည္၊

ဥပမာအားျဖင့္ အျခားသူတဦး၏ ပခံုးေပၚမွေက်ာ္ၾကည့္တတ္ေသာ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ မိမိ၏ စိတ္စိုးရိမ္ႀကီးလြန္းေနမႈကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ေတြ႔ရေသာလူတိုင္းကို မသၤကာ။ လူတိုင္းက သင့္ကိုေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနသည္ယူဆေနပံုမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ မိမိ၏ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတတ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ မွတ္ညာဏ္ကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္၊ ဤကိစၥသည္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တိုးတက္လာႏိုင္ပါသည္၊ ထိုအခါေလ့လာေနျခင္းသည္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းတခုလို ျဖစ္လာေစၿပီး။ သင္ေတြ႔ရွိထားသမွ်ကိုလည္း မွတ္မိလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ လူတဦးတည္းကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေတြ႔လာရေသာအခါ။ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ၃-၄ ၾကိမ္ႀကံဳလာရေသာအခါ။ သင္၏ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈအရ အေျခအေနကိုဆန္းစစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး။ တိုက္ဆိုင္မႈ မဟုတ္သည္ကို သတိ ျပဳမိလာႏိုင္ပါသည္၊

သင့္အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရပါသလား၊

သင္ေနထိုင္ေသာပါတ္၀န္းက်င္။ အလုပ္လုပ္ေသာ၀န္းက်င္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေသာ ၀န္းက်င္၏ ပံုမွန္ အေနအထားမည္သို႔ရွိေနသည္ကို ေလ့လာထားေစလိုပါသည္၊ သို႔မွသာပံုမွန္မဟုတ္ေသာအေနအထားကို ခ်က္ခ်င္း သတိျပဳမိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္၊ လမ္းေပၚတြင္ လူစိမ္းမ်ား လမ္းသလားေနျခင္းရွိ-မရွိ။ လူစိမ္းမ်ား၏ ကားမ်ားရပ္ထားၿပီး။ ကားေပၚမွေန၍ သင့္အိမ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ရွိ-မရွိ စသည္တို႔ကို သတိထားေစလိုပါ သည္၊ ထို႔အျပင္ အေ၀းမွေနႈမွန္ေျပာင္းျဖင့္ သင့္ကိုစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိေနႏိုင္ပါေသးသည္၊ ထို႔အျပင္ ရပ္ထားေသာယာဥ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ေရဒီယိုအင္တန္နာတိုင္ (ေကာင္းကင္ ႀကိဳးတိုင္)တပ္ဆင္ထားမႈ ရွိ-မရွိကို လည္း သတိထားေစလိုပါသည္၊ ထို႔အျပင္ ဤသို႔ထူးျခားေသာယာဥ္ကို ၿမိဳ႔၏အျခားေနရာမ်ားတြင္ သင္ႏွင့္တိုက္ဆိုက္ႀကံဳဖူးျခင္း ရွိ-မရွိကိုလည္း သတိျပဳေစလိုပါသည္၊ ဤသို႔ျဖစ္ေနပါက ေသခ်ာသည္မွာ သင့္အေပၚတြင္စိတ္၀င္စားေထာက္လွမ္းမႈရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္၊

တစိမ္းတရံစာမ်ားအေနျဖင့္ သင္၏အိမ္။ တိုက္ခန္းပါတ္၀န္းက်င္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လာျခင္း ရွိပါသလား၊ မသၤကာ စရာေကာင္းေသာ ၀င္ထြက္သြားလာမႈမ်ားရွိေနပါသလား၊ အိမ္နီးနားျပဴတင္းေပါက္မ်ားတြင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း။ ေလွခါးေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း မသၤကာစရာေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား သတိျပဳမိပါ သလား၊ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေနပါက ဤသူမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို တိတ္တဆိတ္စံုစမ္းစစ္ေဆး ေစလိုပါသည္၊ လမ္းတဖက္ျခမ္းရွိအိမ္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း။ သင္၏ အျခားတဖက္ခမ္းတြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ရန္သူက စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးကင္းမ်ားခ်ထားႏိုင္ပါသည္၊ သင့္အေပၚ ဆက္ဆံေနၾကေသာ သူမ်ား၏ေျပာင္းလဲသြားေသာ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာအျပဳအမူမ်ားကိုလည္း သတိျပဳေစလိုပါသည္၊ ဥပမာအား ျဖင့္ အိမ္နီးျခင္းမ်ားကဆက္ဆံပံုေျပာင္းလာျခင္း။ အိမ္ရွင္က ဆက္ဆံပံုေျပာင္းလာျခင္း။ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္ မ်ားက ဆက္ဆံပံုေျပာင္းလာျခင္းမ်ားကို သတိျပဳေစလိုပါသည္၊ ရန္သူက ထိုသူမ်ားကို အသံုးျပဳႈသင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေစခိုင္းထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ ဤသူမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း။ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားကိုရင္းႏွီးစြာေပါင္းသင္းဆက္ဆံထားေစလိုပါသည္၊ အကယ္၍ လူစိမ္းမ်ားကသင္၏အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းလာခဲ့ေသာ္။ ထိုသူမ်ားက သင့္ကိုလိုလားစြာျပန္၍ အသိေပးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ သင္၏အိမ္ေနာက္ ေဖးလမ္းၾကားမ်ား။ အိမ္သို႔အျခားေနရာမ်ားမွ၀င္ႏိုင္ေသာလွ်ဴိ႔၀ွက္လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားမ်ားကိုလည္းသိထားေစ
လိုပါသည္၊ ထိုလမ္းမ်ားမွေန၍ သင့္အေနျဖင့္လူသတိျပဳမိျခင္းမရွိပဲ ၀င္ထြက္ႏိုင္ပါသည္၊ ညတြင္အိပ္စက္ နားေနဟန္ျပဳၿပီး။ အိမ္နီးခ်ဳပ္စပ္တြင္ မည္သို႔မည္ပံုေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေလ့လာေစလိုပါသည္၊ လိုက္ကာေနာက္မွေန၍ ေျခာင္းၾကည့္ျခင္းမ်ဳိးကိုေရွာင္ရွားေစလိုပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ အခန္းထဲတြင္ ညအိပ္မီးထြန္းထားပါက သင္၏အရိပ္ကိုျမင္ရႏိုင္ပါသည္၊ လူတဦး၏ပခံုးေပၚ မွေက်ာ္၍ လည္ျပန္ၾကည့္သကဲ့ သို႔မ်ဳိး အျခားသူမ်ားကို ဤအျပဳအမူက မသၤကာျဖစ္ေစပါသည္၊ သင္၏ရန္သူကို သတိေပးလိုက္ သလိုျဖစ္ ေစၿပီး။ သူတို႔အတြက္ ပို၍ ဖုန္းကြယ္ရန္သတိေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေနအထားအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ထားေစလိုပါသည္၊ သို႔မွသာ ဤအေျခအေနမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ျပန္
သံုးသပ္ႏိုင္ၿပီး။ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္၊ သင္၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ေတြ႔ရေသာသူမ်ား။ လူမႈဆက္ဆံ ေရး ၀န္းက်င္မွလူမ်ားကို သတ္ိျပဳေလ့လာေစလိုပါသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဧည့္ႀကိဳ၀န္ထမ္းမ်ား။ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား။ စားပြဲထိုးမ်ား။ လက္ေထာက္မ်ား စသည္တို႔သည္ လူတဦး၏အျပဳအမူကို သတိျပဳမိထား တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊

တယ္လီဖုန္းႏွင့္ စာမ်ား

တယ္လီဖုန္းကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ထားျခင္းအားျဖင့္ တခါတရံခ်ဳိ႔ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ႏွင့္ သူတို႔အိမ္မ်ားတြင္လည္း အလားတူျပႆနာမ်ဳိးႀကံဳရျခင္း ရွိ-မရွိစစ္ေဆးေစလိုပါသည္၊ သင္၏ဖုန္းတခု တည္း ျဖစ္ေနသလား စစ္ေဆးေစလိုပါသည္၊ သင္၏စာမ်ားတြင္လည္း ျပႆနာရွိေနသလား၊ သင္၏ စာမ်ားကို ေပးပို႔ေသာရက္စြဲ။ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ဖ်က္ထားျခင္းရွိ မရွိ။ ေပးပို႔ျခင္း ေရာက္-မေရာက္။ အျခားေသာမိတ္ေဆြမ်ားထံစာေရာက္ေသာ ကာလမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးေစလိုပါသည္၊ စာအိပ္ မ်ားကို လည္း ဖြင့္ဖတ္ထားျခင္း ရွိ-မရွိ။ မေသမသပ္ျပန္ပိတ္ထားျခင္း ရွိ-မရွိစစ္ေဆးေစလိုပါသည္၊ ဤသို႔ စစ္ေဆးေနျခင္းအားျဖင့္သင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းရွိ-မရွိ အတိအက်မသိႏိုင္ေသာ္လည္း။ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေနအထား။ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည့္ အေနအထား။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ႀကိဳတင္သတိေပးႏိုင္ပါသည္၊ သင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းရွိ-မရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္နည္းလမ္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းနာမ်ားရွိပါသည္၊ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္၊

၇၊ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းေၾကာင္း (The Check Route)

ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းဆိုသည္မွာ ေသခ်ာစီစဥ္ထားေသာခရီးတခုျဖစ္ပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ေျခလ်င္ ျဖင့္ သြားေသာခရီးမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္၊ ထိုခရီးသြားေနစဥ္တြင္ လူတဦးအေနျဖင့္ဂရုတစိုက္ မိမိကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသူ မ်ားရွိ-မရွိကို စစ္ေဆးသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ မူလကတည္းက ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားေသာ စစ္ေဆးရန္ေနရာမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးၿပီး။ သင့္ကိုေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနေသာသူမွသကၤာမကင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ စစ္ေဆးပံုမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္၊
ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းတေလွ်ာက္သည္ အနည္းဆံုး ၃-၄ ကီလိုမီတာမွ်ရွိသင့္ၿပီး။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ ေစ်း၀ယ္ျခင္းမ်ဳိး။ ရိုးရိုးသားသားဟန္ျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ဳိး။ ဘတ္စ္ကားေပၚတက္စီးျခင္းမ်ဳိး။ အေအးေဖ်ာ္ရည္ ၀င္ေသာက္ျခင္း မ်ဳိး စသျဖင့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္၊ အခ်ိန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ တနာရီမွ်ၾကာ အခ်ိန္ယူသင့္ပါသည္၊ ဤခရီးစဥ္တြင္ လူေနက်ဲပါးေသာေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ လူေနရႈပ္ေထြး ေသာ လမ္းမ်ားလည္း ေရာေႏွာပါ၀င္သင့္ပါသည္၊ ဤသို႔ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း သင္၏လႈပ္ရွားသြားလာ မႈ မ်ားအတြက္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ရွိေနရမည္ကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရပါမည္၊ အကယ္၍ သင္၏ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ထူးျခားေနပါက။ အက်ဳိးအေၾကာင္း မခိုင္လံုပါက။ သင္၏ေနာက္မွ လိုက္ေန ေသာသူက သံသယ၀င္လာႏိုင္ပါသည္၊

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာခရီးလမ္းတခုအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္၊ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ စစ္ေဆးရမည္ႀကိဳတင္ေနရာသတ္မွတ္မႈကို ၿမိဳ႔၏ ၃-၄ လမ္းမွ်အတြင္းသာေဖာ္ျပထားႏိုင္ပါသည္၊လက္ေတြ႔တြင္ ထိုထက္ပို၍က်ယ္ျပန္႔ႏိုင္ပါသည္၊ စစ္ေဆးရမည္ ႀကိဳတင္ေနရာသတ္မွတ္ထားေသာေနရာ ခ်က္ပိြဳင့္မ်ားသည္ နံပါတ္(၁) မွ (၁၂) အထိ ျဖစ္ပါသည္၊

၁၊ (X)သည္ လမ္းမအတိုင္းေလွ်ာက္လာၿပီး ရုပ္ရွင္ရံုေရွ႔တြင္ေခတၱရပ္၍ ပိုစတာမ်ားကို ၾကည့္ပါသည္၊ ဤသို႔ ၾကည့္ေနရာမွ လမ္းမဖက္သို႔ျပန္၍ အကဲခတ္ရန္အေကာင္းဆံုးအေနအထားကို ေပးပါသည္၊ ျဖတ္သြားလာ ေနေသာသူမ်ားကို သတိထားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊ (ပခံုးေပၚေက်ာ္၍ ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေသာ အေနအထား မ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ပါ၊)
၂၊ (X)က လမ္းေဘး ၀ဲယာကိုၾကည့္ႈ လမ္းတဖက္ကိုျဖတ္ကူးပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ စတိုးဆိုင္ႀကီးတခု အတြင္း သို႔ ၀င္လိုက္ပါသည္၊ ၀င္ေပါက္အနားတြင္ေနရာယူ၍။ ျပသထားေသာပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္ဟန္ျပဳပါသည္၊ သူ၏ေနာက္မွလိုက္၀င္လာေသာသူမ်ားကို သတိထားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ စက္ေလွခါးမွေသာ္ လည္းေကာင္း။ ေလွခါးမွေသာ္ လည္းေကာင္းတက္၍ စတိုးအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ပါသည္၊ သူ႔ကို အထူး အာရံုထားေစာင့္ၾကည့္ေနေသာသူ ရွိ-မရွိ သိႏိုင္ရန္အတြက္။ ေဘးဖက္ထြက္ေပါက္မွေန၍ ျပန္ထြက္ပါသည္၊
၃၊ ထို႔ေနာက္ လမ္းတဖက္ကိုျပန္ျဖတ္ကူးကာ။ လမ္းၾကားငယ္အတြင္းသို႔ ျဖတ္၀င္ပါသည္၊ ဤေနရာတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ႏႈန္းကိုျမႇင့္၍လမ္းကိုျဖတ္ကူးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊
၄၊ ဤေနရာတြင္ မွန္မ်ားကပ္ထားေသာဆိုင္ေၾကာင့္ လမ္းၾကားမွသူ႔ေနာက္လိုက္လာမည့္သူအေနအထားကို မွန္ထဲမွေန၍ျမင္ႏိုင္ပါသည္၊(ဤ ေနရာတြင္ ပုံမ်ားပါ)

၅၊ ယခုတခါ (X)သည္။ လမ္းမအတိုင္းျပန္ေလွ်ာက္ၿပီး။ စာအုပ္ဆိုင္အတြင္းသို႔၀င္လိုက္ပါသည္၊ ဤစာအုပ္ ဆိုင္ သည္ သူလာခဲ့ေသာလမ္းကို ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္စီးျမင္ကြင္း ေနရာတြင္ရွိေနပါသည္၊ သူ၏ေနာက္မွ လိုက္လာေသာ သူရွိ-မရွိကို တခဏျပန္လည္စစ္ေဆးပါသည္၊ ထို႔အျပင္ သူေကာက္ကိုင္ ထားခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေကာက္ကိုင္စစ္ေဆးေနသည့္ သူရွိ-မရွိ ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ လိုပါသည္၊ (ဤေနရာတြင္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္သူက (X)အေနျဖင့္ သူ၏ဆက္သြယ္ရမည့္သူအတြက္ လွ်ဴိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ရန္ထားေသာ စာတိုမ်ားရွိ-မရွိ စစ္ေဆးမႈမ်ဳိး လုပ္ႏိုင္ပါသည္၊) (X)သည္ ပစၥည္း အနည္းငယ္၀ယ္ၿပီး။ျပန္ထြက္ပါသည္၊
၆၊ ပန္းျခံအတြင္းသို႔၀င္၍။ ေလညႇင္းခံေသာအသြင္ ေလတိုက္ေနေသာလမ္းအတိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ပါသည္၊ ဤေနရာသည္ေနာက္မွလိုက္ေနသူကို ျပန္ၾကည့္ရန္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းေပးပါသည္၊ (X)က ကုန္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ စီးကရက္ဘူးခြံကို လႊတ္ပစ္ပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ အနားယူပါသည္၊
၇၊ ေလဟာျပင္တြင္ဖြင့္ထားေသာ စားေသာက္ဆိုင္၌။ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ပါသည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ ေနသူ က အမွတ္ (၅)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း။ သူလႊတ့္ပစ္ခဲ့ေသာ စီးကရက္ဘူးခြံကို ေကာက္ယူ စစ္ေဆးေနျခင္းရွိ-မရွိ ျပန္၍ သတိထားၾကည့္ေနပါသည္၊ သူ၏ေနာက္တြင္ အျခားစားေသာက္မည့္သူမ်ား ၀င္လာေၾကာင္း သူသတိျပဳမိပါသည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနသူရွိပါက ထိုသူက (X)အေနျဖင့္ အျခားသူ တဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းရွိ-မရွိ သိလိုပါလိမ့္မည္၊ (X)က ဆိုင္ကထလိုက္သည္ႏွင့္ အလွ်င္စလိုထ၍ ထြက္ခြါလိုေနေသာသူတဦး ရွိ-မရွိကို ျပန္သတိထားစစ္ေဆးပါသည္၊
၈၊ (X)က လမ္းတဖက္ကိုကူး၍ ။ စာတိုက္ထဲ၀င္ပါသည္၊ သူက စာတိုက္တြင္းေရာက္သည္ႏွင့္ လမ္းကို ျဖတ္ကူး၍ တဖက္ပန္းျခံမွ စာတိုက္ထဲလိုက္လာမည့္သူကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊ သူက တံဆိပ္ေခါင္း အနည္းငယ္၀ယ္ပါသည္၊ သူ၏ေနာက္တြင္ အျခားသူတဦးတန္းစီရပ္ေနျခင္းရွိ-မရွိ ျပန္ၾကည့္ပါသည္၊ (အကယ္၍ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနသူရွိပါက ထိုသူအေနျဖင့္ သင္၏စာပို႔ေသာေနရာ။ ဘဏ္ေငြလႊဲမႈ ကိစၥမ်ားကို သိလိုမည္မွာ မုခ်ျဖစ္ပါသည္၊) (X)က အမ်ားသံုးတယ္လီဖုန္းမွေန၍ ဖုန္းေခၚပါသည္၊ ထိုသို႔
တယ္လီဖုန္းစကားေျပာေနစဥ္။ သူေျပာသည္ကိုၾကားရရန္ နားစြင့္ေနေသာသူကို ျပန္၍စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္၊

၉၊ ျပန္ထြက္ေသာအခါ (X)သည္။ လမ္းေပၚတြင္ခဏရပ္၍ လူစိမ္းတေယာက္ကို လမ္းေမးပါသည္၊ ဤသို႔ လမ္းေမးေနစဥ္ စာတိုက္မွထြက္၍ သူ႔ေနာက္လိုက္လာသူရွိ-မရွိကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနသူရွိပါက။ ထိုသူအေနျဖင့္ (X)ႏွင့္စကားေျပာေနေသာ လူစိမ္းကို စိတ္၀င္စားပါလိမ့္မည္၊ (သူက (X) သည္ မည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေနေၾကာင္း သိလိုပါလိမ့္မည္၊) အျခားေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားရွိပါက။ ထိုသူမ်ားက (X)စကားေျပာခဲ့ေသာလူစိမ္းေနာက္ လိုက္ၾကေပလိမ့္မည္၊
၁၀၊ (X)က လမ္းအတိုင္း ဆက္ေလွ်ာက္လာပါသည္၊ လမ္းေကြ႔ေရာက္ေသာအခါ ရုပ္ခ်ည္းခ်ဳိးေကြ႔၍ စီးကရက္ေရာင္းေသာလမ္းေဘးဆိုင္ေလး၌ ေခတၱနားပါသည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနသူက ရုပ္ခ်ည္း ဆိုသလိုပင္ လမ္းကိုခ်ဳိးႈလိုက္လာႏိုင္ပါသည္၊ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ (X)ကို လိုက္ရွာပါလိမ့္မည္၊
၁၁၊ ((X)) က လမ္းကိုျဖတ္ကူးလိုက္ၿပီး။ ဘတ္စ္ကားဂိတ္တြင္ တန္းစီေနေသာလူအုပ္ၾကားထဲတြင္ ၀င္၍ တန္းစီလိုက္ပါသည္၊ သူ၏ေနာက္က ေနာက္ထပ္တန္းစီ၀င္လာေသာသူမ်ားကို သတိထားၾကည့္ပါသည္၊ ဤေနရာတြင္ သရုပ္ေဆာင္မႈအနည္းငယ္ လုပ္ရပါသည္၊ မည္သည့္ကားကိုတက္ရမည္မွန္း ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေန ဟန္ျဖင့္။ ဘတ္စ္ကားအခ်ဳိ႔ကို မစီးပဲ။ လႊတ္ေပးလိုက္ပါသည္၊ အလားတူကားေပၚမတက္ေသးပဲေစာင့္ေနသူ မည္သူက်န္ေနရစ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳေလ့လာပါသည္၊ ကားဆိုက္လာသည္ႏွင့္ လမ္းတဖက္သို႔ ျပန္ျဖတ္ ကူး ျပန္ပါသည္၊

၁၂၊ တဖက္လမ္းတြင္ ကားရပ္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ထိုကားကိုတက္စီးရမည္မွန္း သတိရေလဟန္ျပဳၿပီး။ ရုတ္ခ်ည္းကားေပၚတက္ပါသည္၊ သူ၏ေနာက္မွလိုက္ခံုတက္လာသူ မည္သူရွိသည္ကို သတိထား ေလ့လာပါသည္၊ ထို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ကားရပ္မည့္ဂိတ္မွ တက္လာမည့္သူကိုလည္း သတိထား၍ ေလ့လာ ပါသည္၊ဤသို႔လမ္းခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ သတိျပဳႈအႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ဳိးကို အေရးႀကီးေသာ ေတြ႔ဆံုရန္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား။ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမတိုင္မီ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္၊ အကယ္၍ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာ လမ္းတြင္ သကၤာမကင္းစရာအေနအထားကို မေတြ႔ရွိရပါက။ (X)အေနျဖင့္ သူခ်ိန္းဆိုထားေသာကိစၥ။ လွ်ဴိ႔၀ွက္အစည္းအေ၀းသို႔ ဆက္သြားႏိုင္ပါသည္၊ ဤသို႔မဟုတ္ပါက။ မသကၤာစရာသူတဦးကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းတြင္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေတြ႔ေနရပါက။ သူ႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရၿပီဟု ယူဆဖြယ္ရာ
ရွိလာပါသည္၊ ထိုခ်ိန္းဆိုမႈကို ဖ်က္သိမ္းေကာင္းဖ်က္သိမ္းပါလိမ့္မည္၊ သင္၏ေနာက္မွ တစံုတဦးက ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္လာပါက။စဥ္းစားထားရမည့္အခ်က္မွာထိုသူသည္ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ေတာင္မွ။ သင္မထင္မွတ္ေသာလမ္းကို ျဖတ္၀င္သြားျခင္း။လမ္းျဖတ္ကူးလိုက္ျခင္းမ်ားျပဳေသာအခါ။ ထိုသူအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရုတ္ခ်ည္းမခ်ႏိုင္ပဲ။ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေလ့ရွိတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဤသို႔ လမ္း တေလွ်ာက္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ဳိးကို သင့္သလိုျပဳသင့္ပါသည္၊ ဤနည္းအားျဖင့္ လူတဦးအေနျဖင့္ “ရွင္းလင္းေနသည္”။ “မရွင္းလင္း”ဆိုသည္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္၊

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 9:42 PM   1 comments
လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္နည္း - ၃
Thursday, August 30, 2007
၄၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

၁၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း၊
လွ်ဴိ႔၀ွက္ေသာေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္။ ရဲမ်ား ပုလိပ္မ်ားက သံသယ ရွိေသာ ေနရာမ်ား။ လူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အားထုတ္မႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပါသည္၊ ဤသို႔ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈပံုစံမ်ဳိးကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း (surveillance)ဟုေခၚပါသည္၊

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ (၂) မ်ဳိးရွိပါသည္၊

တခုမွာ ေရြ႔လ်ားေသာပံုစံျဖစ္ၿပီး။ တခုမွာ အေသေနရာခ် ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္၊ ေရြ႔လ်ား ေစာင့္ ၾကည့္ေသာပံုစံကို ရံဖန္ရံခါ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း (အၿမီးမွလိုက္ေနျခင္း)။ အရိပ္သဖြယ္လိုက္ေနျခင္းဟု ေခၚေလ့ရွိၾကၿပီး။ ပစ္မွတ္ထားေသာသူတဦးေနာက္မွ မ်က္ေျခမျပတ္ လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ အေသေနရာခ်ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆိုသည္မွာ ပစ္မွတ္ထားေသာသူတဦး၏ အိမ္။ အလုပ္။ စသည္ျဖင့္ အေသေနရာတခုတြင္ စြဲျမဲေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ ဤသို႔ေနရာခ်ေစာင့္ၾကည့္ရာ႔ ရပ္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ကားအတြင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း။ နီးစပ္ရာအေဆာက္အဦမွေသာ္လည္းေကာင္း။ ေစ်းဆိုင္မွေသာ္လည္းေကာင္း။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္၊ စံုေထာက္ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ဤသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ ျခင္းမ်ဳိးကို (stake-out)ဟုေခၚပါသည္၊ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတြင္ အရိပ္သဖြယ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ (stake-out) နည္းႏွစ္မ်ဳိးလံုးကိုလည္း ပူးတြဲအသံုး ျပဳႏိုင္ပါသည္၊

၂၊ တန္ျပန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

လွ်ဴိ႔၀ွက္ကြန္ယက္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔လံုၿခဳံမႈအတြက္။ မိမိအဖြဲ႔အစည္းလံုၿခဳံမႈအတြက္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္တန္ျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္၊ သင့္အေနျဖင့္ သင္၏ေနာက္မွ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနျခင္းရွိ-မရွိ။သင့္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းရွိ-မရွိ သိႏိုင္ပါသည္၊ ဤနည္းလမ္းကို ထိေရာက္စြာသံုး၍ ရဲမ်ား။ ပုလိပ္မ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း။ လွ်ဴိ႔၀ွက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္မွ် ဆက္စပ္ပါတ္သက္ျခင္းမရွိေလဟန္ ထင္ျမင္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္၊ ဤသို႔ကာကြယ္ ေသာ နည္းလမ္းကို မသံုးမီ။ ရန္သူ၏ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းနာမ်ားကို ပိုမိုသိရွိရေလေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္
ပါသည္၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုလုပ္ကိုင္ၾကသည္ကို မသိပဲ။ တန္ျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ဳိးေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊

၃၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပစ္မွတ္ထားေသာသူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုစုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ထိုသူအေနျဖင့္ လွ်ဴိ႔၀ွက္ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္းရွိ-မရွိကို ေထာက္လွမ္းစစ္ ေဆးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္၊ ရဲမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသူႏွင့္သူတို႔က လွ်ဴိ႔၀ွက္ကြန္ယက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဟု မသၤကာေသာသူမ်ား၏ ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကို ရွာေဖြၾကပါသည္၊ ရန္သူအေနျဖင့္ သင္၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လိုၿပီး။ သင္၏ေနအိမ္။ သင္အသံုးျပဳေနေသာ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေနရာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လိုၾကပါသည္၊ ရန္သူက ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္စပ္ၿပီး။ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္းကို သက္ေသအေထာက္အထားျပလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အဓိက အသံုးျပဳေသာအခ်က္မွာ သတင္းေပးမ်ားထံမွ ရရွိလာ ေသာသတင္းမ်ားကို အေျခခံ၍ေစာင့္ၾကည့္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊

၄၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

လူတဦးတေယာက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် သတ္မွတ္ျခင္းမ်ဳိးကို အထက္အဆင့္အရာရွိမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိပါသည္၊ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ မည္သို႔အတိုင္းအတာအထိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္မည္။ ကာလမည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ (ဥပမာ တေန႔လွ်င္ ၈-နာရီ။ ၁၆-နာရီ။ ၂၄-နာရီ စသျဖင့္ႏွင့္ ကာလတခုအထိ တပတ္။ ႏွစ္ပါတ္။ သံုးပါတ္။ ထိုထက္ပို၍) ေစာင့္ၾကည့္မည္ စေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိး ပါ၀င္ ပါသည္၊ ဤသို႔ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးတြင္ ပစ္မွတ္ထားေသာသူ၏အိမ္။ လုပ္ငန္းခြင္စသည္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္
ျခင္းမ်ဳိး ပါ၀င္တတ္ၿပီး။ သူ၏ တယ္လီဖုန္းမ်ားကို ယာယီကာလတခုျဖစ္ေစ။ ပံုမွန္ျဖစ္ေစ ၾကားျဖတ္နား ေထာင္ျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္၊ ဤေစာင့္ၾကည့္မည့္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ လူဦးေရအေရအတြက္သတ္မွတ္ျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ ရန္သူဖက္မွ သိရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား။ သင္၏ဓါတ္ပံုမ်ားကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အတူ လႊဲေျပာင္းေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကာလၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ပစ္မွတ္ထားေသာ သူကိုဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္အဆံုးသတ္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး။ ထိုေစာင့္ၾကည့္ေနေသာကာလအတြင္း ထိုသူ၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္၊

၅၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔

အထူးေလ့က်င့္ထားေသာ အရပ္၀တ္ အမ်ဳိးသားရဲမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးရဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေသာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္၊ ထိုသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အထူးလွ်ဴိ႔၀ွက္ထား တတ္ၾကပါသည္၊ ထိုသူမ်ားကို သာမာန္အားျဖင့္မသိႏိုင္ၾကပဲ။ လူအမ်ားသိေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အတြင္း႔လည္း တာ၀န္ေပးေလ့မရွိၾကပါ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္အသက္ ၂၅-မွ၅၀ အတြင္းရွိၿပီး။ ကိုယ္ကာယ အားျဖင့္ ထိုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္ေတာ္သူမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္၊ ထိုသူမ်ား၏ ရုပ္သြင္ႏွင့္၀တ္စားပံုမွာ ပံုမွန္လူအမ်ားအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ ထိုသူမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေရာေႏွာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိၾကၿပီး။ သူတို႔ကို လူအမ်ားကအာရံုစိုက္လာေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္ေလ့မရွိၾကေပ၊ ဥပမာအားျဖင့္- ဆင္းရဲေသာၿမိဳ႔စြန္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာလူမဲတေယာက္ကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ရန္အတြက္။ အျဖဴေရာင္၀တ္စံုကို က်က်နန၀တ္ဆင္ထားသည္မ်ဳိး လုပ္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ၊ ထိုအဖြဲ႔သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂-ဦးမွ ၄-ဦးအထိရွိတတ္ၿပီး။ ကားျဖင့္ေနာက္မွ အရံပံ့ပိုးေပးထားပါသည္၊ လုပ္ငန္းတခုအတြက္ အဖြဲ႔တခုကို သာမာန္အားျဖင့္တာ၀န္ေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း။ အေျခအေနလိုအပ္ခ်က္အရ ပိုမိုတာ၀န္ေပးသည္မ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္၊သတ္မွတ္ထားေသာသူ၏ေနာက္သို႔ ေျခလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း။ကားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း။ လူအမ်ားစီးေသာ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လိုအပ္ခ်က္အရ လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လုပ္ၾကပါ သည္၊ထိုသို႔ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းသည္လက္အခ်က္ျပဆက္သြယ္မႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးစက္အငယ္စားမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ၾကပါသည္၊သူတို႔ ကို မမွတ္မိေစရန္အတြက္ အ၀တ္အစားကိုေသာ္လည္းေကာင္း။ အနည္းငယ္ရုပ္ဖ်က္ျခင္းမ်ဳ္ိးကိုေသာ္လည္း ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကပါသည္၊ ထိုသို႔မမွတ္မိေစရန္ ပစ္မွတ္ထားေသာသူတဦးေနာက္သို႔ လိုက္ေနစဥ္ အတြင္း ရုတ္ခ်ည္းလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးလုပ္ျခင္း။ သဘာ၀မက်ေသာလုပ္ရပ္မ်ဳိး လုပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားေလ့ ရွိၾကပါသည္၊လူထူထပ္ေသာ ၿမိဳ႔ျပလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ သူတို႔အေနႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားေသာသူေနာက္မွ ထပ္ခ်ပ္မကြာလိုက္ပါေလ့ရွိၿပီး။ (မီတာ ၂၀အကြာခန္႔မွ) လိုက္ေလ့ရွိပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ပစ္မွတ္ကိုမ်က္ေခ်ျပတ္မည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ လူေနက်ဲပါးေသာရပ္ကြက္လမ္းမ်ားအတြင္းတြင္ ေနာက္ခပ္လွမ္းလွမ္း (၅၀- မီတာအေက်ာ္မွသာ) မွသာလိုက္ေလ့ရွိၾကပါသည္၊ သူတို႔ကို လူျမင္မခံ လိုေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္မည့္လုပ္ငန္းအတြက္ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ ဆြဲျခင္း။ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခြဲျခင္းမ်ား လုပ္ေလ့ရွိၿပီး။ ထိုသူမ်ား၏ ေနရာမ်ားကို အျမဲတေစေျပာင္းလဲေနျခင္း မ်ားလည္း လုပ္ေလ့ရွိပါသည္၊ ထို႔အျပင္ေျခလ်င္ျဖင့္ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း။ ကားျဖင့္ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ျခင္း စေသာနည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း သိထားရန္အေရးႀကီးပါသည္၊

၅၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းနာမ်ား

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆိုသည္မွာ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ၿပီး။ ဤကိစၥမ်ဳိးတြင္ရဲမ်ားက မသၤကာရေသာသူမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ကိစၥမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္၊ သကၤာမကင္းျဖစ္ခံရသူ။ ပစ္မွတ္ထားခံရသူေနာက္ကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ ရာ၌ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုကို အသံုးျပဳၾကပါသည္၊ ပစ္မွတ္ထားသူ၏ ေနအိမ္။လုပ္ငန္းခြင္ကို အေသေနရာခ် ထားေသာ နီးစပ္ရာအိမ္။ အေဆာက္အဦ။ ယာဥ္ေပၚမွေန၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိႏိုင္ပါသည္၊ ထိုသူမ်ားက ပစ္မွတ္ထားသူ၏ အ၀င္အထြက္မ်ားအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ပါသည္၊ ပစ္မွတ္ထားခံရသူက အိမ္မွထြက္ခြါေသာအခါထိုသူမ်ားက ေျခလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ကားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ၾကပါသည္၊ ထိုသူ၀င္ထြက္သြားလာသမွ်ေနရာ အားလံုး။ ထိုသူ ေတြ႔ဆံုသမွ်ေသာ သူမ်ားအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ပါသည္၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ထားပါသည္၊ လိုအပ္ပါက ထိုသူမ်ားကိုလည္း ဆက္၍လိုက္လံေထာက္လွမ္းပါသည္၊ေျခလ်င္လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ပစ္မွတ္ထားခံ ရေသာသူေနာက္သို႔ ေျခရာခံလိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး လူ (၂) ဦးကို တာ၀န္ေပးပါသည္၊ ထိုသို႔ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း လက္အခ်က္ျပသေကၤတမ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း။ လမ္းေလွ်ာက္ စကားေျပာစက္ (ေ၀ၚကီေတာ္ကီ) ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ၾကပါသည္၊ ဤနည္းအားျဖင့္ အျပန္အလွန္သတင္းေပး။ လမ္းညႊန္။ ကူညီၾကပါသည္၊ထိုသူမ်ားက ပစ္မွတ္ထားခံရသူႏွင့္ လူထူထပ္ေသာလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ (၁၅) မီတာအနီးမွကပ္၍လိုက္ၿပီး။ လူက်ဲပါးေသာရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မီတာ (၁၀၀) မွေန၍ ခြါ၍လိုက္ၾကပါသည္၊ ထိုသူမ်ားက တတ္ႏိုင္သမွ် ရိပ္မိျခင္းမရွိရေလေအာင္။ ပစ္မွတ္ထား လိုက္ခံေနရသူအေနျဖင့္ သကၤမကင္းမျဖစ္ရေလေအာင္ ျပဳမူၾကပါသည္၊ ထိုသူမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္ ေမာ္ေတာ္ကားလည္း အရံထားရွိၾကပါသည္၊ ထိုကားမွာ မျမင္ရေလာက္ေသာ အျခားတဖက္လမ္းမ်ားတြင္ ရပ္ထားတတ္ၾကပါသည္၊

လူ (၂) ဦးေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။ တနည္း ေအဘီ-ေစာင့္ၾကည့္နည္း၊

ပစ္မွတ္ထားခံရေသာသူေနာက္မွ တိုက္ရိုက္လိုက္လံေစာင့္ၾကည့္ေနသူမွာ (ေအ) ျဖစ္ပါသည္၊ ဒုတိယေနာက္ လူတဦးမွာ (ဘီ) ျဖစ္ပါသည္၊ ထိုသူက (ေအ) ၏ေနာက္မွေန၍လိုက္ပါသည္၊ ႆကိးဆက္တခုသဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္၊ ရံဖန္ရံခါ (ေအ) ႏွင့္ (ဘီ) ေနရာေျပာင္းလဲသည္လည္း ရွိပါသည္၊ တဦးက ေနရာ ႀကိဳတက္သြားၿပီး။ ေစာင့္ေနသည္လည္း ရွိႏိုင္ပါသည္၊ ပစ္မွတ္ထားခံရသူက လမ္း ေကြ႔သို႔ခ်ဳိးေသာ အခါ။ (ေအ) က ျမင္ကြင္းမွ ေနာက္ခ်န္ခြါသြားၿပီး။ (ဘီ) က ဦးေဆာင္၍ဆက္လိုက္ပါသည္၊ အျခားနည္း တခုမွာ(ေအ) က လမ္းတဖက္ကူးသြားၿပီး။ ညာဖက္ခ်ဳိးသြားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္၊ ဤအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ (ေအ) အေနျဖင့္ (ဘီ) ၏ေနာက္မွၾကိဳးဆက္သဖြယ္ တိုက္ရိုက္လိုက္ေနသည့္ပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္ပါ၊ (ဘီ) ႏွင့္ မ်ဥ္းၿပိဳင္သဖြယ္ လိုက္ေနပံုမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္၊ လမ္းတဖက္မွေန၍ (ဘီ) ႏွင့္ သကၤာမကင္းျဖစ္ခံရသူ ပစ္မွတ္ႏွင့္ ယွဥ္၍ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ လိုက္ပါသည္၊ (ေအ) ႏွင့္ (ဘီ) တို႔သည္ ပစ္မွတ္ထားခံရသူႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မိျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကပါသည္၊ အကယ္၍ ပစ္မွတ္ထားခံရသူက လမ္းတဖက္ ဘယ္ဖက္ သို႔ကူးသြားပါက (ေအ) ကေနာက္ခ်န္ေနခဲ့ၿပီး။ ဆိုင္တခုထဲသို႔ ၀င္သည္ျဖစ္ေစ။ ေရွ႔သို႔ ၾကိဳေလွ်ာက္သြား သည္ ျဖစ္ေစ လုပ္ပါလိမ့္မည္၊ (ဘီ) အေနျဖင့္ ပစ္မွတ္ေနာက္မွေန၍ ဆက္လိုက္သြားပါလိမ့္မည္၊

လူ (၃) ဦး ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။ တနည္း ေအဘီစီ- ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
ေနာက္ထပ္ေစာင့္ၾကည့္သူတဦး ထပ္ေပါင္းထည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပစ္မွတ္ေနာက္မွလိုက္ရန္ ပို၍လြယ္ကူ ေစပါ သည္၊ (ေအ) က ပစ္မွတ္ေနာက္လိုက္ပါသည္၊ (ဘီ) က (ေအ) ေနာက္သို႔လိုက္ပါသည္၊ (စီ) က လမ္းတဖက္မွေန၍ ပစ္မွတ္ေနာက္မွ လိုက္ပါသည္၊အကယ္၍ ပစ္မွတ္က လမ္းေထာင္သို႔ခ်ဳိးလိုက္ပါက။ (ေအ) က ပံုမွန္အတိုင္း လမ္းမခ်ဳိးပဲ ဆက္သြားမည္။ သို႔မဟုတ္ လမ္းတဖက္သို႔ ကူးသြားပါမည္၊ တိုက္ရိုက္ လိုက္၍လမ္းခ်ဳ္ိးမည္မဟုတ္ပါ၊ ထိုအခါ (ေအ) က (စီ) ၏ေနရာယူသြားၿပီး။ (ဘီ) ႏွင့္ (စီ) က (ေအ) ၏ မူလ ေနရာကို ဆက္ယူပါသည္၊

နည္းလမ္းမ်ားစြာကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္အေျခခံစဥ္းစားခ်က္မွာမူ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ေနာက္ ေယာင္ခံလိုက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ပစ္မွတ္ေနာက္မွ မ်က္ေျခမျပတ္ လိုက္ေနရန္ျဖစ္ၿပီး။ ထိုသူမွ သကၤာ မကင္းမျဖစ္ေစရန္ပင္ ျဖစ္သည္၊ လူမ်ားမ်ားသံုးေလေလ။ ပို၍ျမင္ကြင္းက်ယ္ၿပီး။ စစ္ဆင္ေရးကို ပို၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္၊သတိျပဳရန္မွာ- မိမိရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရန္သူ၏နည္းနာကို သိရွိၿပီးေနာက္။ မိမိတို႔ထိုအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားၿပီး။ အႏိုင္ရရန္ပင္ျဖစ္သည္၊

အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းမ်ားတြင္ ေျခလ်င္ျဖင့္ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္၊ ယခုအခါ ယာဥ္ျဖင့္ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္းကို ေဖာ္ျပပါမည္၊

ယာဥ္ျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေသာယာဥ္အျဖစ္အသံုးျပဳရာ၌ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာကားမ်ားကို သံုးႏိုင္ပါသည္၊ ဗင္ကား။ ထရပ္ကား။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုလည္း သံုးႏိုင္ပါသည္၊ ဤယာဥ္မ်ားကို သံုးျခင္းအားျဖင့္ ပိုထိေရာက္ၿပီး။ ပို၍ စြမ္းေဆာင္ အားေကာင္းပါသည္၊ သို႔ေသာ္လူအမ်ားအာရံုစိုက္ခံရမႈ မရွိေစရန္ ေတာက္ေျပာင္ေနေသာ ယာဥ္မ်ား မျဖစ္ေစရပါ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေသာယာဥ္တြင္ ထင္သာျမင္သာေသာရဲတံဆိပ္အမွတ္အသား တပ္ထားမည္မဟုတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္လိုအပ္ခ်က္အရ ေရဒီယိုဆက္သြယ္ေရးစနစ္တပ္ထားသည္မ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္၊ (ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္တိုင္ အင္တနာကို သတိျပဳၾကည့္ေစလိုပါသည္၊)

ယာဥ္ေက်ာ႐ႈပ္ေထြးေသာေနရာတြင္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနေသာယာဥ္သည္။ ပစ္မွတ္ထားသူစီးေနေသာ ယာဥ္မွ မလွမ္းမကမ္းကပ္၍လိုက္ႏိုင္ပါသည္၊ ဤေနရာတြင္ ပစ္မွတ္ထားခံရသူကို (အက္စ္) ဟု ထား သံုးစြဲပါမည္၊ ယာဥ္ေက်ာက်ဲပါးေသာေနရာတြင္ခပ္လွမ္းလွမ္းမွသာ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ပါလိမ့္မည္၊ သို႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ ယာဥ္တစီးထည္းျဖင့္လိုက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတြင္ေနာက္ပါကား ၃-၄ စီးေနာက္မွ ခြါ၍လိုက္ပါလိမ့္မည္၊ (ပံု-၁) ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေသာယာဥ္သည္ ယာဥ္ေက်ာတခုတည္းမွသာလိုက္ပါ လိမ့္မည္၊ အေၾကာင္းမွာ ရုပ္ခ်ည္းေကြ႔ရျခင္း။ လမ္းေၾကာေျပာင္းရျခင္း မလုပ္လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေသာယာဥ္တြင္ လူ ၂-ဦးရွိေနတတ္သည္၊ ယာဥ္ေမာင္းမဟုတ္သူက အသင့္ အေနအထားရွိၿပီး။ လိုအပ္ပါကေျခလ်င္ျဖင့္လိုက္ႏိုင္ရန္လည္း အသင့္ျဖစ္ေနေစသည္၊ အကယ္၍ ပစ္မွတ္ထားသူ (အက္စ္) ကယာဥ္မွဆင္း၍သြားပါက လိုက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္၊ ေျခလ်င္ျဖင့္ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္စဥ္ကသို႔ကဲ့ပင္ ပစ္မွတ္ထားခံရသူက သကၤမကင္းမျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္းလိုအပ္သည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေသာ ယာဥ္ပိုမ်ားမ်ားသံုးပါက။ ပို၍ျမင္ကြင္းက်ယ္ၿပီး။ စစ္ဆင္ေရးအတြက္လည္း ပုိ၍ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိေစသည္၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေသာယာဥ္ ၂-စီးထား၍ သံုးေလ့ရွိၾကသည္၊ ယာဥ္အေရအတြက္မွာ စစ္ဆင္ေရး၏အေရးပါပံုႏွင့္ အခ်ိန္အလ်င္လိုမႈ အေနအထား အေပၚ မူတည္သည္၊

ယာဥ္ ၂-စီး။ ၃- စီးျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

ယာဥ္ ၂-စီးျဖင့္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေသာအခါ။ ဦးေဆာင္လိုက္သူ (ေအ) က ပစ္မွတ္ထားခံရသူ (အက္စ္) ေနာက္ ကား ၂-၃ စီးအကြာမွခြါလိုက္၍။ (ဘီ) က (ေအ) ေနာက္မွ။ ႀကိဳးဆက္သဖြယ္ လိုက္သည္၊ ထိုယာဥ္ မ်ားအေနျဖင့္ ရံဖန္ရံခါဆိုသလိုေနရာလဲလွယ္ၾကသည္၊ ယာဥ္မ်ားကို အၿပိဳင္ယာဥ္ေက်ာအတိုင္းေမာင္းႏွင္ႈ လိုက္ေသာနည္းစနစ္တြင္ (ေအ) က ေနာက္တြင္ေနၿပီး။ (ဘီ)က ပစ္မွတ္ထားသူ (အက္စ္) စီးေနသည့္ ယာဥ္ႏွင့္အၿပိဳင္ေမာင္းသည္၊ (ေအ) ႏွင့္ (ဘီ) က ရံဖန္ရံခါ ေနရာေျပာင္းလဲတတ္သည္၊ ယာဥ္ ၃-စီး ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေသာအခါ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာအေျခအေနက ပို၍မ်ားလာသည္၊ (ေအ) ႏွင့္ (ဘီ) က
ပစ္မွတ္ထားသူေနာက္သို႔ ႀကိဳးဆက္အတိုင္းလိုက္ေနစဥ္။ အျခားေသာ ယာဥ္ (စီ) က အၿပိဳင္ယာဥ္ေက်ာ တြင္ေမာင္းေနသည္၊ (စီ) အေနျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားသူ (အက္စ္) စီးေနေသာယာဥ္ထက္ေက်ာ္၍ ေမာင္းသြားႏိုင္ ၿပီး။ မီးပြိဳင့္တြင္ျဖစ္ေစ ႀကိဳေစာင့္ေနႏိုင္သည္၊ ထို႔ေနာက္ ေနာက္မွ၀င္ၿပီး (ေအ) ၏ေနရာကို ယူႏိုင္သည္၊ ဤအခ်ိန္တြင္ (ေအ) ကထြက္ၿပီး။ အၿပိဳင္ယာဥ္ေက်ာမွေန၍ေမာင္းသြားႏိုင္သည္၊

ေရာင္ျပန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေသာသူမ်ားက ပစ္မွတ္ထားခံရသူစီးေနေသာ ကားေနာက္မွ ေရာင္ျပန္ေစ ေသာတိပ္ျပားကို ၾကည့္၍ေသာ္လည္းေကာင္း။ ဘရိတ္နင္းေသာအခါ ေပၚေသာမီးနီကို ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကည့္၍ ညအခ်ိန္တြင္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ ပစ္မွတ္ထားေသာသူ (အက္စ္) စီမည့္ကားတြင္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထားႏို္င္ရန္ႀကိဳးစားၾကပါလိမ့္မည္၊ ဤလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကို ဘမ္ပါ ဘလိပါ (Bumper Bleeper)) ဟုေခၚပါသည္၊ ဤပစၥည္းမွာ သတၱဳေသတၱာငယ္ တခုျဖစ္ၿပီး။ သံလိုက္ဓါတ္ျဖင့္ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ယာဥ္တခု၏ေနာက္တြင္ ကပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာပစၥည္း
ျဖစ္ပါသည္၊ ထိုပစၥည္းမွ ေရဒီယိုလိႈင္းထုတ္လႊင့္ေပးၿပီး။ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနေသာ ကားေပၚရွိ ဖမ္းယူစက္မွ ထိုကားမည္သည့္ေနရာ ေရာက္ေနသည္ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္၊ ပစ္မွတ္ထားခံရသူ (အက္စ္) စီးေနေသာကားကို ျမင္ကြင္းမွေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္တိုင္။ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ႏိုင္ပါသည္၊

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ။ ဤကရိယာတပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္၍မလြဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္အေနျဖင့္အျမဲတေစႏိုးၾကားေနရန္လိုအပ္ၿပီး။ ဤကရိယာမ်ဳိး တပ္ထားျခင္းရွိ-မရွိကို စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ အကယ္၍ တပ္ဆင္ထားသည္ကို သိရွိပါက ရန္သူကိုလမ္းေၾကာင္းလဲႊ လွည့္စားႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္၊

အထူးအခ်ိန္ယူ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ Progressive Surveillance

ပစ္မွတ္ထားေသာသကၤာမကင္းျဖစ္ခံရသူက နည္းမ်ဳိးစံုသံုး၍ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားလာေသာအေျခအေန။ အထူး သတိထားေနရေသာအေျခအေန၌ ဤသို႔ေသာ ေစာင့္ၾကည့္နည္းကို သံုးပါသည္၊ ပစ္မွတ္ထားသူ (အက္စ္) ကို ေန႔စဥ္ေျခလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ကားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အကြာအေ၀း အတိုင္းအတာ တခု အထိသာ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ပါသည္၊ ေနာက္ထပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို ယခင္အခ်ိန္က ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ ေသာ။ ရပ္နားထားခဲ့ေသာေနရာမွ စတင္၍ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျပန္ပါသည္၊ ဤသို႔ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေဆာင္ရြက္ေနရင္း။ ေနာက္ဆံုး ေစာင့္ၾကည့္မႈၿပီးဆံုးသည္အထိ။ ေစာင့္ၾကည့္မႈရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အထိ ဤနည္းအတိုင္းအသံုးျပဳပါသည္၊ သတိျပဳရန္မွာ - မိမိရင္ဆိုင္ေနရေသာ ရန္သူ၏နည္းနာကို သိရွိၿပီးေနာက္။ မိမိတို႔ထိုအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားၿပီး။ အႏိုင္ရရန္ပင္ ျဖစ္သည္၊

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 11:41 PM   0 comments
လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္နည္း - ၂
၂၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းတခုကို မည္သို႔တည္ေဆာက္မည္နည္း၊

မိမိတို႔လွ်ဴိ႔၀ွက္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္သူကဖန္တီးထားေသာအခက္အခဲ။ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္၊ ဤသို႔လွ်ဴိ႔၀ွက္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေရးပါလွေသာ ေျမေအာက္ကြန္ယက္တခု။ လွ်ဴိ႔၀ွက္ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းတခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါသည္၊ ဤကြန္ယက္သည္ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ အာဏာရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာလႈပ္ရွားမႈကို လူအမ်ားပါ၀င္ လာေစရန္။ ဦးေဆာင္၍ ေခၚေဆာင္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဤေျမေအာက္ကြန္ယက္မ်ားသည္ ေျမေပၚ
တြင္ ရပ္တည္လႈပ္ရွားခြင့္ရေနၾကေသာ တိုးတက္သည့္တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အတိုက္အခံျပဳရန္။ ယွဥ္òပိင္ရန္မဟုတ္ပဲ။ထိုအဖြဲ႔မ်ားကို အားျဖည့္ေပးရန္သာ ျဖစ္ပါသည္၊ ဤသို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာကိစၥမ်ားကို ၾကည့္ၾကပါစို႔၊

၁၊ ေျမေအာက္ကြန္ယက္မ်ား
ေလးနက္ေသာ။ ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာသူမ်ားကိုသာ ပါ၀င္ေစသင့္ပါသည္၊ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္ သစ္အျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္အလားအလာရွိေသာသူမ်ားကို အစဥ္သျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ ထိုသို႔ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ရွင္းလင္းသူမ်ား။ ခိုင္မာေသာသံႏၶိဌာန္ရွိသူမ်ား။ စည္းစနစ္က်နသူမ်ား။ ရိုးသားသူမ်ား။တည္ၾကည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ အလားတူ လွ်ဴိ႔၀ွက္မႈမ်ားကိုေစာင့္ထိန္းႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရပါမည္၊ ထို႔အျပင္ ရဲစြမ္းသတၱိရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္သူအဖမ္းခံရသည့္တိုင္ အာခံအံတုႏိုင္သူမ်ားကိုလည္းေစာင့္ၾကည့္ စည္းရံုးသင့္ပါသည္၊

၂၊ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းလာသူမ်ားကို ယူနစ္တခုအျဖစ္လည္းေကာင္း။ (ကလပ္စည္း) ဆဲလ္တခုအျဖစ္ လည္းေကာင္း စုစည္းသင့္ပါသည္၊ အေရးနိမ့္ ေသာအေျခအေန။ ဖမ္းဆီးခံရေသာအေျခအေနမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရအတြက္အကန္႔အသတ္ ျဖင့္သာထားသင့္ပါသည္၊ ဆဲလ္ကို ေခါင္းေဆာင္မည့္သူမွာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္၊ ဆဲလ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဤကြန္ယက္အတြင္းရွိေနေသာ အျခားေသာသူမ်ားကို မသိေစရပါ၊

၃၊ ဆဲလ္ေခါင္းေဆာင္ကသာ မိမိကြန္ယက္၏ အထက္ေခါင္းေဆာင္ကိုသိ၍ ဆက္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္၊ဤကြန္ယက္၏ အထက္ေခါင္းေဆာင္က ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ မ်ား လက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္၊

၄၊ အေတြ႔အၾကံဳအရွိဆံုးေသာသူမ်ား၏ ေကာ္မတီငယ္တခုက ဤကြန္ယက္ကိုဦးေဆာင္ေစသင့္ပါသည္၊ ဤဦးေဆာင္မႈသည္အဖြဲ႔၀င္ (၂) ဦး သို႔မဟုတ္ (၃) ဦးပါ၀င္ေသာ ဆဲလ္တခုျဖစ္သည္၊ ဤဆဲလ္သည္ စက္ရံုတခုအတြက္ ဦးေဆာင္ၾကီးၾကပ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ေဒသတခု။ ၿမိ႔ဳတခုအတြက္ ဦးေဆာင္ၾကီးၾကပ္ရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္၊ ၿမိ႔ဳၾကီးတခုတြင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာကြန္ယက္သည္ ပိရမစ္ပံုသဏၰာန္ ကဲ့ သို႔ တည္ေဆာက္ေစသင့္ပါသည္၊ ၿမိ႔ဳရွိေျမေအာက္ေကာ္မတီသည္ ထိပ္ဆံုးမွေန၍ ေဒသဆိုင္ရာအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာဆဲလ္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခတြင္ရွိေနၾကမည္ ျဖစ္သည္၊ အျခားေသာ အလယ္အလတ္ အဆင့္ရွိအမိန္႔ေပးစနစ္ဆဲလ္မ်ားသည္ အလယ္အလႊာတြင္ရွိေနၾကမည္ ျဖစ္သည္၊ ဤသို႔ဆဲလ္မ်ား စတင္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တခုျဖင့္စတင္သင့္သည္၊ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ရင္းမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလာမႈအေပၚအေျခခံ၍ ေနာက္ထပ္ ထပ္မံတည္ေဆာက္သင့္သည္၊ (ပံု-၁)

၅၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒသတခုမွာ။ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ သူတို႔လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သေလာက္ကိုသာ သိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ အထက္မွ ေအာက္အေျခအဆင့္အထိ။ လူမ်ားအားလံုးသည္ သူတို႔.လုပ္ငန္းကိုဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္လံုေသာ ဟန္ျပဇာတ္လမ္းမ်ားရွိ ထားရပါမည္၊ ဤဟန္ျပဇာတ္လမ္းဆိုသည္မွာ သူတို႔အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္ ရန္အတြက္။ သို႔မဟုတ္ပံုဖ်က္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ဇာတ္လမ္းဆင္ထားျခင္း။ သို႔မဟုတ္လုပ္ၾကံ၍ ဇာတ္လမ္း ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္- ပန္းျခံတခုအတြင္း႔ေဆာင္ရြက္ေသာ အစည္းအေ၀းတခုအတြက္ မိတ္ေဆြမ်ားအခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုၾကေလဟန္ ဖန္တီးထားရန္လိုအပ္ပါသည္၊ အကယ္၍ သူတို႔ကို မေတာ္တဆ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရပါက။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း အမွတ္မထင္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး။ ေဘာလံုးပြဲအေၾကာင္း စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ဇာတ္လမ္းၾကိဳတင္တိုက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္၊

၆၊ ကြန္ယက္အတြင္းရွိ လူမ်ားအားလံုးကို လွ်ဴိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ရန္ အမည္၀ွက္မ်ား (code name) ေပးထားရ မည္၊ ဤအမည္ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔.အမွန္တကယ္ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္သည္၊ ထိုသူမ်ားတြင္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာမွတ္ပံုတင္ကပ္ျပားမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားၾကရမည္၊ အထူးသျဖင့္ တရားမ၀င္ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ပိုလိုအပ္သည္၊ ကြန္ယက္အတြင္းပါ၀င္ေနေသာသူမ်ားကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည့္စံုခိုင္လံုေသာဇာတ္လမ္းမ်ားဖန္တီးႏိုင္ရန္။ အခ်ိန္ေပးရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ အားစိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္မႈလည္း လိုအပ္သည္၊ အကယ္ႈ အျခားမသက္ဆိုင္ေသာလူစိမ္းတေယာက္သိရွိ
သြားပါကလည္း။ မသၤကာမျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ ခိုင္လံုထားရန္လိုအပ္သည္၊
၇၊ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။ စာေပမ်ား။ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား (အသံုးမျပဳပဲ ထားေသာကာလတြင္)ကို ေသခ်ာလံုၿခံဳစြာ ဖြက္ထားရမည္၊ အထူးလွ်ဴိ႔၀ွက္ေသာ ပစၥည္းသိမ္းဆည္းရန္ ေနရာကို တည္ေဆာက္ထားရန္လိုအပ္သည္၊ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အမည္၀ွက္မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ၿပီး။ အထူးအေရးပါေသာအမည္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားအတြက္ အမည္၀ွက္မ်ား ထားရမည္၊

၈၊ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခမိမိအဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလံုးကို လွ်ဴိ႔၀ွက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နည္းနာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒသမ်ားကို သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ေပးရန္လိုအပ္သည္၊ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းနည္း ျဖင့္သာ သူတို႔.အရည္အေသြးမ်ားကိုထက္ျမက္ေစ ၿပီး။ ရန္သူကို လက္တလံုးျခားအႏိုင္ရေအာင္လွည့္စားႏိုင္ လိမ့္ မည္ ျဖစ္သည္၊

၉၊ အျခားလွ်ဴိ႔၀ွက္နည္းနာမ်ားျဖစ္ေသာ မျမင္ရေသာမင္ျဖင့္စာေရးနည္း။ အမည္၀ွက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း။ ပံုဖ်က္ဖံုးကြယ္ျခင္း စသည္တို႔ကိုကြ်မ္းက်င္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရမည္၊ မိမိအဖြဲ႔၀င္တဦးကို ရန္သူက ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရျခင္းရွိ-မရွိကို သိရွိႏိုင္ရန္။ တန္ျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းနာမ်ားကိုလည္း ေလ့က်င့္ထားရ မည္၊ အဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္းၾကား လွ်ဴိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ၍ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္၊ ဤအခ်က္မ်ားအားလံုးကို သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေစသင့္သည္၊

ဤနည္းနာမ်ားကို ေနာက္အခန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္၊
၁၀၊ အထူးကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အကယ္၍ ကြန္ယက္တခုကိုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ပါက။ ဆဲလ္တခုခ်င္းအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈကိုအေျခခံ၍ အထူးတာ၀န္မ်ားခ်ထားေပးသင့္သည္၊ ဥပမာအားျဖင့္- ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး။ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးေရး။ တိုက္ခိုက္ေရး။ လူထုလုပ္ငန္း။ စက္ရံုအတြင္းစည္းရံုးေရး စသျဖင့္ျဖစ္သည္၊

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဤေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားမွေန၍ အခ်ဳိ႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳၿပီး။ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊သင္၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဇာတ္လမ္းမ်ား စတင္၍ ဖန္တီးထားေစလိုပါသည္၊ အကယ္၍ သင္၏မိတ္ေဆြတဦး ကေသာ္လည္းေကာင္း။ ပုလိပ္တဦးက ေသာ္ လည္းေကာင္း သင္ထံတြင္ ေတာ္လွန္ေရးထုတ္ဂ်ာနယ္တေစာင္ေတြ႔ရွိပါက မည္သို႔မည္ပံု အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဆင္ေျခေပးမည္နည္း၊ စဥ္းစားထားေစလိုပါသည္။

၃၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးအတြက္ ဥပေဒသအခ်ဳိ႔

သတိမမူ လက္လြတ္စပယ္လုပ္ေသာကိစၥမ်ားမွေန၍ အဖမ္းခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္၊ ပါးစပ္ဖြာျခင္း။ အာေခ်ာင္ျခင္းႏွင့္ထူးဆန္းေသာ အမူအက်င့္မ်ားသည္ ပုလိပ္မ်ားက သတိျပဳမိလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေန သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါသည္၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သတိအျမဲတေစရွိမႈႏွင့္ ႏိုးၾကားမႈလိုအပ္ပါသည္၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးဥပေဒသမ်ားကို လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ၿပီး။ ရန္သူက ဖန္တီးထားေသာအခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ေက်ာ္လႊားေစႏိုင္ပါသည္၊ ပထမအေနျဖင့္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနကို ေလ့လာေစလိုပါသည္၊

မလုပ္ေဆာင္အပ္ေသာကိစၥမ်ား

အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ကို (X)သည္။ တòပိင္နက္တည္းမွာပင္ လွ်ဴိ႔၀ွက္ဆဲလ္တခုကိုလည္း ဦးေဆာင္ေနသည္၊ သူက သူ၏ဆဲလ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ကို (Y) ႏွင့္ ကို (Z) ထံ သို႔ဖုန္းဆက္ၿပီး။ ရုပ္ရွင္ရံုတခု၏ အျပင္၌ေတြ႔ရန္ စီစဥ္သည္၊ ကို (X) ကသူ၏ရံုးမွထြက္ခြါၿပီး။ အစည္းအေ၀းသို႔ အေလာသံုးဆယ္သြားရာ မိနစ္ (၃၀) ခန္႔ေနာက္က်ေနသည္၊ Y ႏွင့္ (Z) က အခ်ိန္တၾကည့္ၾကည့္ႏွင့္ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရသည္၊ သူတို႔ (၃) ဦးက ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုေနၾကျဖစ္ေသာ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္သို႔သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္၊ သူတို႔က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထဲတြင္ အသံေလ်ာ့၍ ေျပာၾကသည္၊ ရုပ္ရွင္ရံုထဲမွထြက္လာေသာသူမ်ားက တေျဖးေျဖးႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အတြင္း ၀င္လာၾကသည္၊ ထိုအထဲမွတဦးက (X) ၏ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူတဦးျဖစ္ၿပီး။ ထိုသူ က (X) ကို ႏႈတ္ဆက္သည္၊ (Y) ႏွင့္ (Z) က ခ်က္ခ်င္းရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ကာ ထထြက္သြားၾကသည္၊ ထိုသူမ်ားကမည္သူေတြနည္းဟု ေမးေသာ အခါ။ (X) က ပထမတြင္ တုန္႔ဆိုင္းေနေသးသည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ႔ကိုအထင္ၾကီးေစလိုေသာသေဘာျဖင့္ “သူတို႔က လူေကာင္းေတြပါ။ သူတို႔ကအေျခအေနဘယ္လိုျဖစ္ေနသလဲသိရေအာင္ က်ေနာ့္ဆီ လာေမးၾက တာ ပါ” ဟုေျပာသည္၊ ဤနည္းအားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံေရးၾကာရွည္ ဆက္ေဆြးေႏြးျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာရသည္၊ (X) က အမွားေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး။ ေနာက္ဆံုး မ်ားမၾကာမီပင္ (၃) ဦးလံုး ခံုရံုးေပၚတက္ရေသာအေျခအေန ဆိုက္ေရာက္ေစခဲ့သည္၊ ဤဇာတ္လမ္းတြင္ သူ၏အမွားမ်ားက ထင္ရွားလွသည္၊ သို႔ေသာ္လူေပါင္းမ်ားစြာက (X) ကဲ့သို႔ပင္ျပဳမူေလ့ရွိၾကသည္၊ ထိုသူမ်ားက စနစ္တက် ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိၾကေပ၊ ရုတ္ခ်ည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားအာရံုစိုက္မိေစရန္ ျဖစ္ေစသည္၊အခ်ိန္မတိက်၊ သူတို႔. လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပံုဖ်က္ဖံုးကြယ္မႈ မလုပ္ေဆာင္ၾက၊ ဟန္ျပဇာတ္လမ္း မဖန္တီးထားၾက၊ႏႈတ္ဖြာၾကသည္၊ စသျဖင့္ မ်ားစြာအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသည္၊ ဤသို႔ အားနည္းခ်က္မ်ားကို လူအမ်ားက ေကာက္ယူမိၾကသည္၊

(X) အေနျဖင့္ (Y) ႏွင့္ (Z) အတြက္ စံနမူနာေကာင္း ျဖစ္သင့္သည္၊ ဤသို႔ေသာအမွားမ်ဳိးကို ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ ရန္အတြက္လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးဥပေဒသမ်ားကို ေလ့လာရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔။ က်င့္သံုးရန္လည္း လိုအပ္သည္၊ လူအမ်ားက သိၿပီးသားဟုထင္ၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ အေလးမထား။ အမွတ္တမဲ့ပင္ ေနတတ္ၾကသည္၊

မွတ္သားသတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ား
၁၊ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ရန္ ယံုၾကည္ေစေလာက္ေသာ။ ခိုင္လံုေသာ ဟန္ျပ ဇာတ္လမ္းကို အျမဲဖန္တီးရမည္၊ (X) အေနျဖင့္ ေျပာသင့္သည္မွာ (Y) ႏွင့္ (Z) တို႔သည္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး။ သူတို႔အေၾကာင္းသိပ္မသိ၊ မေတာ္တဆေတြ႔ဆံုမိၾကေသာအခ်ိန္၌ ထိုသူမ်ားကို သမဂၢ၀င္ရန္ တိုက္တြန္းနားခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာသင့္သည္၊

၂၊ ေျမေအာက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို လွ်ဴိ႔၀ွက္အျဖစ္ထားရမည္၊ (X) အေနျဖင့္ (Y) ႏွင့္ (Z) ကို လူေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ေဖာ္ျပေျပာဆိုရန္ မသင့္၊
၃၊ ပံုမွန္ သဘာ၀အတိုင္းျပဳမူရမည္၊ မိမိကို လူအမ်ားသတိျပဳလာမိေစရန္ မလုပ္ေဆာင္သင့္၊ လူတဦးလို ေနထိုင္ပါ၊ လူအမ်ားၾကားေရာေႏွာေနပါ၊ (X) (Y) ႏွင့္ (Z) တို႔သည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာေကာင္းေအာင္ ျပဳမူခဲ့ၾကသည္၊
၄၊ ႏႈတ္မဖြာပါႏွင့္၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ခ်က္မ်ားကို အသက္ႏွင့္ထပ္တူထား၍ထိန္းသိမ္းပါ၊ “မည္သူ႔ကိုမွ မယံုပါႏွင့္။ တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းနည္းသာေျပာပါ” ဟူေသာဆိုရိုးစကားအတိုင္း က်င့္ၾကံပါ၊ ဤမူကို (X) က မက်င့္သံုးခဲ့ ေပ၊
၅၊ သတင္းေပးမ်ားရန္မွ အျမဲသတိရွိပါ၊ ထိုသူမ်ားက သင္.အနီးသို႔ခ်ဥ္းကပ္လာတတ္ပါသည္၊ ထိုသူမ်ားက စစ္ေသြးႂကြစကားမ်ားကိုေျပာ၍ ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္တတ္ပါသည္၊ သင့္ကို စမ္းသပ္တတ္ပါသည္၊ (X) အေနျဖင့္ သူ၏ေဆြမ်ဳိးျဖစ္သူကို မေသခ်ာပဲ ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္၊
၆၊ စည္းကမ္းရွိပါ၊ ထက္ျမက္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါ၊ အခ်ိန္ တိက်ပါ၊ (X) တြင္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားလံုး၀ မျပည့္စံုပါ၊ အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းထားေသာေနရာ၌ (၁၀) မိနစ္သာေစာင့္ပါ၊ ေနာက္က်မွ လာေသာသူ သည္ ဖမ္းခံေနရသည္မ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါသည္၊

၇၊ လိုအပ္ေသာကိစၥမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ျပင္ဆင္ထားပါ၊ ပံုမွန္အေနအထားအတိုင္း သမားရိုးက် ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ အျပဳအမူမ်ဳိးကိုေရွာင္ပါ၊ ရန္သူကသင့္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းရန္ လြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ (X) သည္ အစည္းအေ၀းကို စီစဥ္ရာ၌ ညံ့ဖ်င္းပါသည္၊ ဤအစည္းအေ၀းေနရာသို႔ အျခားအေရးပါေသာေနရာတခုမွ ခ်က္ခ်င္းအေျပးလာခဲ့ၿပီး။ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ လာသည္မ်ဳိး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ ထိုလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကိုလည္း မၾကာခဏအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္၊
၈၊ သင္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္၊ သင္လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေသာ တာ၀န္မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင္သိသင့္ေသာကိစၥမဋကိုသာ သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္၊

၉၊ တယ္လီဖုန္းအေပၚတြင္ ေျပာဆိုသမွ်ေသာကိစၥမ်ားကို သတ္ိထား၍ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ (တယ္လီဖုန္းကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္၊) လူအမ်ားရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ ေျပာဆိုေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္၊ (သင္ေျပာသည္ကို အျခားသူမ်ား တစြန္းတစ ၾကားသြားႏိုင္ပါသည္၊) အထူးအေရးပါေသာကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ လူအမည္ မ်ား စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ ၄င္းအစားလြယ္ကူေသာ စကား၀ွက္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္၊
၁၀၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ တရားမ၀င္ ကိစၥမ်ားအတြက္ လက္စလက္န။ သဲလြန္စမ်ား အားလံုး ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ပါ၊ ဤမွတဆင့္ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္လာႏိုင္ပါသည္၊ ပစၥည္းမ်ားေပၚမွ လက္ေဗြရာမ်ားကို သုတ္ပစ္ပါ၊ လက္ႏွိပ္စက္မ်ားကိုေနာက္ေယာင္ခံ၍လည္း လိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတ္ိျပဳသင့္ပါသည္၊ ဆိုင္မ်ားမွ ၀ယ္ယူလာေသာပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစစ္ေဆးသင့္ပါသည္၊

၁၁၊ ပစၥည္းမ်ားကို ေသခ်ာသို၀ွက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္၊ ဥပမာ လက္ကမ္းလႊာမ်ား။ လက္နက္မ်ား စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ သင္ေနထိုင္ေသာေနရာတြင္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို အတူတကြမထားရပါ၊ အထူးအေရးပါေသာ အမည္မ်ား။ လိပ္စာမ်ားကို အလြတ္ရေနေအာင္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ ေရးခ် မထားရပါ၊
၁၂၊ ျပည့္စံုခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထား။ မွတ္ပံုတင္သက္ေသခံကပ္ျပားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္၊
၁၃၊ သင္၏ၿမိဳ႔အေၾကာင္းသိေနရန္လိုအပ္ပါသည္၊ လမ္းမ်ား။ ပန္းျခံမ်ား။ ဆိုင္မ်ား စသျဖင့္ကို သင္လက္၀ါးျပင္ေပၚမွ လကၡဏာသဖြယ္ သိေနရပါမည္၊ ဤသို႔အားျဖင့္လွ်ဴိ႔၀ွက္လံုၿခဳံႏိုင္ေသာေနရာကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ၿပီး။ သင္၏ေနာက္ကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနျခင္းရွိ- မရွိကိုလည္း ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္ပါ သည္၊

၁၄၊ အကယ္၍သင့္ကိုဖမ္းဆီးခံရပါက လွ်ဴိ႔၀ွက္အပ္ေသာအလုပ္မ်ားအားလံုးကို ျငင္းဆိုရန္လိုအပ္ပါသည္၊ သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ရဲေဘာ္မ်ား၏အမည္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ မေဖာ္ထုတ္ရပါ၊ အသက္ေသသည့္ တိုင္ေအာင္ မေျပာရပါ၊
၁၅၊ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္။ သင္၏ဆဲလ္အစုအတြင္းမွ ရဲေဘာ္တဦးဦးဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက။ ထိုသူကိုဖိအား ေပး၍သတင္းမ်ားကို ရန္သူက ရယူလိမ့္မည္ဟု တြက္ဆကာ။ ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ လိုအပ္ပါက ပုန္းရႈိးေနထိုင္ရျခင္းမ်ဳိးပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ ဤသို႔လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးဥပေဒသမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္။ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုးတက္ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္၊ ေလ့က်င့္ျခင္း နည္းအား
ျဖင့္ ပို၍ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး။ စည္းကမ္းရွိျခင္းႏွင့္ ႏိုးၾကားသတိရွိေနျခင္းျဖင့္ ရန္သူကို အသာစီးယူႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္၊အႏိုင္ရေစမည္ ျဖစ္သည္၊

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 3:43 AM   0 comments
လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္နည္း - ၁
လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာေဆာင္ရြက္နည္းစာတမ္းမ်ားကို (၁၉၈၀) ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ပထမအႀကိမ္ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး။ ေတာင္အာဖရိကကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စာေစာင္ျဖစ္ေသာ အမ္ဆီဘန္ဇီ (Umsebenzi) တြင္ အခန္းဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အတြက္အိပ္ေဆာင္စာအုပ္ငယ္အျဖစ္ ျပန္လည္စုစည္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္၊

မာတိကာ
၁၊ နိဒါန္း
၂၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ကြန္ယက္တခု တည္ေဆာက္ျခင္း၊
၃၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဥပေဒသအခ်ဳိ႔
၄၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
၅၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း နည္းနာမ်ား
၆၊ တန္ျပန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
၇၊ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းေၾကာင္း (The Check Route)
၈၊ အကူအညီျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ယာဥ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေသာ လမ္းေၾကာင္းကို သံုးျခင္း
၉၊ ကားျဖင့္ စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
၁၀၊ ေနာက္ေယာင္ခံမႈကို အၿမီးျဖတ္ျခင္း (မ်က္ေျချဖတ္ျခင္း)၊
၁၁၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္
၁၂၊ လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္း ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား
၁၃၊ အေရးေပၚႏွင့္ စစ္ေဆးမႈကိစၥမ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား
၁၄၊ မသိေသာသူႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား
၁၅၊ လူပုဂၢိဳလ္အရ မဟုတ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား
၁၆၊ ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္ျပသေကၤတမ်ား
၁၇၊ ပံုေသစာတိုက္ပံုးမ်ား
၁၈၊ မေရႊ႔မေျပာင္း တည္ျမဲေနေသာ ပံုေသစာတိုက္ပံုးမ်ား။ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ။ ေရႊ႔ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပံုေသစာတိုက္ပံုးမ်ား
၁၉၊ အေရးနိမ့္မႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကိုေက်ာ္လႊားနည္းမ်ား
၂၀၊ အေရးနိမ့္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေသာေနရာေဒသေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

၁၊ နိဒါန္း
ဤစာတမ္းငယ္သည္ လွ်ဴိ႔၀ွက္မႈအေရးပါပံုကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး။ ေတာ္လွန္ေရး. အေရးပါေသာ လိွ်ဴ႔၀ွက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုမည္သို႔လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္။ ရန္သူက အလြန္အမင္းလိုခ်င္ေနေသာ လွ်ဳိ႔၀ွက္သတင္းမ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုကာကြယ္ႏိုင္မည္ စသည့္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ လွ်ဳိ႔၀ွက္ျခင္းနည္းအားျဖင့္ ခိုင္မာေသာေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈတရပ္ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး။ ရန္သူကို ေအာင္ျမင္စြာတြန္းလွန္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္၊ျပည္သူအမ်ားလြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား႔ လွ်ဳိ႔၀ွက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို သံုးေနရျခင္းမွာ မေကာင္းေသာ အလုပ္မဟုတ္ပါ၊ လြန္ခဲ့ေသာ ေခတ္ကာလမ်ားကပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားသည္။ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား
လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အထမေျမာက္ရေလေအာင္။ ခက္ခဲရေလေအာင္ တေလွ်ာက္လံုး လုပ္ထားၾကသည္၊

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အရက္စက္ဆံုးဆိုေသာ။ အဆိုးရြားအေကာက္က်စ္ဆံုးေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲေရးအတြက္ သံုးခဲ့ၾကသည္၊ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကိုသံုး၍ အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားကိုတားျမစ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း။ ဖိႏွိပ္ျခင္း။ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္း။ သုတ္သင္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္၊ သူတို႔သည္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ပုလိပ္မ်ား။စစ္သားမ်ား။ သူလွ်ဳိဒလံမ်ား။ သတင္းေပးမ်ားကို သံုးကာ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တေလွ်ာက္လံုးဆန္႔က်င္လာခဲ့ၾကသည္၊

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားက ဤသို႔ဖိႏွိပ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို မည္သို႔ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ ဆန္႔က်င္ရမည္ကို သိၾကသည္၊မည္သို႔လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကို သိၾကသည္၊မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အေစာပိုင္းကာလသမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဤကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဥပမာျပသရန္။ ဥပမာ ေကာင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္၊ မာကန္ဒါ (Makanda)။ ဆက္၀ါယို (Cetshwayo)။ စက္ခုဟူနီ (Sekkhukhune)။ ဘန္ဘာသာ (Banbatha)စေသာသူမ်ားသည္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုသံုး၍ ခုခံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းရံုးခဲ့ၾကသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဘန္ဘာသာဆိုလွ်င္ ကိုလိုနီစနစ္ကို ဆန္႔က်င္တြန္း လွန္ ေသာ သူပုန္ထမႈအတြက္ နကန္ဒလာေတာတြင္းမွေန၍ လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာ စုစည္းစည္းရံုးခဲ့ဖူးသည္၊

လွ်ဳိ႔၀ွက္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္သူကိုအသာစီးရေစသည္၊

တရားမ၀င္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားဆိုလွ်င္ တခုမွ်လုပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သေယာင္ ရန္သူကအၿမဲတေစေဖာ္ျပေလ့ရွိ သည္၊ လူအမ်ားကိုလည္းဤအတိုင္း ယံုၾကည္ ေနေစသည္၊ မိမိတို႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းမွ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား။ ေခ်မႈန္းႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း အၿမဲတေစေဖာ္ျပ ႂကြား၀ါေလ့ရွိသည္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားႏိုင္ေသာ လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္မ်ားကိုလည္း အၿမဲထုတ္ျပေလ့ရွိသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ေဖာ္ျပေျပာဆိုေနသူမ်ားသည္ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ လွိမ့္လံုးႂကြားလံုးမ်ားသက္သက္သာျဖစ္သည္၊ ေတာ္လွန္ေရးတခုကို ဆင္ႏ$ဲရာတြင္ အဖိတ္အစင္။ အဆံုးအရႈံးမရွိပဲ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟူသည္မွာအမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ေတာင္အာဖရိက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အာဖရိကအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (ေအအဲန္စီ) တို႔သည္ တရားမ၀င္အျဖစ္ ရပ္တည္ရင္း။ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ မၿဖိဳခြဲႏိုင္ပဲတည္ရွိေနရေသာအေၾကာင္းသည္ ဤလွိမ့္လံုးႂကြားလံုးမ်ား မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနပါသည္၊ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤသို႔ျမင့္ျမတ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းကို ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ၊ ဤသို႔ရပ္တည္ေနႏိုင္ေသာအေၾကာင္းမွာလည္း မိမိတို႔သည္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ေရးကိစၥမ်ားကိုကြ်မ္းက်င္စြာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ရန္သူကိုအသာစီးရေစျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္၊

စည္းကမ္း။ သတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ မိမိဖာသာထိန္းခ်ဳပ္မႈ

လွ်ဳိ႔၀ွက္အပ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ လူအမ်ား၏ ပံုမွန္စဥ္းစားဆင္ျခင္ပံုနည္းမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႆကံမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ဤအခ်က္မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ပါးနပ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ဆိုသည္မွာ အႏုပညာတခုႏွင့္ ပိုတူပါသည္၊ စည္းကမ္း။ သတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ မိမိဖာသာထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ လိုအပ္ပါသည္၊ နာဇီသိမ္းပိုက္ ထားေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ခုခံေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ဖမ္းဆီးမႈလံုး၀မႀကံဳခဲ့ရေသာ စည္းရံုးသူတဦးက ျပန္ေျပာျပရာတြင္။ သူအဖမ္းမခံရ ေသာ အေၾကာင္းမွာ သူ႔အေနျဖင့္ ဤကာလအတြင္း တယ္လီဖုန္းတခါမွမသံုးခဲ့ေၾကာင္း။ လူအမ်ားစုဆံုရာ ျဖစ္ေသာ ဘားဆိုင္မ်ား။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား။ စာပို႔တိုက္မ်ားကို ေရွာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္၊ သူ႔အေနျဖင့္ လံုး၀ ေျမေအာက္ဘ၀တြင္သာ ျမၽႇဳပ္ႏွံေနခဲ့ပါသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း တရား၀င္ရပ္တည္ေနထိုင္ခြင့္ရွိေသာ။ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္စပ္ပါတ္သက္ေနေသာသူမ်ား သည္ပင္လွ်င္မိမိတို႔ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားကို အရည္အေသြးျပည့္လိုက္နာက်င့္ၾကံရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္၊

ေလ့လာေရးႏွင့္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ေရးဥပေဒသမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း။ စာအုပ္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း လူအမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ဳိ႔၀ွက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ။ သေကၤတကုဒ္မ်ား။ စကား၀ွက္မ်ား။ ပုန္းအိမ္မ်ား။ လွ်ဳိ႔၀ွက္ ပုန္းခိုႏိုင္ရန္ေနရာမ်ား။ အိမ္မ်ားပါ၀င္ေလ့ရွိေၾကာင္းေတြ႔ဖူးထားၾကမည္ ျဖစ္သည္၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တဦး အေနျဖင့္ ဤလွ်ဳိ႔၀ွက္ ဥပေဒသမ်ားကိုေလ့လာၿပီး။ ေလးေလးနက္နက္လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္၊ ဤနည္းအားျဖင့္သာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈလည္းရွိေသာ။ လွ်ဳိ႔၀ွက္မႈလည္းရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အာဏာရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ ဤလွ်ဳိ႔၀ွက္ေသာအင္အားစုမ်ား သည္အေရးပါေသာ အခန္းကဏၰက ပါ၀င္ၾကပါသည္၊ ဤစာတမ္း၏ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္၊

၁၊ လွ်ဳိ႔၀ွက္ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းတခုကို မည္သို႔တည္ေဆာက္မည္နည္း၊
၂၊ လွ်ဳိ႔၀ွက္မႈအတြက္ ဥပေဒသမ်ား
၃၊ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈကို မည္သို႔ေက်ာ္လႊားမည္နည္း၊
၄၊ လွ်ဳိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
၅၊ နည္းနာမ်ား၊ ဥပမာ လွ်ဳိ႔၀ွက္စာေရးနည္း။ လွ်ဳိ႔၀ွက္ ပုန္းခိုရာအိမ္မ်ား၊
၆၊ စစ္ေၾကာေရးကာလ မည္သို႔ျပဳမႈေနထိုင္မည္နည္း၊ (ဥပမာ ရန္သူကဖမ္း၍စစ္ေမးခံရေသာအခါ)

ဤအခ်က္မ်ားသည္ လွ်ဳိ႔၀ွက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္၊

လွ်ဳိ႔၀ွက္စြာလုပ္ေဆာင္ေနရေသာကာလ၏ လူအမ်ားကို စည္းရံုးေရးမွာ မလြယ္ကူလွပါ၊ သို႔ေသာ္ သတိျပဳရန္ အခ်က္မွာ မိမိတို႔ဤမွ်ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား။ လူအမ်ားအတြက္ အမြန္ျမတ္ဆံုး လုပ္ငန္း ျဖစ္ေနသည္ဆိုေသာကိစၥပင္ ျဖစ္ပါသည္၊

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 2:37 AM   0 comments
လူထုလႈပ္ရွားမႈဓာတ္ပပုံမ်ား
Wednesday, August 22, 2007
Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 11:01 PM   0 comments
၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္
Tuesday, August 21, 2007
၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

၂၂ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား ထြန္းကားႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေပၚတြင္ အေျခခံ၍

၁။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာေရး
၂။ ၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေပၚတြင္ အေျခခံေရး၊
၃။ ဒီမုိကေရစီကုိ ဦးတည္ေသာ ေျဖရွင္းမႈျဖစ္ေရး၊

ဟူေသာ အေျခခံမႈ ၃ ရပ္ေပၚတြင္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယခု ၂၁ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ညသန္းေခါင္၌ နအဖ စစ္အစုိးရမွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအား မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရိွဘဲ ေနအိမ္မ်ား၌ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ အၾကမ္းဖက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီးျခင္းအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်သည္။

ကုိမင္းကုိႏိုင္၊ ကုိမင္းေဇယ်၊ ကုိကိုႀကီးတုိ႔အပါအ၀င္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဒီမုိကေရစီေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား ခၽြင္းခ်က္မရိွ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လက္ရိွႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္ နအဖ စစ္အစုိးရအား အေလးအနက္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ရဟန္းရွင္လူမိဘျပည္သူအေပါင္းႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအေပါင္းကလည္း ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚတြင္ ထက္သန ္ ညီညာစြာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
posted by ျမင့္ေဇ @ 11:18 PM   0 comments
လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲေတြဆီ က်ေနာ္လာခဲ့တယ္…. (၆)
ေမာ့ဂနင္ တပ္ကုန္းက စီးျမင္ေနရတဲ့ ေရး-ထား၀ယ္ကားလမ္းကို က်ေနာ္တုိ႔ အလ်င္အျမန ္ ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ငါးနာရီခြဲေလာက္ပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔လုိက္လာတဲ့ ကုန္သည္အုပ္က အေတာ္မ်ား ျပား ပါတယ္။ အေသာ့ႏွင္လုိက္ၾကတာ က်ေနာ္လည္း ရြာအမည္ေတြမမွတ္မိေတာ့ပါ။ တရြာနဲ႔ တရြာက တခါတေလ နီးလုိ္က္၊ တခါတေလ ေ၀းလုိက္ပါ။ မုိးတြင္းေႏွာင္းပိုင္းျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ေတာင္ပုိင္းးျဖစ္တာေၾကာင့္ မုိးကရြာဆဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေရစီးေနတဲ့ ေခ်ာင္းလတ္၊ ေခ်ာင္းေသးေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္ျဖတ္၊ ေခ်ာင္းၾကီးေတြက်ရင္ ကမ္းပါးေတြကို ကုတ္ကတ္တြယ္ တက္ၿပီး ကူးရပါတယ္။ ပုဆုိးထဲမွာ ေက်ာပုိးအိတ္ကို ထည့္ၿပီး ေခါင္းပုိးလြယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဘာကန္ေဘာင္းဘီတုိက်ပ္က်ပ္နဲ႔ တရစပ္ေလွ်ာက္လိုက္ရတာ ေန့လည္စာခ်က္စားမယ္ ဆုိတဲ့ ရြာေရာက္တဲ့အထိပါဘဲ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေဟာဟဲ လုိက္ေနပါၿပီ။ ကုိလင္းက ခႏၶာကိုယ္အရေရာ၊ အေတြ႔အႀကဳံအရပါ က်ေနာ့္ထက္ ေတာင့္တင္းေတာ့ က်န္တဲ့လူေတြနဲ႔ အမွီလုိက္ႏုိင္တယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ေနာက္မွာ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။

ေနာက္မွ သိရတာက က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔အတူ ပါလာတဲ့ ကုန္သည္အုပ္က တဖြဲ႔တည္းမဟုတ္ဘူး။ အစုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔လာၾကတာ။ ေန႔လည္စာ ထမင္းစားၿပီးေတာ့ ကိုလင္းနဲ႔ အတူေလွ်ာက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔က ဆက္ထြက္သြားေတာ့ ကိုလင္းက ညက်မွ အိပ္တဲ့ေနရာမွာ ေတြ႔မယ္လုိ႔ ေျပာသြား တယ္။ မင္းေတာ့ျဖည္းျဖည္းဘဲ ဒီကုန္သည္အေဒၚေတြနဲ႔ လုိက္ခဲ့ေပါ့လုိ႔ ေျပာၿပီးထြက္သြား တယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္ထြက္လာတာ ေခ်ာင္းလတ္လတ္တခုစီးေနတဲ့ လယ္ကြင္းေသးေသးတခုကို ေရာက္သြားတယ္။ ေတာ္ေတာ္ၾကီးတဲ့ လယ္တဲေလး တလုံးရွိတယ္။ ဒီည ဒီမွာအိပ္မယ္ လုိ႔ေျပာေတာ့ လူကထိတ္ခနဲ ျဖစ္သြားတယ္။ အေရွ႔ကအဖြဲ႔ကို အမွီမလုိက္ေတာ့ဘူးလား အေဒၚလုိ႔ ေမးေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ ငါတုိ႔အဖြဲ႔နဲ႔က တူတာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ ဘာမွ မပူပါနဲ႔ ဘုရားသုံးဆူက်ရင္ နင့္သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ျပန္ဆုံမွာပါ လုိ႔ အေဒၚၾကီးက ျပန္ေျပာတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ သာ ျပန္ေျပာလုိက္ရတယ္။ လူ႔မွာေတာ့ စုိးတထင့္ထင့္ပါ။ က်ေနာ့္ပုိးအိတ္ထဲမွာက ဆန္နဲ႔ ငါးေျခာက္၊ ၾကက္သြန္နီပဲပါတယ္။ က်န္တဲ့ ေဆးလိပ္တုိ႔ ဘာတုိ႔အားလုံးက ကိုလင္းနဲပါသြားၿပီ။ ကဲ-အခုမွေတာ့ ေပါက္တဲ့နဖူးမထူးေတာ့ပါဘူးဆုိၿပီး ေခ်ာင္းထဲ ေရသြားစိမ္ၿပီးေနလုိက္တယ္။

ထမင္းစားေသာက္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္ခ်င္လာေတာ့ ေဆးလိပ္လည္း မရွိဘူး။ အဲဒီမွာတင္ ပြတ္ခြ်န္းနဲ႔ စေတြ႔ေတာ့တာပါဘဲ။ ေဆးရြက္ၾကီးေတြကို အမွ်င္ေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္လွီးထားၿပီး သတင္းစာစကၠဴနဲ႔ လိပ္ေသာက္ရတဲ့ ပြတ္ခြ်န္းကို အဲဒီမွာ စဖြာရေတာ့တာပါဘဲ။ အေဒၚၾကီး ငွားလာတဲ့ ကုန္ထမ္းအငွားသမားေတြလည္း ကုန္ထမ္းရ၊ ခ်က္ျပဳတ္ရတဲ့အျပင္ က်ေနာ့္ကို ပြတ္ခြ်န္းလိပ္ေပးရတဲ့ အလုပ္ကိုပါ အပိုေဆာင္းလုပ္ေပးခဲ့ရတယ္။

လမ္းမေလွ်ာက္ဘူးေတာ့ ေနာက္ေန႔မွာ ဘယ္လုိမွ ေလွ်ာက္ခ်င္စိတ္မရွိေတာ့ေအာင္ကို ျဖစ္ေပမယ့္ ေလွ်ာက္မွ ေရာက္မယ့္အျဖစ္မုိ႔ ဆက္ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ပါလာတဲ့ အုပ္စုထဲမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ သြားအလုပ္လုပ္မယ့္ ခပ္ငယ္ငယ္မိသားစုတစုလည္း ပါတယ္။ သားအမိသားအဖ သုံးေယာက္ပါ။ ေယာကၤ်ားျဖစ္သူက က်ေနာ့္ကို အၿမဲေစာင့္ေစာင့္ေခၚတယ္။ က်ေနာ္ကလည္း ကိုယ့္ေၾကာင့္ ခရီးေႏွာင့္ေႏွးမွာစုိးၿပီး မွီေအာင္ေတာ့ အၿမဲလုိက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမိသားစုနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးလည္း ခင္သြားတယ္။

သြားေနရင္းတရက္မွာ အုန္းထမင္းစားလုိက္ရေသးတယ္။ ေန႔လည္ဘက္ရြာေလးတရြာမွာ ၀င္နားတုန္း အေဒၚၾကီးက ၾကက္တေကာင္ရတယ္ဆုိၿပီး အုန္းသီးခူးခုိင္းၿပိး အုန္းထမင္းခ်က္ တာ၊ အဲဒီရြာမွာဘဲ သူပုန္လုိ႔ ျပည္မကေခၚတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က တပ္သား သုံးေလးေယာက္ကို ေတြ႔လုိက္ရတယ္။ သူတုိ႔ကို ေျပာၿပီးေနခဲ့ရင္ ရေပမယ့္ ကိုလင္းနဲ႔လည္း ေတြ႔ခ်င္တာေၾကာင့္ ဘာမွ မေျပာဘဲ ဆက္လာခဲ့တယ္။

သုံးရက္ေျမာက္ေန႔ မနက္ပုိင္းက်ေတာ့ ဇမိျမစ္ကမ္းပါးကို က်ေနာ္တုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ အဲဒီကေန ေလွစီးၿပီးသြားရမွာပါ။ က်ေနာ့္မွာေတာ့ အခက္ၾကဳံရျပန္ၿပီ။ ကုိလင္းနဲ႔အတူ ေငြေတြအားလုံး ပါသြားခဲ့တာေၾကာင့္ ေလွစီးဘုိ႔ မေျပာနဲ႔ ေဆးလိပ္ဖုိးေတာင္မွ မရွိလုိ႔ ပြတ္ခြ်န္းေသာက္ခဲ့ရတာ မဟုတ္လား။ ေလွေစာင့္ေနတဲ့ အေဒၚၾကီးနားကို သြားၿပီး ေလွခစုိက္ထားဖုိ႔အေၾကာင္း၊ ဘုရားသုံးဆူ ေရာက္မွ ျပန္ေပးမယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာေတာ့ သူက ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရီပါတယ္။

`ငါသိပါတယ္.. ေကာင္ေလးရဲ့၊ က်န္တဲ့လူေတြလည္း သိၾကတယ္။ ျပန္မေပးလည္း ျပႆနာ မရွိဘူး။ နင္တုိ႔ကို စေတြ႔ကတည္းက အလုပ္သြားလုပ္မယ့္ လူေတြ မဟုတ္ဘူးဆုိတာလည္း သိတယ္။ ေတာခုိလာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြမွန္းလည္း သိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအထိ နင့္အေဖာ္မရွိတာ ေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေခၚလာတာေပါ့။ ဟုိေရာက္မွ အဆင္ေျပလည္း ေပး၊ မေျပလည္း မေပးနဲ႔။ ေတာခုိမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ငါေခၚေခၚလာေပးတာ မနည္းေတာ့ပါဘူး။´လုိ႔ ျပန္ေျပာေတာ့ ၀မ္းလည္း၀မ္းသာသြားတယ္။ ရွက္လည္း ရွက္သြားတယ္။ ကိုယ့္မွာေတာ့ အလုပ္သြားလုပ္မယ္ဆုိၿပီး ဟန္ေတြပန္ေတြ လုပ္ေနရတာ။ သူတုိ႔အားလုံးက သိေနခဲ့ပါလား ဆုိၿပီး၊ ေနာက္တခုက လူထုရဲ့တရားကို ျမင္ရလုိ႔ပါ။ အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္ဘုိ႔အတြက္မွာ အျပည့္အ၀မပါ၀င္ႏုိင္ေသးေပမယ့္ တတ္ႏုိင္တဲ့ ဘက္က ၀ုိင္းလုပ္ေနပါလားဆုိတာကို က်ေနာ္ျမင္ရလုိ႔ပါ။ အဲဒီမွာ စိတ္လက္ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ ေလွေပၚတက္ၿပီးထြက္ခဲ့တယ္။

ျမစ္သာဆုိတယ္။ ေခ်ာင္းက်ယ္တခုေလာက္ပါဘဲ။ ေတာင္ဆင္ေျခေလ်ာတေလွ်ာက္ ေရဆင္း လာတာဆုိေတာ့ ေရဆန္ကအရမ္းပင္ပန္းတယ္။ စက္ေလွနဲ႔ တက္ေပမယ့္လည္း တခ်ဳိ႔ေနရာေတြမွာလူေတြ ဆင္းတြန္းရတယ္။ ေရကၾကည္လင္လြန္းေနၿပီး အနက္က ဒူးဆစ္သာသာေလာက္ဘဲ။ ေခ်ာင္းလယ္နဲ႔ ကမ္းပါးေဘးေက်ာက္ေဆာင္ေတြၾကားမွာ မုိးမခပင္ေတြ။ တခါတေလ ေရအားသန္တဲ့ ေနရာေတြက်ရင္ ေလွေပၚပါတဲလူအားလုံး မုိးမခပင္ေတြကို ဆြဲထား၊ ၿပီး ညာသံေပးၿပီး လႈပ္ေပးၾက။ အဲဒါမွ မရရင္ ဆင္းတြန္းၾကနဲ႔ ပြဲေတာ္တခုကို သြားေနၾကသလုိ ပါဘဲ။

ေလွ ႏွစ္နာရီခြဲ၊ သုံးနာရီသာသာေလာက္ စီးၿပီးေတာ့ ေခ်ာင္းဆုံကို ေရာက္ပါၿပီ။ ေခ်ာင္းဆုံမွာက မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ့ တပ္ေတြရွိတယ္။ ကုန္သည္ေတြအ၀င္အထြက္ အရမ္းမ်ားတယ္။ ေလွကပ္ၿပီး အေပၚကို ေမာ့ၾကည့္ေတာ့ တဲတလုံးရဲ့ ၀ရန္တာမွာ ကိုလင္း ထုိင္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ သူ႔ေတြ႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ္လည္း ေပ်ာ္သြားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကိုလင္းဆီ က ေငြေတာင္းၿပီး အေဒၚၾကီးကို ေပးေတာ့ အေဒၚၾကီးက မယူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အတင္းေပး ေတာ့မွ ယူတယ္။ ေနာက္ ဆုေပးတယ္။ ေဘးမထိ ရန္မခပါေစေၾကာင္းဆုိၿပီး။ သူတုိ႔က အဲဒီမွာ ေနခဲ့ဦးမယ္ေလ။ ဒါနဲ႔ အားလုံးကုိႏႈတ္ဆက္ၿပီး ဘုရားသုံးဆူကို ေရာက္မယ့္ လမ္းအတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္လာခဲ့တယ္။ (ေနာက္ပုိင္းအေဒၚၾကီးနဲ႔ေရာ၊ ဟုိမိသားစုေလးနဲ႔ပါ ဆုံျဖစ္ ပါ ေသး တယ္။ဘုရားသုံးဆူ မက်ခင္အထိ)

ဘုရားသုံးဆူေရာက္ေတာ့ ကရင္-မြန္ ပူးတဲြေကာ္မတီ အေျခစိုက္တဲ့ ရုံးရွိရာကိုသြားေတာ့ ေတာခုိလာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို လက္ခံဖုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္က လာႏႈတ္ဆက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကို တပ္ရင္းအေျခစုိက္ရာကို ေခၚသြားတယ္။ ထုိင္းေျမကို ျဖတ္ရတာမုိ႔ ကားစီးလာခဲ့ရတယ္။ ဘုရားသုံးဆူေစ်းကိုလည္း ခဏဘဲ ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ ကားေပၚကေနပါ။ ကားကို ၁၅ မိနစ္ေလာက္စီးလာေတာ့ နမ့္ကိတ္ဆုိတဲ့ေနရာကို ေရာက္သြားတယ္။ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္နိမိတ္ကို အဲဒီေနရာမွာ ကားလမ္းနဲ႔ ပိုင္းထားတာပါ။ ျမန္မာေျမဘက္ျပန္ကူးၿပီး ၁၅ မိနစ္ေလာက္ထပ္ေလွ်ာက္ေတာ့ ေအာ္သံတခ်ဳိ႔ကို ခပ္အုပ္အုပ္ၾကားရတယ္။ ေသခ်ာနားေထာင္ၾကည့္ေတာ့
`ဘာလုပ္ေနလဲ ၊ ေလ့က်င့္ေနတယ္´
`ဘာစိတ္ဓာတ္လဲ၊ ခြပ္ေဒါင္းစိတ္ဓာတ္´ ဆုိတာပါဘဲ။

ၿပီးေတာ့ ခြပ္ေဒါင္းအလံစုိက္ထားတဲ့ ကင္းဂိတ္တခုနဲ႔ ကင္းေစာင့္ေနတဲ့ စစ္၀တ္စုံ၀တ္ထားတဲ့ သူရဲ့ ရင္ဘတ္မွာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဆုိတဲ့ ရင္ဘတ္တံဆိပ္ကို ေတြ႔လုိက္ရပါတယ္။ ေသခ်ာပါၿပီ။ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္လွမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးလမ္းဆုံးကို ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အေမ့အိမ္ကထြက္လာတ့ဲခရီးအတြက္ လမ္းဆုံးပန္းတုိင္ျဖစ္ေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရး ေျပာက္ၾကား ရဲေဘာ္တဦးရဲ့ ဘ၀အတြက္ေတာ့ အစျပဳရာပါ။ ။

ၿပီး

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 2:29 AM   1 comments
ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
Monday, August 20, 2007

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 9:32 PM   0 comments
အမုန္းကင္းေစေတာ့
Saturday, August 18, 2007
`ေဟာ့ဒီ ေတာင္ယာ၊ ဖုန္းဆုိး
ကမ္းပါး၊ ေခ်ာင္းေျခာက္
တေလွ်ာက္……
ေသြးေတြ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္
ေပးရမွာလဲ
အာဃာတေတြ ေက်ပ်က္ဖုိ႔
မင္းတုိ႔နင္းလုိက္
ေတြ႔႔႕ရမယ္။
စိတ္ၾကည္လင္တဲ့ အရုိးစုျဖဴျဖဴမ်ားထဲက
နားလည္မႈ၊ ခ်စ္ခင္လုိမွဴ
ေသြးစည္းလုိေစမႈမ်ားနဲ႔
သူတုိ႔သံသရာကို သူတုိ႔က စိတ္ခ်လက္ခ်မရွိခဲ့ဘူး။…´
(က်ေနာ္ ၂၅ တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ၿပီ…) (ကဗ်ာရွည္ - ျမင့္ေဇ)

တခါက က်ေနာ္ ေရးၿပီး ဘယ္မွ မျဖန္႔ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ထုတ္ေ၀ခြင့္မရခဲ့တဲ့ ကုိယ္တုိင္မီးရႈိ႔ခဲ့ရတဲ့ မွတ္စုစာအုပ္ ထဲမွာ ေရးဖြဲ႔ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာရွည္တပုဒ္ထဲက အပုိဒ္တပုိဒ္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္က က်ေနာ္ေရာက္ေနတာက ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းက ေဒသတခုမွာပါ။ ၁၉၉၃ ေမလ ထဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ စစ္ေၾကာင္းက ေရာက္ခဲ့တာပါ။

က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္မကလာခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတေယာက္ပါ။ ျပည္မမွာလည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုံ ေနထုိင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ေတာထဲကို ေရာက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာလည္း လူမ်ဳိးစုံပါပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗမာေတြမ်ားပါတယ္။ ျပည္မကလာတယ္ဆုိရင္ ဗမာ ဆုိတဲ့ အျမင္ဟာ အခုမွ ရွိခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။ ၾကာလွပါၿပီ။ စစ္တပ္က ၇ြာကို မီးရွဴိ႔ ၇င္ ဒါက ဗမာစစ္တပ္လက္ခ်က္။ ေနာက္ မုဒိမ္းက်င့္ရင္ ဗမာ…. စသျဖင့္ လူမ်ဳိးေရးကို အညွဳိးအေတး ၾကီးေစမယ့္ အရာေတြက ၾကီးစုိးခဲ့တာၾကာလွခဲ့ပါၿပီ။

၈၈ အေရးေတာ္ပုံေနာက္ပုိ္င္း က်ေနာ္ အပါအ၀င္ အင္အားအေတာ္အတန္ ရွိတဲ့လူမ်ားစြာ လက္နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးရွိရာဆီ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ေရာက္လာခဲ့တဲ့ လူမ်ားစုဟာ (ျပန္သြားၾကတဲ့ လူေတြ က လြဲၿပီး) ဘာမွမရွိတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ကိုင္စြဲခဲ့ၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ အေျခခံလူထု၊ အေျခခံနယ္ေျမ မရွိခဲ့ဘူး။ ကုိယ္ပုိင္တပ္မေတာ္တခုဘဲ ေနာက္ အဲ့ဒီတပ္မေတာ္ကို ႏုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္ဖုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းတခုပဲ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ရခဲ့တယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရာ ကာလေတြမွာ တနည္းမဟုတ္ တနည္းနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္လက္နက္ တပ္ဆင္ႏုိင္ဘုိ႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ အသက္ေတြ၊ ေသြးေတြ၊ ခႏၶာကို္ယ္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ မ်က္ရည္စမ်ားနဲ႔…..

ကုိယ့္အသက္ကိုယ္ ကာကြယ္ဘုိ႔၊ ကိုယ့္ ယုံၾကည္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ဘုိ႔ ၊ ကုိယ့္အဖြဲ႔အစည္း ကုိယ့္တပ္မေတာ္ရဲ့ ခြပ္ေဒါင္းအလံေျမမက်ဘု႔ိ ..အတြက္ ကိုယ္ပုိင္လက္နက္ေတြကို စုခဲ့ရတယ္။ ရေပမယ့္လည္း က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ရင္ခ်င္းအပ္ထားတဲ ့မဟာမိတ္ေတြနဲ႔အတူ သူတုိ႔ေရာ က်ေနာ္တုိ႔ေရာ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရတယ္။ စစ္ပြဲေတြမ်ားေျမာင္လွစြာ…။ အခက္အခဲေတြ မေရမတြက္ႏုိင္စရာ…..။ ျဖတ္ေလးျဖတ္မ်ားက… မုိးဦးကာလ၏ မိုးစက္မ်ားလုိ…။

က်ေနာ္တုိ႔ အေျခခံရာေဒသမ်ားမရွိခဲ့ပါ။ အေျခခံလူထုမ်ားမရခဲ့ပါ။ ဒါေပမယ့္္ က်ေနာ္တုိ႔ ေပးဆပ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ျမန္မာတျပည္လုံးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္၊ တဦးႏွင့္တဦးနားလည္မယ့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္၊ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း က လူထုရဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ေသာကအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေစရန္ အတြက္။ ဘာလုိ႔က်ေနာ္တုိ႔ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသလဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ တုိင္းျပည္ညီညြတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသား ေသြးစည္းမႈ က်စ္လစ္ေရးအတြက္ပါ။

လသာတဲ့ညေတြမွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေတာင္ယာခုတ္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံေတြရဲ့ ေျခလွမ္းေတြနင္းတဲ့ ေျမသားမာမာေတြေအာက္မွာ တုိင္းျပည္ကိုခ်စ္တဲ့ ဗမာလူငယ္ေတြရဲ့ ေသြးနဲ႔ အရုိးက် ခႏၶာကုိယ္ေတြ ဖုံးလႊမ္းေနတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွမသိႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ျပႆနာက မဟာလူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒကို ျမင္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ကို မျမင္လုိ႔ပါ။

တကယ္က မဟာလူမ်ဳိးၾကီးပါ၀င္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ပါ။

ဒါနဲ႔ ဟုိးအထက္က အပုိဒ္ကို က်ေနာ္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္သြားတဲ့ အခ်ိန္က မီးရွဴိ႔ခဲ့ရတဲ့ မွတ္တမ္းစာအုပ္ထဲက ကဗ်ာရွည္ထဲမွာ ေရးမိတာပါ။ က်ေနာ္ခ်စ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကလည္း တျဖဳတ္ျဖဳတ္ က်ဆုံးေနခဲ့ခ်ိန္ပါ။

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 10:47 AM   1 comments
ရန္သူႏွင့္စကားေျပာျခင္း-၈
Sunday, August 12, 2007
၉၇

ဇူလိုင္ (၄) ရက္ေန႔မွာ က်ေနာ့္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀ီလမ္စီလာေတြ႔ၿပီး ေနာက္တေန႔က်ရင္သမတဘိုသာနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ က်ေနာ့္ကိုေခၚသြား မယ္ လို႔ အေၾကာင္းၾကားတယ္၊ သူက အဲဒီ ေတြ႔ဆံုမႈကို ‘ေလးစားသမႈေတြ႔ဆံုပြဲ’ အျဖစ္ေဖာ္ျပၿပီး က်ေနာ့္ကို မနက္ (၅) နာရီခြဲမွာ အသင့္ေစာင့္ေနဖို႔ေျပာတယ္၊ က်ေနာ္ မစၥတာဘိုသာနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ အေနာက္တိုင္း၀တ္စံုတစံုနဲ႔ လည္စည္းတခု၀တ္သြား သင့္တယ္လို႔ ယူဆမိတယ္၊ (ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအဖြဲ႔လာေတြ႔တုန္းက ၀တ္စံုကေတာ့ ၾကာျမင့္စြာကတည္းက ဇာတ္သိမ္း သြားခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္၊) ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သေဘာတူလို႔ တခဏၾကာတဲ့အခါ အ၀တ္ခ်ဳပ္သမားတေယာက္ေရာက္လာၿပီး ကိုယ္တိုင္းေတြယူတယ္၊ အဲဒီေန႔ခင္းမွာ က်ေနာ္ဟာ ၀တ္စံုသစ္တစံု၊ လည္စည္း၊ ရွပ္အက်ၤီနဲ႔ ရွဴးဖိနပ္အသစ္ေတြရခဲ့တယ္၊ မျပန္ခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က က်ေနာ့္ေသြးအမ်ဳိးအစားကိုလည္း ေမးတယ္၊ ေနာက္တေန႔မွာမေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ေဘးဒုကၡတခုခုျဖစ္လာရင္ ကယ္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္တယ္၊

က်ေနာ္ဟာ ေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္ အစြမ္းကုန္ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္၊ ေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္ ျပဳစုထားတဲ့ က်ေနာ့္စာလႊာနဲ႔ မွတ္စုေတြ တပံုႀကီးကို ျပန္လွန္စစ္ေဆးခဲ့တယ္၊ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနေတြ ဆုပ္မိကိုင္မိျဖစ္ေအာင္ သတင္းစာေတြနဲ႔ စာေစာင္စာတမ္း ေတြ ရႏိုင္သေလာက္မ်ားမ်ားဖတ္ထားခဲ့တယ္၊ သမတဘိုသာ အမ်ဳိးသားပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္က ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ သူ႔ေနရာ မွာ အက္ဖ္ဒဗလ်ဴဒီကလပ္ ေရြးေကာက္ခံရတယ္၊ သူတို႔ႏွစ္ဦးဟာ တေယာက္ကိုတေယာက္ အသာစီးရေအာင္ အေတာ့္ကို ေျခပုန္းခုတ္ၿပဳိင္ဆိုင္ေနၾကတယ္လို႔ သတင္းထြက္ ေနတယ္၊ ဘိုသာက က်ေနာ္နဲ႔ေတြ႔ခ်င္တာဟာ သူ႔ၿပိဳင္ဘက္ အေပၚ ေၾကာလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔တခ်ဳိ့က ေကာက္ခ်က္ဆြဲေကာင္းဆဲြလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို က်ေနာ္ဂ႐ုမမူပါ၊ က်ေနာ္ဟာႏိုင္ငံေတာ္သမတဘက္ကေပးလာႏိုင္တဲ့ ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္ျပန္လည္ေခ်ပတံု႔ျပန္မယ့္အဆိုေတြကို စမ္းသပ္ေလ့က်င့္ၾကည့္မိတယ္၊ ယွဥ္ဘက္တေယာက္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါတိုင္း ကိုယ္ရည္ရြယ္တဲ့သေဘာထားအျမင္ကို သူတိတိ က်က် ရသြားေအာင္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

က်ေနာ္ဟာ မစၥတာဘိုသာနဲ႔ ေတြ႔ရမွာကို စိတ္လႈပ္ရွားပူပင္ေနမိတယ္၊ သူ႔ကို ‘ဧရာမမိေက်ာင္းႀကီး’ လို႔ လူသိမ်ားၿပီး ေဒါသႀကီး ရန္လိုတတ္တဲ့ သူ႔စိတ္သေဘာထားအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းအမ်ားအျပား က်ေနာ္ၾကားခဲ့ဖူးတယ္၊ သူ႔ကိုက်ေနာ္ၾကည့္ရတာ ေရွး႐ိုးဆန္တဲ့၊မာနႀကီး ေခါင္းမာတဲ့ အာဖရိကန္းနားလူမ်ဳိးေတြရဲ့ စံနမူနာစစ္စစ္ျဖစ္ပံုရတယ္၊ အဲဒီလိုလူမ်ဳိးေတြဟာ လူမည္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးတာထက္ အမိန္႔ေပၫႊန္ၾကားတာကို ပိုလုပ္တတ္ၾကတယ္၊ မၾကာေသးခင္က သူေလျဖတ္ခဲ့တာဟာ ဒီအားသန္မႈကို ပိုၿပီးဆိုးေစတာပဲ ျဖစ္ေစခဲ့ပံုရတယ္၊ အကယ္ႈ သူက က်ေနာ့္ကို လက္ၫႇဴိးးတေငါက္ေငါက္နဲ႔ရန္သူႏွင့္ စကားေျပာျခင္းအထက္စီးပံုစံဆက္ဆံရင္ အဲသလိုအျပဳအမူမ်ဳိး က်ေနာ္လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း တုံ့ျပန္အသိေပးဖို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကေနထထြက္ၿပီး ေတြ႔ဆံုမႈေရႊ့ဆိုင္းပစ္ဖို႔ က်ေနာ္ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္၊

မနက္ (၅) နာရီခြဲတိတိမွာ ဗစ္တာဗာစတာေထာင္ပိုင္ ဗိုလ္မႉးမာရာအစ္ဟာ က်ေနာ့္ယာေတာအိမ္ေရာက္လာတယ္၊ သူဧည့္ခန္းထဲ၀င္လာတဲ့အခါ ၀တ္စံုသစ္ကိုစစ္ေဆးၾကည့္႐ႈဖို႔သူေရွ့မွာ က်ေနာ္ မတ္တပ္ရပ္ေနေပးတယ္၊ သူက က်ေနာ့္ကို လွည့္ပတ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ေခါင္းခါတယ္၊‘မဟုတ္ေသးဘူး၊ မင္ဒဲလား၊ ခင္ဗ်ားလည္စည္းက မဟုတ္ေသးဘူးဗ်’ လို႔ သူေျပာတယ္၊က်ေနာ္ဟာ ေထာင္ထဲမွာ ေၾကာင္လွ်ာသီးလည္စည္းေတြ သိပ္မသံုးရပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီမနက္က လည္စည္း စည္းတဲ့အခါ မွန္မွန္ကန္ကန္စည္းနည္းကို ေမ့ေနၿပီျဖစ္တယ္၊ က်ေနာ္ဟာတတ္ႏိုင္သ၍ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားၿပီး လည္စည္းစည္းခဲ့တာ ဘယ္သူမွ သတိထားမိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္၊ ဗိုလ္မႉးမာရာအစ္က က်ေနာ့္အကၤ်ီေကာ္လာၾကယ္သီးကုိျဖဳတ္၊ လည္စည္းကိုေျဖလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ က်ေနာ့္ေနာက္ကရပ္ၿပီး ၀င္ဆာႏွစ္ထပ္ခ်ည္ နည္းနဲ႔ စည္းေပးတယ္၊ ဒီေနာက္ သူက ေနာက္ဆုတ္ရပ္ၾကည့္ၿပီး သူ႔လက္ရာကို႐ႈစားတယ္၊ “အေတာ္ဟုတ္သြားၿပီ” လို႔ဆိုတယ္၊

က်ေနာ္တို႔ဟာ ဗစ္တာဗာစတာကေန ပိုးလ္စမိုးကို ကားနဲ႔ထြက္လာတယ္၊ ပိုးလ္စမိုးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀ီလမ္စီအိမ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကေတာ္က မနက္စာတည္ခင္းဧည့္ခံတယ္၊ မနက္စာစားၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ ယာဥ္တန္းေလးတခုနဲ႔ သမတ႐ံုးရွိရာ တြင္ေဟြးစ္ ကိုသြားၿပီးတျခားသူေတြမေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ေျမေအာက္ကားဂိုေဒါင္မွာ ကားရပ္လိုက္တယ္၊ တြင္ေဟြးစ္ဟာေအးခ်မ္း လွပ တဲ့ (၁၉) ရာစု ကိပ္နယ္ဒတ္ခ်္ပံုစံအေဆာက္အဦးျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေန႔က က်ေနာ္ဟာ အေဆာက္အဦးကို ေသခ်ာမၾကည့္ခဲ့ရပါဘူး၊ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ့္ကို သမတ႐ံုးခန္းထဲ ခိုးသြင္းတာျဖစ္ပါတယ္၊က်ေနာ္တို႔ဟာ ေျမညီထပ္ကို ဓာတ္ေလွကားနဲ႔တက္ၿပီး သမတ႐ံုးခန္းေရွ့က ခမ္းနားတဲ့သစ္သားနံရံကပ္ ခန္းေဆာင္ထဲေရာက္လာတယ္၊ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ကို ကိုဘီကိုအက္ဆီး၊နီးလ္ဘားနာ့ဒ္နဲ႔ ေနာက္ေတာ္ပါအက်ဥ္းေထာင္အရာရွိတစုက ႀကိဳတယ္၊ က်ေနာ္ဟာ ဒီေတြ႔
ဆံုပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကိုအက္ဆီးနဲ႔ေရာ၊ ေဒါက္တာဘားနာ့ဒ္နဲ႔ေရာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စကားေျပာခဲ့ၿပီး သူတို႔က က်ေနာ့္ကို သမတနဲ႔ အျငင္းပြားစရာကိစၥေတြမေျပာဖို႔ အႀကံေပးၾကတယ္၊

က်ေနာ္တို႔ေစာင့္ေနၾကတုန္း ေဒါက္တာဘားနာ့ဒ္ကငံု႔ၾကည့္မိရာမွာ က်ေနာ့္ရွဴးဖိနပ္ႀကိဳးေတြေကာင္းေကာင္းခ်ည္မထားတာ သတိထားမိတဲ့အတြက္ သူခပ္ျမန္ျမန္ဒူးေထာက္ထိုင္ၿပီး ျပန္ခ်ည္ေပးတယ္၊ ဒီလူေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ စိတ္လႈပ္ရွား ပူပန္ေနၾကတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္သိသြားသလို အဲဒီအတြက္ က်ေနာ့္မွာလည္း စိတ္ေအးေဆးတည္ၿငိမ္မႈ ပိုျဖစ္မသြားပါဘူး၊
ဒီေနာက္ မွာ တံခါးပြင့္သြားၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ဟာ အဆိုးဆံုးကိုေမွ်ာ္လင့္ရင္း အခန္းထဲ၀င္သြားတယ္၊ ပီဒဗလ်ဴဘိုသာဟာ ခမ္းနားလွတဲ့ သူ႔႐ံုးခန္းတဖက္ထိပ္ကေန က်ေနာ့္ဆီေလွ်ာက္လာနယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားတယ္၊ သူ ဒီလိုေလွ်ာက္လာဖို႔ အေသ အခ်ာစီစဥ္ထားတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ဟာအလယ္ေခါင္တိတိက်က်မွာ ဆံုမိၾကတယ္၊ သူက လက္ဆန္႔တန္း ကမ္း ေပး ၿပီး ၀မ္းသာအယ္လဲျပဳံးေနတယ္၊ တကယ့္ကိုပဲ အဲဒီပထမဆံုးအခ်ိန္ပိုင္းကစလို႔ သူကက်ေနာ့္ကို လံုးလံုးစိတ္ေအးသြားေစ ခဲ့တယ္၊ သူဟာ ထာ၀စဥ္ပဲ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာနဲ႔ ဂါရ၀တရားရွိၿပီး ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြလွတယ္၊

က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကတာကို ဓာတ္ပံုအျမန္႐ိုက္ယူၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို စားပြဲရွည္ႀကီးတစ္လံုးမွာ ကိုဘီကိုအက္ဆီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၀ီလမ္စီနဲ႔ ေဒါက္တာဘားနာ့ဒ္တို႔ လာေရာက္ပူးေပါင္း၀ိုင္းထိုင္ၾကတယ္၊ လဖက္ရည္ခ်ေပးၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔စကားစေျပာၾကတယ္၊ စကားစေျပာကတည္းက က်ေနာ္တို႔ဟာ တင္းမာတဲ့ႏိုင္ငံေရးအျငင္းအခံုေတြႏႊဲေနတာ မဟုတ္ဘဲ ရႊင္လန္းတက္ႂကြၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ပညာေရးေဆြးေႏြးခန္းလုပ္ရသလိုပါပဲ၊ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေလးေလးနက္နက္ကိစၥရပ္ေတြထက္ သမိုင္းနဲ႔ေတာင္အာဖရိကယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းေတြ ပိုေဆြးေႏြးၾကတယ္၊ က်ေနာ္က မၾကာေသးမီကဖတ္ခဲ့ရတဲ့ အာဖရိကန္းဘာသာမဂၢဇင္းတေစာင္ရဲ့ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ထဲက ၁၉၁၄ ခု အာဖရိကန္းနားလူမ်ဳိးေတြ သူပုန္ထမႈအေၾကာင္းအစေဖာ္ၿပီး အဲဒီတုန္းက သူပုန္ေတြ ဖရီးစတိတ္ျပည္နယ္က ၿမိဳ့ေတြကို သိမ္းတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပ လိုက္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔တိုက္ပြဲဟာ ဒီနာမည္ေက်ာ္သူပုန္ထမႈနဲ႔ အလားတူတယ္လို႔ေျပာၿပီး ဒီသမိုင္းအျဖစ္အပ်က္အေပၚ အေတာ္ေလးေဆြးေႏြးၾကတယ္၊

ေတာင္အာဖရိကသမိုင္းကို လူမည္းေတြ ၾကည့္ျမင္မႈနဲ႔ လူျဖဴေတြၾကည့္ျမင္မႈ မတူၾကတာအမွန္ပါပဲ၊ သူတို႔ အျမင္က ဒီသူပုန္ထမႈကို ညီအကိုခ်င္းရန္ျဖစ္တာလို႔ျမင္ၿပီး က်ေနာ္တို႔တိုက္ပြဲကိုေတာ့ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈလို႔ ျမင္ၾကတယ္၊ က်ေနာ္က က်ေနာ္တို႔တိုက္ပြဲကိုလည္း အသားအေရာင္ကြဲျပားေနရတဲ့ ညီအကိုခ်င္းတိုက္ပြဲအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာလိုက္တယ္၊
ေတြ႔ဆံုပြဲဟာ နာရီ၀က္ေတာင္မၾကာလိုက္ဘဲ ၿပီးဆံုးတဲ့အထိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ၿပီးမွပဲ က်ေနာ္က အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥရပ္တခု တင္လိုက္တယ္၊ အဲဒါကေတာ့က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ႁခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးဖို႔ မစၥတာဘိုသာကို က်ေနာ္ေတာင္းဆိုလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္၊ အဲဒါဟာ ဒီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ အေျခ
အေန တင္းမာသြားေစတဲ့ တခုတည္းေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္ခဲ့တယ္၊ မစၥတာဘိုသာကေတာ့ အဲဒါလုပ္မေပးႏိုင္လို႔ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ျပန္ေျပာတယ္၊

ဒီေနာက္မွာ တကယ္လို႔ ေတြ႔ဆံုမႈသတင္းေတြေပါက္ၾကားခဲ့ရင္ ဘယ္လိုရွင္းၾကမလဲဆိုတာ ခပ္တိုတိုေဆြးေႏြးၾကတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ဟာ တိုင္းျပည္မွာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့အေနနဲ႔ လက္ဖက္ရည္အတူေသာက္ဖို႔ ေတြ႔ဆံုၾကတဲ့အေၾကာင္း ခပ္႐ိုး႐ိုးေၾကညာခ်က္တခုခပ္ျမန္ျမန္ေရးဆြဲလိုက္တယ္၊ အဲဒါကို သေဘာတူၾကၿပီးတဲ့အခါ မစၥတာဘိုသာက ထိုင္ရာကထၿပီး က်ေနာ့္ကို လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္တယ္၊ ေတြ႔ဆံုရတဲ့အတြက္ အင္မတန္၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာတယ္၊ တကယ္ပဲ ၀မ္းေျမာက္ စရာပါ၊ က်ေနာ္ သူ႔ကိုေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းေျပာၿပီးလာလမ္းအတိုင္းျပန္ခဲ့တယ္၊

ဒီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲဟာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးသေဘာအရၾကည့္ရင္ ဘာကိုမွမေပါက္ေရာက္ခဲ့ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ တျခား အဓိပၸာယ္အရေတာ့ ေပါက္ေရာက္ခဲ့တယ္၊ မစၥတာဘိုသာဟာနယ္ျခားစည္းေက်ာ္ဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာတာၾကာလွၿပီ ျဖစ္ေပမဲ့ သူကိုယ္တိုင္က အဲဒီ့တြင္ေဟြးစ္ မနက္ပိုင္းထိ တခါမွမေက်ာ္ခဲ့ပါဘူး၊ အခုေတာ့ ေနာက္ျပန္လွည့္မရေတာ့ဘူးလို႔
က်ေနာ္ထင္ျမင္မိတယ္၊ေနာက္တလအၾကာျဖစ္တဲ့ ၁၉၈၉ ခု၊ ၾသဂုတ္လမွာ ပီဒဗလ်ဴဘိုသာဟာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ကေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမတအျဖစ္ကႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္တယ္၊ သူ႔ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ဟာ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာပဲ ဟိုေရာက္သည္ေရာက္ ကေပါက္တိကေပါက္ခ်ာ ေျပာသြားတယ္၊ အဲဒီထဲမွာ သူက အစိုးရ၀န္ႀကီးေတြဟာ ယံုၾကည္မႈေဖာက္ဖ်က္တယ္၊ သူ႔ကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈတယ္၊ အာဖရိကအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ရဲ့ ကစားကြက္ထဲ ၀င္သြားခဲ့တယ္လို႔စြပ္စြဲထားတယ္၊ ေနာက္တေန႔မွာေတာ့ အက္ဖ္ဒဗလ်ဴဒီကလပ္ဟာ ယာယီသမတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့တယ္၊ က်ေနာ္တို႔အတြက္ မစၥတာဒီကလပ္ဟာ အေရးမပါသူတေယာက္လို႔ ျမင္ခဲ့မိတယ္၊ သူအမ်ဳိးသားပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူဟာ ပံုစံက်ပါတီ၀န္ထမ္း သက္သက္အျဖစ္ထက္ပိုလဲမပို၊ ေလ်ာ့လဲမေလ်ာ့ပံုရခဲ့တယ္၊ သူ႔အတိတ္ဘ၀မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစိတ္ဓာတ္ေဖာ္ျပခ်က္ တစြန္းတစမွ ရွိပံုမရခဲ့ပါဘူး၊ သူဟာ ပညာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ လူျဖဴတကၠသိုလ္ေတြမွာ လူမည္းေက်ာင္းသားေတြ တက္ခြင့္မရေအာင္ အားထုတ္ခဲ့တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူ အမ်ဳိးသားပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာကတည္းက က်ေနာ္ သူ႔ကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့တယ္၊က်ေနာ္ သူ႔မိန္႔ခြန္းအားလံုး ဖတ္ၾကည့္ခဲ့တယ္၊ သူေျပာတာေတြ နားေထာင္ခဲ့တယ္၊ သူဟာ
သူ႔အရင္လူကေန တကယ့္ကို ကြဲျပားခြဲထြက္လာမႈျပေနတာ စေတြ႔လာရတယ္၊ သူဟာ သေဘာတရားသမားမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔သမားျဖစ္တယ္၊ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္တယ္၊ ေရွာင္လႊဲမရဘူးလို႔ျမင္တဲ့သူျဖစ္တယ္၊ သူက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုတဲ့ေန႔မွာပဲ က်ေနာ္ သူ႔ထံေတြ႔ဆံုဖို႔ ပန္ၾကားစာတေစာင္ ေရးပို႔လိုက္တယ္၊

မစၥတာဒီကလပ္က ရာထူးလက္ခံပြဲမိန္႔ခြန္းမွာ သူ႔အစိုးရဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔သံဓိဌာန္ခ်ထားေၾကာင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပိုင္းျဖတ္ထားတဲ့ ဘယ္အဖြဲ႔နဲ႔မဆို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ေျပာသြားတယ္၊ ဒါေပမဲ့အေနအထားပံုစံသစ္အတြက္ သူ႔ပိုင္းျဖတ္ ခ်က္ကို လက္ေတြ႔သက္ေသျပတာကေတာ့ ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ့မွာ ပုလိပ္ရဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို ကန္႔ကြက္တဲ့ခ်ီတက္ ဆႏၵျပပြဲတခု စီစဥ္တဲ့အခါ ေပၚလာတယ္၊ အဲဒီဆႏၵျပပြဲကို ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတူးတူးနဲ႔ ဆရာေတာ္အလန္ဘိုးဆက္တို႔က ေခါင္းေဆာင္မွာျဖစ္တယ္၊ သမတဘိုသာလက္ေအာက္မွာဆိုရင္ ခ်ီတက္ပြဲဟာ ပိတ္ပင္ခံရမွာျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပသူေတြကလည္း အဲဒီပိတ္ပင္မႈကိုအာခံၾကလို႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေပၚလာမွာျဖစ္တယ္၊ သမတသစ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးစုေ၀းပြဲေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ ေလွ်ာ့ေပးမယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့အတိုင္း ကတိတည္ၿပီးခ်ီတက္ပြဲကိုခြင့္ျပဳခဲ့တယ္၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵျပဖို႔ပဲေတာင္းဆိုခဲ့တယ္၊ အရင္လူနဲ႔မတူတဲ့လူသစ္တေယာက္က တက္မကိုင္ေနပါၿပီ၊

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 10:42 PM   0 comments
ေက်ာင္းသားနဲ႔သူ႔ပင္ကိုယ္လကၡဏာ
ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ေ႐ွ႔ဆံုးတန္းကအၿမဲပါခဲ့ၾကတယ္၊ ဗမာျပည္ကႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတိုင္း ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ရာ၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာေတြမွာ သူတို႔ကို ထည့္မတြက္လို႔မရဘူး၊ ဖိႏွိပ္တဲ့အုပ္စိုးသူေတြဆိုရင္လည္း ဖိႏွိပ္ေရးယႏၱရား၊ ဥပမာ-ရဲ၊ ေထာက္လွမ္ေရးစတာေတြမွာ ေက်ာင္းသားလိုင္းဆိုၿပီးသီးသန္႔ထား႐ွိရတယ္၊

ဒါျဖင့္ ေက်ာင္းသားဆိုတာဘာလဲ၊ လူတန္းစားလား၊ လူ႔အလႊာလား၊ သာမာန္ လူအစုအေ၀းတခုလား၊

သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ေက်ာင္းသားဆိုတာ လူတန္းစားေပါင္းစံုေနာက္ခံ႐ွိတဲ့ ပညာတတ္ လူငယ္ထု ျဖစ္တယ္၊ သူတို႔ဟာ မိဘအေပၚမွာမီွခိုေနရသူေတြ ျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ သူတို႔ေခါင္းထဲမွာ မိဘဆီကပါလာတဲ့ လူတန္းစားခံယူခ်က္၊ အျမင္ စတာေတြ႐ွိ တတ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းသားဆိုတာ လူတန္းစားတရပ္ထဲရဲ႔ အစုအေ၀းမဟုတ္ဘူး၊ မတူတဲ့ လူတန္းစား ေတြက လာသူေတြ အကန္႔အသတ္႐ွိတဲ့ကာလတခုအတြင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ခ်က္(ပါရာဒိုင္း)တခု၊ ပရ၀ုဏ္တခု အတြင္းမွာ လာစုစည္းမိၾကတာသာ ျဖစ္တယ္၊ သူတို႔ဟာ အသက္အ႐ြယ္အရေရာ၊ ေက်ာင္းသားဆိုတဲ့ အေနအထားအရပါ ေလာကတခြင္က အရာရာကို စူးစမ္းေလ့လာလက္ခံဖို႔ ႀကိဳးစားေနသူေတြျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္သူတို႔ဟာ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ ေနတာေတြကို အလြယ္တကူ၊ အလ်င္အျမန္သိႏိုင္၊ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ၾကတယ္၊ လက္ခံဖို႔လည္းမခက္ဘူး၊ ျငင္းပယ္ဖို႔လည္းမခက္္ဘူး၊ ကန္႔ကြက္ဖို႔လည္း လက္မတြန္႔ဘူး၊

ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ စာသင္ခန္းထဲက အသိပညာေလာက္နဲ႔တင္းတိမ္ေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး၊ ေက်ာင္းသား ေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ တမ်ိဳးသားလံုးေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ကမၻာ့အေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ လႈပ္႐ွားလုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းခန္းျပင္ပက စာေတြကိုဖတ္တာ၊ ေလ့လာလိုက္စားတာေတြလည္း မုခ်လုပ္ရမယ္၊

ေနာက္ သတိထားစရာအခ်က္တခ်က္က သူတို႔ဟာမိဘလူတန္းစားမ်ိဳးစံုက လာတာျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း ထဲက လူတန္းစားေပါင္းစံုနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ အဆက္အစပ္႐ွိေနတယ္၊ သူတို႔ဟာအဲဒီလူတန္းစားေပါင္းစံုကို စာနာတတ္သလို သဘာ၀က်စြာပဲ အဲဒီ လူတန္းစားေပါင္းစံုရဲ႔ ၾသဇာေတြ၊ အယူအဆေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႔ေခါင္းေတြကတဆင့္ ေက်ာင္းသား လႈပ္႐ွားမႈထဲမွာ ဂယက္႐ိုက္တာအၿမဲေတြ႔ရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈေတြထဲမွာ ကြဲတာ၊ မတူတာေတြ မၾကာခဏေတြ႔ရတယ္၊ ဒါဟာ ထူးဆန္းတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး၊ ဒီလိုျဖစ္လာလို႔ အံ့ၾသစရာ၊ စိတ္ပ်က္စရာမဟုတ္ဘူး၊ ကိုလိုနီေခတ္ကဆိုရင္ ေက်ာင္းသားဆိုတာ၊ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဆိုတဲ့အထဲမွာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ သားသမီးေတြ၊ ေျမ႐ွင္နဲ႔အဂၤလိပ္လက္ေ၀ခံ သားသမီးေတြ အမ်ားႀကီးပါ႐ွိတယ္၊ အဂၤလိပ္အစိုးရက တကၠသိုလ္ဖြင့္တယ္ဆိုတာကိုက သူတို႔ရဲ႔ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ယႏၱရားႀကီးထဲမွာ သူတို႔ တာ၀န္ေပးတာကို လုပ္မယ့္၀န္ထမ္းနဲ႔အရာ႐ွိေတြ ေမြးဖို႔ရည္႐ြယ္တာ၊ ဒါေပမဲ့ လည္း တကယ့္တကယ္ အေျခအေနက ရင့္မွည့္ လာေတာ့ ေက်ာင္းသားတိုက္ပြဲေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚလာတာပဲ၊ ဒီတိုက္ပြဲ ေတြထဲမွာ ခုနကေျမ႐ွင့္သားသမီး၊ ဗ်ဴ႐ိုကရက္သားသမီးေတြ ပါလာတာလည္း႐ွိ၊ ပါမလာတာလည္း႐ွိတယ္၊ တကၠသိုလ္ တက္တဲ့ အ႐ြယ္ေရာက္မွေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္စဥ္းစားတတ္ၿပီမဟုတ္ လား၊

အဲဒီလိုေပၚလာတဲ့ တိုက္ပြဲေတြဟာ ေအာင္တာလည္း႐ွိ၊ မေအာင္တာလည္း႐ွိပဲ၊ တခါတေလမွာ ဒီလိုေျမေပၚ တိုက္ပြဲတခု ေအာင္တယ္မေအာင္ဘူးဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္ရခက္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေအာင္တာေရာ မေအာင္တာေရာဟာ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကိုက်ေတာ့ အတူတူအက်ိဳးႎပတာပဲ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္က်ဆံုးရတဲ့ ၁၉၃၆ခုႏွစ္ အတြင္း၀န္႐ံုး၀ိုင္းၾကတဲ့တိုက္ပြဲနဲ႔ မႏၱေလးက အဲဒီတိုက္ပြဲကိုေထာက္ခံတဲ့ အာဇာနည္ ၁၇ဦးတိုက္ပြဲတို႔ဟာ ေအာင္တယ္၊ မေအာင္ဘူး ေျပာရ ခက္ေကာင္းခက္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္နဲ႔ အဲဒီစိတ္ဓာတ္ဟာ ဗမာျပည္ ျပည္သူေတြရဲ႔ နယ္ခ်ဲ႔ ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးရယူေရး စိတ္ဓာတ္ကို ျမင့္မားစြာ ျမႇင့္တင္ေပး လိုက္တယ္၊ (႐ွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကိုလည္း ဒီလိုၾကည့္ျမင္သင့္တယ္ထင္တယ္ (ဒါက စကားခ်ပ္)၊

အခုလိုလူတန္းစားေပါင္းစံုနဲ႔ အဆက္အစပ္႐ွိေန၊ အသစ္ကိုလက္ခံႏိုင္တဲ့လူငယ္ေတြျဖစ္ေန၊ စာေပေရခ်ိန္ လည္း႐ွိေနဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ အမ်ိဳးသားတိုက္ပြဲေတြမွာ ဦးဆံုးထြက္ခ်လာတာကို ေတြ႔ရေလ့႐ွိတယ္၊ ဒါ့အျပင္သူတို႔ဟာ တိုက္ပြဲကို တျခားလူတန္းစား၊ လူ႔အလႊာေတြဆီကိုပို႔ေပး၊ ေပါင္းစည္းေပးရာမွာ အခရာက်တဲ့အခန္းကလည္း ပါေလ့႐ွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံ့အေရး၊ အမ်ိဳးသား အေရးကို အေလးထားသူတိုင္းဟာ ေက်ာင္းသားဆိုတဲ့ အင္အားစုကို တန္ဘိုးထားစည္း႐ံုးၾကတယ္၊ ဖဆပလေခတ္က ဒီအက္စ္အိုကိုေမြး၊ မဆလေခတ္မွာ လမ္းစဥ္လူငယ္ေထာင္ ဆိုတာေတြလို ကိုယ္အာဏာရ႐ံု၊ အသံုးခ်႐ံုလုပ္လို႔မရဘူး၊ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းရဲ႔ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္႐ွားမႈႀကီးေတြ၊ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္႐ွားမႈႀကီးေတြမွာ သံဓိဌာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို လည္း ေမ့လို႔မျဖစ္ဘူး၊

ဒီေနရာမွာ တဆက္တည္းေထာက္ျပသင့္တဲ့အခ်က္တခ်က္႐ွိတယ္၊ အဲဒါက ႏိုင္ငံတခုမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ၊ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ တခိ်န္မွာႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ထားတဲ့ တျခားႏိုင္ငံႀကီးေတြ ကလည္း ေနာင္တခ်ိန္မွာသူတို႔အတြက္ အက်ိဳး႐ွိေအာင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဆိုသူေတြကို ‘လူေမြး’ေလ့႐ွိတယ္ဆိုတာပဲ၊ သူတို႔ေရာ၊ ျပည္တြင္းကဖိႏွိပ္သူအာဏာပိုင္ေတြအဖို႔ပါ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျမႇဴဆြယ္၊ လူေမြးရာမွာ လက္သံုးအတည့္ဆံုးနည္းနာတခုကေတာ့ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေတာ္သင္စတာ ေတြနဲ႔ ျဖားေယာင္းတာပါပဲ၊ ဒီလပ္ နည္းဟာ ဘယ္ေတာ့မွမေပ်ာက္ႏိုင္ေလာက္ဘူး၊

ဒါျဖင့္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမွာ ၀င္လုပ္သင့္သလား၊ ဘာေၾကာင့္မလုပ္ရမွာလဲ၊ အသက္ ဆယ့္႐ွစ္ႏွစ္သူ တေယာက္ဟာ မဲေပးခြင့္ေတာင္႐ွိေနမွေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုမွာ ၀င္မလုပ္ႏိုင္ရမွာလဲ၊ သူဟာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ႐ွိတဲ့အ႐ြယ္ျဖစ္လို႔ မဲေပးခြင့္ေပးထားတာပဲ၊ သူႆကိက္တဲ့ပါတီ၊ သူႀကိဳက္တဲ့ႏိုင္ငံေရးကို ၀င္လုပ္ခြင့္ ႐ွိရမယ္၊ တခုပဲ၊ သူ႔ပညာေရးကို ထိခိုက္၊ မထိခိုက္ဆိုတာကေတာ့ သူနဲ႔သူ႔မိဘေရးရဲ႔ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာ သာျဖစ္တယ္၊ အဲဒီအတြက္ေတာ့ မိဘေတြကိုလည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ေပးရမယ္၊

ကမၻာမွာ ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈေတြအေၾကာင္းကို ေျပာၾကရင္ ဗမာျပည္ကေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈေတြဟာ ေနာက္မက်၊ ေ႐ွ႔တန္းေရာက္ေနတာေတြ႔ရမယ္၊ ကိုလိုနီစနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဖဆပလအစိုးရရဲ႔ မမွန္ကန္တဲ့ျပည္တြင္းေရးနဲ႔ ပညာေရးေပၚလစီမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရး၊ မဆလတပါတီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရး စသျဖင့္ ရာစုႏွစ္တရာနီးပါး တိုက္ပြဲစဥ္ႀကီးမွာ လက္နက္ကိုင္ျခင္းအပါ တိုက္ပြဲသ႑ာာန္မ်ိဳးစံုကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္၊

အဲဒီတိုက္ပြဲေတြကိုျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေက်ာင္းသားဆိုတာ တိက်တဲ့ လူတန္းစားလူ႔အလႊာတရပ္မဟုတ္တဲ့အတြက္ လူမႈ အေျပာင္းအလဲႀကီးတခုျဖစ္ေပၚလာေအာင္ သူတို႔ခ်ည္းမေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဘူး၊ ေက်ာင္းသားတိုက္ပြဲေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ အားႀကီး ပေစ၊ လူထုႀကီးနဲ႔မေပါင္းစပ္ရင္ အကန္႔အသတ္တခုမွာ ၿပီးသြားတယ္၊ ၁၉၆၀စုႏွစ္မ်ားကုန္ဆံုးကာနီးတုန္းက ျပင္သစ္ျပည္က ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈေတြကို သတိရသင့္တယ္၊ သူတို႔ဟာ က်န္တဲ့လူထုႀကီးနဲ႔ေပါင္းစည္းႏိုင္မွ (႐ွစ္ေလးလံုးလို) မိုးၿပိဳေျမသိမ့္ တိုက္ပြဲႀကီးေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တယ္၊

အခုလည္းနအဖ စစ္အုပ္စု လုပ္ေတာ့မယ့္ ‘ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ’ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားကို ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္ ေဟာင္း မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာလို႕ ၾကားေနရၿပီ၊ ဒါဟာ ေက်ာင္းသားထုရဲ႔ သမိုင္း အေမြေကာင္း၊ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ခဲ့တဲ့ အေမြေကာင္းကို ဆက္ခံလိုက္တာပဲလို႔ဆိုရမယ္၊ ေက်ာင္းသားက ေရွ႔ကထြက္လာတာကို ႀကိဳဆိုၾက၊ အားေပးၾက၊ ၀ိုင္း၀န္းၾက၊ အႀကံေပးၾကဖို႔ရင္း လႈပ္႐ွားမႈေရခ်ိန္ကို ျမႇင့္တင္ သြားၾကရမွာပဲ၊

ဗမာျပည္သမိုင္းမွာ၊ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာလိုပဲ တမ်ိဳးသားလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲႀကီးေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ အခန္းဟာ ထင္ရွားႀကီးမားစြာပါခဲ့သလို ေနာင္ဗမာျပည္ရဲ႔ အေရးေတာ္ပံုတိုင္းမွာလည္း ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႔ထြန္းေျပာင္တဲ့ အစဥ္အလာအတိုင္း ပါေနဦးမွာပဲဆိုတာ ဘာမွသံသယျဖစ္စရာမလိုဘူး၊ ဒါဟာ သူတို႔ရဲ႔ ပင္ကိုယ္လကၡဏာက ျပဌာန္းထားတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္၊

ဒီအခ်က္ကို အာဏာပိုင္ေရာ၊ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြေရာ၊ ဗမာျပည္အေရးစိတ္၀င္စားသူေတြေရာ မေမ့ၾကပါနဲ႔၊ မေမ့ၾကပါနဲ႔၊

ဗၾသ

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 9:28 PM   0 comments
ရန္သူႏွင့္စကားေျပာျခင္း-၇
Thursday, August 9, 2007
၉၄

ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေပၚလာတယ္၊ ၾသဂုတ္လ မကုန္ခင္ သမတဘိုသာက က်ေနာ္နဲ႔ေတြ႔ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ၁၉၈၈ ခု၊ ေဆာင္းရာသီအတြင္း က်ေနာ့္ကိုေျပာလာတယ္၊ တိုင္းျပည္ကေတာ့ ဆူပြက္အံုႂကြေနဆဲျဖစ္တယ္၊ အစိုးရဟာ ၁၉၈၇ ခုမွာေရာ၊ ၁၉၈၈ ခုမွာပါ အေရးေပၚအေျခအေန ျပန္လည္ခ်မွတ္ခဲ့တယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ့ဖိအားကလည္း ျမင့္တက္လာၿပီး ေတာင္အာဖရိကကထြက္ခြာတဲ့ကုမၸဏီေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာတယ္၊ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အေရးပါတဲ့ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူေရး ဥပေဒၾကမ္းတခု အတည္ျပဳလိုက္တယ္၊

၁၉၈၇ ခုမွာ ေအအင္စီဟာ သက္တမ္း (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနားဆင္ႏႊဲၿပီး အဲဒီႏွစ္အကုန္ တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံမွာ ကြန္ဖရင့္တခုက်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ၾကတယ္၊ ေအာ္လီဗာက အစိုးရဟာ အသားအေရာင္ခြဲျခားေရးစနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးဖို႔မျပင္ဆင္မခ်င္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ သြားမယ္ လို႔ေၾကညာခဲ့တယ္၊ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္က လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း ႏွစ္ (၃၀) ေျမာက္အျဖစ္ ဇမ္ဘီယာႏိုင္ငံမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ေအအင္စီရဲ့ ကာဘ၀ီကြန္ဖရင့္မွာ တျခားလူမ်ဳိးေတြထဲကပုဂၢိဳလ္ေတြကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီထဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ ရာအမႈေဆာင္ေကာ္မတီက ေအအင္စီေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံုးေထာင္ကမလြတ္မခ်င္း အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမက်င္းပႏိုင္ဘူးလို႔ ကတိခံ၀န္ျပဳခဲ့တယ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ အျပန္႔အႏွံ႔ရွိေနဆဲျဖစ္ေပမဲ့ အမ်ဳိးသားပါတီဟာ အခုေလာက္ တခါမွအင္အားမေကာင္းခဲ့ဖူးဘူး၊ ၁၉၈၇ ခု၊ ေမလ လူျဖဴ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ဳိးသားပါတီသမားေတြ အျပတ္အသတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ ဒီထက္ပိုဆိုးတာကေတာ့ တရား၀င္ အတိုက္အခံအျဖစ္ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ တိုးတက္ေသာဖက္ဒရယ္ပါတီကို ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီက ဖယ္ရွားအစားထိုး လိုက္တာျဖစ္တယ္၊ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီဟာ အမ်ဳိးသားပါတီသမားေတြထက္ ပိုလက်ၤာက်ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ခဲ့တုန္း ကလည္း အစိုးရဟာ လူမည္းအတိုက္အခံေတြအေပၚ ေပ်ာ့လြန္းအားႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ အာေဘာ္လႊင့္မဲဆြယ္ခဲ့တယ္၊
လွ်ဴိ႔၀ွက္ေဆြးေႏြးပြဲေတြအေပၚ က်ေနာ္အေကာင္းျမင္၀ါဒထားေပမဲ့ ဒီကာလဟာ ခက္ခဲတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္၊ မၾကာေသးခင္က ၀င္နီ ေထာင္၀င္စာလာေတြ႔တဲ့အခါမွာက်ေနာ္တို႔မဂၤလာေဆာင္ခဲ့ရာ၊ က်ေနာ္ မိမိေနအိမ္လို႔မွတ္ယူရာ ေအာ္လင္းဒို အေနာက္
ရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္ (၈၁၁၅) မီး႐ႈိ့ခံရလို႔ ျပာက်သြားၿပီဆိုတာသိရတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ မိသားစုမွတ္တမ္းေတြ၊ ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ အမွတ္တရပစၥည္းေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားတယ္၊က်ေနာ္လြတ္လာရင္စားဖို႔ ၀င္နီသိမ္းထားတဲ့ လက္ထပ္ကိတ္မုန္႔တစိတ္ပါ ပါသြားတယ္၊

က်ေနာ္ေထာင္ကလြတ္လာတဲ့တေန႔မွာ အဲဒီဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ စာေတြကိုၾကည့္ရင္း အတိတ္ကို ျပန္ခံစားၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ အၿမဲစဥ္းစားခဲ့ ေပမဲ့ အခုေတာ့ အဲဒါေတြဆံုးသြားပါၿပီ၊ အက်ဥ္းေထာင္ဟာ က်ေနာ့္လြတ္လပ္မႈကို ဆံုး႐ႈံးေစခဲ့ေပမဲ့ က်ေနာ့္အမွတ္ရမႈ ေတြကိုေတာ့ ဆံုး႐ႈံးေအာင္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး၊ အခုေတာ့ ရန္သူတခ်ဳိ့ဟာ အဲဒီအမွတ္ရစရာေတြကိုေတာင္ ဆံုး႐ႈံးေအာင္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီလို႔ ခံစားမိတယ္၊က်ေနာ္ဟာ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္ပံုမရတဲ့ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါတခုလည္း ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ခံစားေနရၿပီး က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မၾကာခဏပဲ အင္မတန္အားနည္းေနတတ္တယ္၊ က်ေနာ့္ အက်ဥ္းခန္းရဲ့စိုထိုင္းမႈကို ေတာက္ေလွ်ာက္တိုင္တန္းကန္႔ကြက္ခဲ့ေပမဲ့ ဘာမွလုပ္ေပးတာမရွိခဲ့ပါဘူး၊ တေန႔မွာ က်ေနာ့္ေရွ့ေန အီစမိုင္အယြပ္ဗ္နဲ႔ေထာင္၀င္စာေတြ႔ေနတုန္း က်ေနာ္ေနမေကာင္းျဖစ္လာၿပီး အန္ခဲ့တယ္၊ က်ေနာ့္ကို အက်ဥ္းခန္းဆီျပန္ေခၚ သြားၿပီး ဆရာ၀န္တေယာက္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈေပးတယ္၊ မၾကာခင္ပဲ ျပန္ေကာင္းလာခဲ့တယ္၊ သို႔ေပမဲ့လည္း ေနာက္ရက္ အနည္းငယ္အၾကာမွာ က်ေနာ္ညစာစားအၿပီးအက်ဥ္းခန္းထဲရွိေနစဥ္ ၀ါဒါတခ်ဳိ႔နဲ႔ ဆရာ၀န္တေယာက္ေရာက္လာတယ္၊ ဆရာ၀န္ကက်ေနာ့္ကုိ ခပ္သုတ္သုတ္ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ေနာက္ ၀ါဒါတေယာက္က က်ေနာ့္ကုိအ၀တ္လဲခိုင္းတယ္၊ “ခင္ဗ်ားကို ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႔က ေဆး႐ံုေခၚသြားမယ္” လို႔ ေျပာတယ္၊ လံုၿခံဳံေရးကတင္းၾကပ္လွပါတယ္၊ က်ေနာ္ဟာ ႐ိုး႐ိုးကား ေတြနဲ႔ စစ္ကားေတြပါ၀င္တဲ့ ယာဥ္တန္းတခုနဲ႔သြားရၿပီး အနည္းဆံုး၀ါဒါ တဒါဇင္ေလာက္လိုက္လာတယ္၊

က်ေနာ့္ကို တိုင္ဂါဘာ့ဂ္ေဆး႐ံုကိုေခၚသြားတယ္၊ အဲဒါဟာ ကိပ္ေဒသရဲ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၿပီး စိမ္းစိုလန္းဆန္းတဲ့နယ္ေျမရွိ စတယ္လင္ဘြတ္ရွ္ တကၠသိုလ္၀င္းထဲမွာရွိတယ္၊ က်ေနာ္ေနာက္ပိုင္းသိလာရတာက တက႕သိုလ္ေဆး႐ံုဆိုရင္ က်ေနာ့္အေပၚ စာနာစိတ္နဲ႔ အာ႐ံုစိုက္လာႏိုင္မွာကို အာဏာပိုင္ေတြစိုးရိမ္ၿပီး တျခားေဆး႐ံုတခု ေရြးမလိုေတာင္ျဖစ္ခဲ့ေသးတယ္ဆိုတာသိခဲ့ ရတယ္၊ ၀ါဒါေတြက ေဆး႐ံုထဲအရင္၀င္သြားၿပီး ၀င္ေပါက္ေနရာက လူေတြအားလံုးကို ရွင္းလိုက္တယ္၊ ဒီေနာက္ က်ေနာ့္ကို လူလံုး၀မရွိတဲ့ အထပ္တထပ္ဆီ ေခၚတက္သြားတယ္၊ခန္းမထဲမွာ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္ တဒါဇင္ေက်ာ္ တန္းစီေစာင့္ေနတယ္၊လူနာၾကည့္ခန္းထဲက စားပြဲေပၚ က်ေနာ္ထိုင္ရၿပီး ငယ္ရြယ္ေဖာ္ေရြတဲ့ ဆရာ၀န္တေယာက္က ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး တယ္၊ ဒီဆရာ၀န္ဟာ တကၠသိုလ္ရဲ့ေဆးေက်ာင္းမွာ ပါေမာကၡလည္း ျဖစ္တယ္၊သူက က်ေနာ့္လည္ေခ်ာင္းကို စစ္ေဆးတယ္၊ ရင္ဘတ္ကိုေခါက္တယ္၊ တံေတြး၊ သလိပ္ နမူနာေတြယူတယ္၊ ဘာမွမၾကာခင္မွာပဲ က်ေနာ့္ကို က်န္းမာေရး ေကာင္းတယ္လို႔ ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာလိုက္တယ္၊ “ခင္ဗ်ားမွာ ဘာေရာဂါမွမရွိပါဘူး” လို႔ သူကျပဳံးၿပီးေျပာတယ္၊ “နက္ျဖန္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ခင္ဗ်ားကို ျပန္ပို႔လို႔ရႏိုင္မွာပါ” တဲ့၊ က်ေနာ္ဟာ အစိုးရနဲ႔စကားေျပာေနတာ မျပတ္ခ်င္လို႔ သူ႔ရဲ့ေရာဂါစစ္ခ်က္ကို ေက်နပ္ခဲ့မိတယ္၊စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿပီးတဲ့အခါ ဆရာ၀န္က က်ေနာ့္ကို လက္ဖက္ရည္ေသာက္မလားေမးတယ္၊ က်ေနာ္က ေသာက္မယ္လို႔ေျပာတဲ့အခါ ခဏေနေတာ့ အရပ္ျမင့္ျမင့္အသက္ငယ္ငယ္ကျပား သူနာျပဳဆရာမတေယာက္ လင္ဗန္းတခ်ပ္နဲ႔ ၀င္လာတယ္၊ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္ေတြနဲ႔၀ါဒါေတြတျပဳံႀကီးေတြ႔လိုက္ေတာ့ တအားေၾကာက္လန္႔သြားလို႔ က်ေနာ့္အိပ္ယာ ေပၚ လင္ဗန္းလြတ္က်သြားတဲ့အခါ လဖက္ရည္ေတြဖိတ္ကုန္ၿပီး သူမလည္း အခန္းထဲကထြက္ေျပးသြားတယ္၊က်ေနာ္ဟာ လူမရွိတဲ့ လူနာေဆာင္ထဲ အေစာင့္အၾကပ္ထူထဲစြာနဲ႔ ညအိပ္ရတယ္၊

ေနာက္တေန႔မနက္ က်ေနာ္မနက္စာေတာင္မစားရေသးခင္ ေဆး႐ံုရဲ့ေဆးပညာဌာနမႉးျဖစ္တဲ့ အသက္ႀကီးႀကီး ဆရာ၀န္ တေယာက္ လာၾကည့္တယ္၊ သူကေတာ့ အပိုဆာဒါးေတြမေျပာတတ္၊မလုပ္တတ္ဘဲ မေန႔ညကေဖာ္ေရြတဲ့လူငယ္ဆရာ၀န္ရဲ့ လူနာၾကည့္ပံုစံနဲ႔စာရင္ အမူအက်င့္အမ်ားႀကီးဆိုးတယ္၊ စကားခ်ီးေတြ၊ အာလာပသလႅာပေတြ ဘာမွေျပာမေနဘဲ က်ေနာ့္
ရင္ဘတ္ ကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေခါက္ၿပီးေနာက္ စကားခပ္မာမာနဲ႔ “ခင္ဗ်ားအဆုတ္ထဲ ေရ၀င္ေနတယ္” လို႔ေျပာတယ္၊ က်ေနာ္က မေန႔က ဆရာ၀န္လာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ၿပီး က်ေနာ့္က်န္းမာေရးေကာင္းေၾကာင္းေျပာသြားတယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္၊ သူက မေက်မနပ္ေလသံနဲ႔ “မင္ဒဲလား၊ ခင္ဗ်ား ရင္ဘတ္ကို ခင္ဗ်ားျပန္ၾကည့္ဦး” လို႔ ေျပာတယ္၊ က်ေနာ့္ရင္အံုတဖက္က ေနာက္တဖက္ထက္ တကယ္ပဲႀကီးေနတာကို သူကညႊန္ျပၿပီး အဲဒါဟာ ေရနဲ႔ျပည့္ေနတာျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာတယ္၊

သူက သူနာျပဳဆရာမတေယာက္ကို ေဆးထိုးဆလင္းတေခ်ာင္းယူလာခိုင္းၿပီး ခ်က္ျခင္းပဲ က်ေနာ့္ရင္ဘတ္ထဲထိုးသြင္း ညိဳညစ္ညစ္အရည္တခ်ဳိ႔စုတ္ယူလိုက္တယ္၊ သူက “ခင္ဗ်ားမနက္စာ စားၿပီးပလား” ေမးတယ္၊ မစားရေသးဘူးလို႔ က်ေနာ္ျပန္ေျပာလိုက္တယ္၊ “ေကာင္းတယ္”လို႔ သူကေျပာတယ္၊ “ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္တို႔ အခုခ်က္ခ်င္း ခြဲစိတ္ခန္းကို ေခၚသြားမယ္၊”က်ေနာ့္အဆုတ္ထဲ အရည္အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္လို႔ သူကေျပာၿပီး အဲဒါေတြကို သူကတခါထဲ စုတ္ထုတ္ခ်င္ ေနတယ္၊ခြဲစိတ္ခန္းထဲမွာ က်ေနာ့္ကိုေမ့ေဆးေပးၿပီး သတိျပန္ရတဲ့အခါ အခန္းတခန္းထဲမွာ ဆရာ၀န္ နဲ႔အတူရွိေနတာ ေတြ႔ရတယ္၊ က်ေနာ္ဟာ ႏံုးေခြထံုထိုင္းေနေပမဲ့ သူေျပာတဲ့စကားကို အာ႐ံုစိုက္နားေထာင္ခဲ့တယ္၊ သူေျပာတာက က်ေနာ့္ ရင္ဘတ္ထဲက အရည္ႏွစ္လီတာကို ဖယ္ရွားထုတ္ယူခဲ့တယ္၊ အဲဒီအရည္ကိုစစ္ေဆးတဲ့အခါ တီဘီပိုးေတြ႔ရတယ္လို႔ေျပာတယ္၊ သူက ဒါဟာေရာဂါရဲ့ကနဦးအစပိုင္းအဆင့္ေတြမွာပဲရွိေသးတယ္၊ အဆုတ္ကိုမထိခိုက္ေသးဘူးလို႔ ေျပာတယ္၊ တီဘီ (အဆုတ္ နာ) ေရာဂါရင့္ရင္ ေပ်ာက္ေအာင္ကုဖို႔ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေျခာက္လေလာက္ၾကာတတ္ေပမဲ့ က်ေနာ္ကေတာ့ ႏွစ္လေလာက္နဲ႔ ေကာင္းသြားႏိုင္တယ္လို႔ သူကေျပာတယ္၊က်ေနာ့္ေရာဂါျဖစ္လာေစတာ စိုထိုင္းတဲ့အက်ဥ္းခန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဆရာ၀န္ကသေဘာတူတယ္၊က်ေနာ္ဟာ တိုင္ဂါဘာ့ဂ္မွာ နာလန္ထတာနဲ႔ ကုသမႈခံယူတာ ေနာက္ထပ္ေျခာက္ပတ္ ၾကာခဲ့ တယ္၊ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ က်ေနာ့္ကို ကြန္စတန္ရွာဘာ့ဂ္ေဆးခန္းကို ေရႊ့လိုက္တယ္၊

အဲဒီေဆးခန္းဟာ ပိုးလ္စမိုးနားမွာရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္ဇိမ္ခံအေဆာက္အအံုတခုျဖစ္ၿပီး အရင္ကတခါမွ လူမည္းလူနာ လက္မခံဖူးဘူး၊ အဲဒီကိုေရာက္တဲ့ ပထမေန႔မနက္မွာ က်ေနာ့္ကို ေစာေစာစီးစီး ကိုဘီကိုအက္ဆီးလာေတြ႔တယ္၊ သူနဲ႔အတူ ဗိုလ္မႉး မာရာအစ္ဆိုတဲ့၊ က်ေနာ့္ကို ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ဒုေထာင္ပိုင္တေယာက္လိုက္လာတယ္၊ က်ေနာ္ တို႔ဟာအျပန္အလွန္ႏႈတ္ဆက္စကားဆိုၿပီး႐ံုမွာပဲ ေဆးခန္း၀န္ထမ္းက က်ေနာ့္မနက္စာကိုယူလာတယ္၊ ေလာေလာ လတ္လတ္ ဖ်ားနာ ထားတာေၾကာင့္တေၾကာင္း၊ ေသြးတိုးမွတ္တမ္းရွိထားလို႔တေၾကာင္း က်ေနာ့္ကို ကိုလက္စထေရာ အဆီနည္းတဲ့ဓာတ္စာ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ခ်မွတ္ထားတယ္၊ အဲဒီညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ ေဆးခန္းစားဖိုေဆာင္ကို ေရာက္ပံု မေပၚေသးပါ၊ အေၾကာင္းကေတာ့ မနက္စာလင္ဗန္းထဲမွာ ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္ေတြရယ္၊ ၀က္သားေျခာက္သံုးေျမႇာင္းနဲ႔ေပါင္မုန္႔ ေထာပတ္သုတ္ တခ်ဳိ့ပါလာလို႔ပါပဲ၊ က်ေနာ္ဟာ ၀က္သားေျခာက္နဲ႔ၾကက္ဥကို ဘယ္တုန္းက ေနာက္ဆံုးစားခဲ့ရသလဲေတာင္ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး၊ အင္မတန္မွလည္း ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနပါတယ္၊ က်ေနာ္ဟာ အရသာရွိတဲ့ၾကက္ဥ တဇြန္းစားမလို႔ လုပ္ေနတုန္းမွာပဲ ဗိုလ္မႉးမာရာအစ္က “မရဘူး မင္ဒဲလား၊ ဒါ ခင္ဗ်ားဆရာ၀န္ရဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတယ္ခင္ဗ်” လို႔ေျပာၿပီး သူကလင္ဗန္းကိုယူဖို႔ လက္လွမ္းလိုက္တယ္၊ က်ေနာ္က လင္ဗန္းကိုၿမဲၿမဲဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး “၀မ္းနည္းပါတယ္ ဗိုလ္မႉး၊ ဒီမနက္စာစားလိုက္လို႔ က်ေနာ္ေသမယ္ဆိုရင္လည္းဒီကေန႔ အေသခံဖို႔အသင့္ပါပဲဗ်ာ” လို႔ ေျပာလိုက္တယ္၊

က်ေနာ့္ကို ကြန္စတန္ရွာဘာ့ဂ္မွာ လံုၿခဳံစိတ္ခ်စြာထားၿပီးတာနဲ႔ က်ေနာ္ဟာ ကိုဘီကိုအက္ဆီးတို႔၊ လွ်ဴိိ႔၀ွက္ေကာ္မတီတို႔နဲ႔ ျပန္လည္ၿပီးေဆြးေႏြးတာေတြ စလုပ္ရတယ္၊ က်ေနာ္ေဆးခန္းမွာပဲရွိေနစဥ္ ကိုအက္ဆီးကက်ေနာ့္ကို အက်ဥ္းက်မႈနဲ႔လြတ္လပ္ မႈၾကား တ၀က္ေလာက္အေနအထားမွာ ထားလိုတယ္လို႔ေျပာတယ္၊ ဒါဘာဆိုလိုတယ္ဆိုတာ သူ မရွင္းျပေပမဲ့ က်ေနာ္ သေဘာေပါက္လိုက္ၿပီး ေခါင္းပဲညိတ္ျပလိုက္တယ္၊ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ သူ႔ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံစဥ္းစား ေလာက္ေအာင္ က်ေနာ္ မအ ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ အဲဒီကိုဦးတည္တဲ့ေျခလွမ္းတလွမ္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္သိတယ္၊ေလာေလာဆယ္ မွာေတာ့ ေဆးခန္းဟာ အင္မတန္႔ကို သက္ေတာင့္သက္တာရွိၿပီးက်ေနာ္ဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဆး႐ံုနာလန္ထ အရသာကို တကယ့္ကိုႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ခံစားေနမိတယ္၊ လူျဖဴ သို႔မဟုတ္ ကျပားေတြျဖစ္တဲ့ သူနာျပဳဆရာမေတြ (လူမည္း သူနာျပဳဆရာမေတြ ဒီေဆး႐ံုမွာလုပ္ခြင့္မရွိပါ) က က်ေနာ့္ကို ဖ်က္ဆီးၾကတယ္၊ သူတို႔ဟာ ေနာက္ထပ္အခ်ဳိပြဲ၊ လိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ေခါင္းအံုးေတြယူလာေပးတယ္၊ သူတို႔အလုပ္ခ်ိန္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ေတာင္က်ေနာ့္ဆီ အၿမဲလာလည္ေနၾကတယ္၊

တေန႔မွာ သူနာျပဳဆရာမတေယာက္လာၿပီး “မစၥတာမင္ဒဲလား၊ သမီးတို႔ ဒီည ပါတီပြဲတခုေပးမလို႔၊ အဲဒါ ဦး လာေစခ်င္ပါတယ္” လို႔ ေျပာတယ္၊ က်ေနာ္က ဖိတ္ၾကားတဲ့အတြက္၀မ္းသာဂုဏ္ယူေပမဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ့အဆံုးအျဖတ္ မလြဲမေသြလိုတယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္၊ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက က်ေနာ့္ကိုသြားခြင့္မေပးပါ၊ အဲဒါေၾကာင့္ သူနာျပဳဆရာမေတြစိတ္ကြက္ၾကၿပီး က်ေနာ့္အခန္းမွာပဲ ပါတီပြဲက်င္းပဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္၊ က်ေနာ္ မပါမျဖစ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္၊အဲဒီညမွာ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တဒါဇင္ေလာက္ဟာ ပါတီပြဲထိုင္အ၀တ္အစားေတြဆင္ယင္ၿပီးက်ေနာ့္အခန္းထဲ ကိတ္မုန္႔ေတြ၊ ၀ိုင္နဲ႔သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေတြ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ၀င္ခ်လာၾကတယ္၊ အေစာင့္ေတြဟာ ေခါင္း႐ႈပ္ကုန္တဲ့ပံုပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ဒီေပ်ာ္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးငယ္ေတြကို လံုၿခဳံေရးအႏၱရာယ္တခုလို႔ သူတို႔မယူဆႏုိင္ပါဘူး၊ အေစာင့္တေယာက္က သူနာျပဳဆရာမတခ်ဳိ့ကို က်ေနာ့္အခန္းထဲမ၀င္ဖို႔တားတဲ့အခါ က်ေနာ္က သူ႔ကို အဖိုးႀကီးတေယာက္က ဒီေလာက္လွတဲ့ မိန္းမငယ္ငယ္ေလးေတြရဲ့ ဂ႐ုစိုက္မႈ အႀကီးအက်ယ္ခံေနရတာကို သူမနာလိုျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေနာက္လိုက္တယ္၊

၉၅

၁၉၈၈ ခု ဒီဇဘၤာလ ေစာေစာပိုင္းမွာ က်ေနာ့္အေဆာင္က လံုၿခဳံေရးေတြ တင္းၾကပ္ထားၿပီး တာ၀န္က်အရာရွိေတြ ခါတိုင္းထက္ ပိုႏိုးၾကားေနၾကတယ္၊ အေျပာင္းအလဲတစံုတရာျဖစ္ေတာ့မယ့္ လကၡဏာာပါပဲ၊ ဒီဇင္ဘာ (၉) ရက္ ညေနမွာ ဗိုလ္မႉးမာရာအစ္ က်ေနာ့္အခန္းထဲ၀င္လာၿပီး ေနရာေျပာင္းဖို႔ျပင္ထားရန္ေျပာတယ္၊ “ဘယ္ကိုလဲ” လို႔ က်ေနာ္ေမးတယ္၊ သူမေျပာပါ၊ က်ေနာ့္ပစၥည္းေတြထုပ္ပိုးၿပီး က်ေနာ့္ဘက္ေတာ္သား သူနာျပဳဆရာမ တခ်ဳိ့တေလမ်ား ရွိမလားလို႔ ေဘးဘီၾကည့္မိတယ္၊ သူတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၿပီး ႏႈတ္ခြန္းမဆက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္၊က်ေနာ္တို႔ဟာ ခပ္သုတ္သုတ္ထြက္လာ၊ တနာရီေလာက္ကားေမာင္းၿပီးေနာက္ က်ေနာ္ နာမည္ၾကားဖူးထားတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္တခုထဲ၀င္လာခဲ့တယ္၊ အဲဒါဟာ ဗစ္တာဗာစတာဆိုတဲ့ေထာင္ျဖစ္ၿပီး ကိပ္ျပည္နယ္ထဲက သာယာလွပေရွးက်တဲ့ ပါးလ္ဆိုတဲ့ ဒတ္ခ်္ၿမိ့ဳကေလးမွာတည္ရွိတယ္၊ ကိပ္ေတာင္းၿမိ့ဳရဲ့ အေရွ့ေျမာက္ဖက္ (၃၅) မိုင္ အကြာ ၀ိုင္အရက္ထုတ္လုပ္ရာေဒသထဲမွာျဖစ္တယ္၊ ဒီေထာင္ဟာ စံျပအေဆာက္အအံုတခုအျဖစ္ နာမည္ထင္ရွားတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ဟာ ေထာင္၀င္းအဆံုးထိ ကားေမာင္း၀င္သြားၿပီးေနာက္ ေထာင္ေနာက္ဖက္ေခ်ာင္က်က် သစ္ပင္ထူထူေနရာကိုျဖတ္သြားတဲ့ ေျမလမ္းေကြ႔ေကြ႔ေကာက္ေကာက္အတိုင္း ေမာင္းသြားတယ္၊ လမ္းအဆံုးမွာေတာ့ တသီးတသန္႔တည္ရွိေနတဲ့ ေဆးျဖဴသုတ္ ထားတဲ့ တထပ္အိမ္တလံုးဆီ ေရာက္လာတယ္၊ ဒီအိမ္ကို ကြန္ကရစ္တံတိုင္းနဲ႔ ၀င္းခတ္ထားၿပီး ထင္းရွဴးပင္ ျမင့္ျမင့္ႀကီးေတြ မိုးေနတယ္၊

က်ေနာ့္ကို ဗိုလ္မႉးမာရာအစ္က အိမ္ထဲေခၚသြင္းသြားတယ္၊ အိမ္ထဲမွာ နားေနေဆာင္က်ယ္က်ယ္တခန္းနဲ႔ ကပ္ရက္ မီးဖိုေဆာင္ႀကီးႀကီးတခုရွိၿပီး ေနာက္ဖက္မွာ အဲဒါေတြထက္ပိုက်ယ္တဲ့ အိပ္ခန္းတခန္းရွိတယ္၊ အိမ္ထဲမွာ ပရိေဘာဂ အသံုးအေဆာင္ေတြ က်ဲက်ဲပါးပါးပဲရွိေပမဲ့ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေလာက္ေအာင္ေတာ့ ထားေပးထားတယ္၊ က်ေနာ္ ေရာက္မလာခင္ ဒီေနရာကို သန္႔ရွင္းလွည္းက်င္းတာ လုပ္မထားဘူး၊ ဒီေတာ့ အိပ္ခန္းနဲ႔ ဧည့္ခန္းေတြထဲအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ထူးထူးဆန္းဆန္း ပိုးေကာင္မႊားေကာင္ေတြ၊ ကင္းေျခမ်ားေတြ၊ ပင့္ကူေတြတရြရြနဲ႔ ျပည့္ေနၾကတယ္၊ တခ်ဳိ႔အေကာင္ေတြဆိုရင္ က်ေနာ္ တခါမွမျမင္ဖူးဘူး၊ အဲဒီညမွာက်ေနာ္ဟာ အိပ္ရာနဲ႔ ျပတင္းေဘာင္ေပၚက ပိုးေကာင္ေတြကိုရွင္းပစ္လိုက္ၿပီး က်ေနာ့္ရဲ့ ေနအိမ္သစ္ျဖစ္လာမယ့္ ဒီေနရာမွာ ႏွစ္ႏွစ္ၿခဳိက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့တယ္၊

ေနာက္တေန႔မနက္မွာ က်ေနာ့္ဘံုဗိမာန္သစ္ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာမွာ အိမ္ေနာက္ဖက္၀င္းထဲ ေရကူးကန္တကန္ေတြ႔ခဲ့ၿပီး အိမ္ထဲမွာ အိပ္ခန္းငယ္ငယ္ႏွစ္ခန္းလည္းေတြ႔ခဲ့တယ္၊က်ေနာ္ဟာ အိမ္ျပင္ထြက္လမ္းေလွ်ာက္ရင္း အိမ္ကိုေနေရာင္ကာေပးၿပီး ေအးျမေစတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးေတြကို သေဘာက်စြာၾကည့္မိတယ္၊ ဒီေနရာတခုလံုးဟာ အရာရာနဲ႔ အဆက္ျပတ္ၿပီးတသီးတျခား အထီးက်န္ျဖစ္ေနတယ္၊ သာယာလွပလွတဲ့ျမင္ကြင္းကို အက်ည္းတန္ေနေစတဲ့တခုတည္းေသာအရာကေတာ့၀င္းထရံတံတိုင္း ေတြ ထိပ္မွာ သံဆူးႀကိဳးေတြ တန္းထားတာျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး အိမ္အ၀င္၀မွာ အေစာင့္ေတြခ်ထားတယ္၊ အဲဒါေတာင္မွ ဒီေနရာဟာအင္မတန္ႏွစ္သက္စရာေနရာတခု၊ အေနအထားတခုျဖစ္ပါတယ္၊ အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔ လြတ္လပ္ မႈၾကားတ၀က္မွာ ရွိတဲ့ အိမ္ျဖစ္တယ္၊အဲဒီေန႔ခင္းမွာ က်ေနာ့္ဆီကို ဘီကိုအက္ဆီးလာလည္တယ္၊ သူက အိမ္သစ္တက္ပြဲလက္ေဆာင္အျဖစ္ ကိပ္နယ္ထြက္ ၀ိုင္တေသတႊၱာယူလာခဲ့တယ္၊ ေထာင္ခ်သူက သူ႔ေထာင္သားဆီ ဒီလိုလက္ေဆာင္မ်ဳိးယူလာေပးတဲ့ အဆီအေငၚ မတည့္မႈကို က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္လံုးသတိထားမိၾကတယ္၊ သူဟာ အလြန္တရာမွ အေလးထားဂ႐ုတစိုက္ရွိၿပီး က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေနရာသစ္ကိုႀကိဳက္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေပးခ်င္ေနတယ္၊ သူကိုယ္တိုင္ အိမ္ကိုလွည့္ပတ္ၾကည့္တယ္၊ သူလုပ္ခိုင္းတဲ့ တခုတည္းေသာအရာကေတာ့ အိမ္ျပင္ကတံတိုင္းေတြကို ထပ္ျမႇင့္ဖို႔ျဖစ္တယ္၊ ဒါဟာ က်ေနာ့္အတြက္ တသီး တသန္႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိေအာင္ လို႔ေျပာတယ္၊ ဗစ္တာဗာစတာက ယာေတာပံုစံအိမ္ဟာ က်ေနာ္ေထာင္ကမလြတ္မီ ေနာက္ဆံုးေနရတဲ့ေနရာျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ သူကေျပာတယ္၊ ဒီလိုထားတာရဲ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တသီးတသန္႔ သက္ေတာင့္သက္သာလုပ္ႏိုင္မယ့္ေနရာတခုရွိဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သူကေျပာတယ္၊

ယာေတာအိမ္ (cottage) ေလးဟာ တကယ္ပဲ က်ေနာ့္ကို လြတ္လပ္မႈအာ႐ံုေယာင္ေပးခဲ့တယ္၊ က်ေနာ္ဟာ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ အိပ္၊ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ထ၊ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ေရကူး၊ ဆာတဲ့အခ်ိန္စားနဲ႔ ဒါေတြအားလံုးဟာ အေတာ္အရသာရွိတဲ့ အာ႐ံုခံစားမႈေတြပါပဲ၊ ေန႔ခင္းဘက္မွာကိုယ္ဆႏၵရွိတဲ့အခ်ိန္ အိမ္ျပင္ထြက္လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္တာေလးကိုက ပုဂၢိဳလ္ေရး ဂုဏ္္သိကၡာရွိလွပါတယ္၊ ျပဴတင္းေပါက္ေတြမွာ သံတိုင္ေတြမရွိ၊ ေသာ့တြဲေတြဂေလာက္ ဂေလာက္ျမည္တာမရွိ၊ ေသာ့ခတ္စရာ (သို႔မဟုတ္) ေသာ့ဖြင့္စရာတံခါးမရွိ၊ ဒါဟာ လံုးလံုးကိုႏွစ္သက္ေက်နပ္စရာပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ေရႊကြပ္ထားတဲ့ ေလွာင္အိမ္တလံုးပဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ က်ေနာ္ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါ၊ အက်ဥ္းေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက က်ေနာ့္ကို ထမင္းခ်က္တေယာက္ ေပးတယ္၊ သူကေတာ့အရာခံဗိုလ္စ၀ါ့တ္ဆိုတဲ့ အရပ္ျမင့္ျမင့္ခပ္ေအးေအး အာဖရိကန္းနားလူမ်ဳိးတေယာက္ျဖစ္ၿပီး အရင္တုန္း က ေရာ္ဘင္ကြ်န္းေပၚမွာ ၀ါဒါလုပ္ခဲ့ဘူးတယ္၊ က်ေနာ္ သူ႔ကိုမမွတ္မိပါ၊ ဒါေပမဲ့ သူဟာ တခါတရံက်ေနာ္တို႔ကို ေက်ာက္မိုင္း ေတြဆီ ကားေမာင္းပို႔ရၿပီး က်ေနာ္တို႔ကားေဆာင့္ေအာင္ ကုန္တင္ကားကို တမင္တကာဖုေတြခ်ဳိင့္ေတြေပၚ ေမာင္းခဲ့တယ္လို႔ သူေျပာျပတယ္၊“က်ေနာ္ ဆရာတို႔ကို အဲသလိုလုပ္ခဲ့တယ္ဗ်ာ” လို႔ သူက ရွက္ရြံ့ရြံ့နဲ႔ေျပာေတာ့ က်ေနာ္ရယ္မိတယ္၊သူဟာ ႐ိုးသားၿပီး စိတ္ထားေကာင္းသူျဖစ္တယ္၊ အာဃာတလည္းကင္းတယ္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ့္ညီတေယာက္လို ျဖစ္လာခဲ့တယ္၊

သူက မနက္ (၇) နာရီမွာ ေရာက္လာၿပီး ညေန (၄) နာရီဆို ျပန္တယ္၊ က်ေနာ့္ရဲ့ မနက္စာ၊ေန႔လည္စာနဲ႔ ညစာေတြစီစဥ္ခ်က္ျပဳတ္တယ္၊ က်ေနာ့္ကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားတဲ့ ဓာတ္စာသတ္မွတ္ခ်က္ရွိၿပီး စ၀ါ့တ္ကခ်က္ျပဳတ္ရာမွာ အဲဒီအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးတယ္၊ သူဟာႏွစ္လိုဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ ထမင္းခ်က္တေယာက္ျဖစ္တယ္၊ သူ ညေနဘက္ အိမ္ျပန္တဲ့အခါက်ေနာ့္ ညစာကိုေႏြးေအာင္ မိုက္က႐ိုေ၀့ဗ္မီးဖိုထဲ ထည့္ထားေပးခဲ့တယ္၊ မိုက္က႐ိုေ၀့ဗ္မီးဖိုကေတာ့ က်ေနာ့္အတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနတယ္၊ အရာခံဗိုလ္စ၀ါ့တ္ဟာ ေပါင္မုန္႔လည္းဖုတ္တယ္၊ ဂ်င္ဂ်ာဘီယာလည္း ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ေဖာက္တယ္၊ တျခား မုန္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္းလုပ္တယ္၊ က်ေနာ့္ဆီကို ဧည့္သည္ေတြကလည္း မၾကာခဏ ေရာက္သထက္ ေရာက္လာတယ္၊ အဲသလို ဧည့္သည္ေတြလာတဲ့အခါ သူက အထူးစပါယ္ရွယ္ဟင္းလ်ာေတြ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ေပးတယ္၊ ဧည့္သည္ေတြက အစားအေသာက္ကို အၿမဲခ်ီးက်ဴးၾကတယ္၊ စားဖိုမႉးေၾကာင့္ ဧည့္သည္အားလံုး က်ေနာ့္ကို မနာလို ျဖစ္ၾကတယ္လို႔ေတာင္က်ေနာ္ေျပာရဲတယ္၊ အာဏာပိုင္ေတြက က်ေနာ္ရဲ့ ေအအင္စီရဲေဘာ္ေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ ညီညြြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု (ယူဒီအက္ဖ္) နဲ႔ ဒီမိုကေရစီလူထုလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (အမ္ဒီအမ္) အဖြဲ႔၀င္ေတြကို က်ေနာ့္ဆီ လာေတြ႔ခြင့္ေပးတဲ့အခါ က်ေနာ္က သူတို႔ကို အစားေကာင္းစားခ်င္လို႔ပဲလာတာ လို႔ေနာက္ေျပာခဲ့တယ္၊

တေန႔မွာေတာ့ မစၥတာစ၀ါ့တ္ခ်က္တဲ့၊ အရသာရွိလွတဲ့ ထမင္းတပြဲစားၿပီးတဲ့ေနာက္က်ေနာ္ မီးဖိုထဲ၀င္ၿပီး ပန္းကန္ေတြ ေဆးေပးတယ္၊ သူက “မဟုတ္ဘူး၊ ဒါက်ေနာ့္တာ၀န္ပဲ၊ဆရာက အိမ္ေရွ့ခန္းျပန္ပါ” လို႔ ေျပာတယ္၊ က်ေနာ္က တခုခုေတာ့ လုပ္ရမွျဖစ္မယ္၊ သူ ထမင္းဟင္းခ်က္ရင္ က်ေနာ္ပန္းကန္ေဆးမွ တရားရာက်မယ္လို႔ ဇြတ္အတင္းေျပာတယ္၊ မစၥတာ စ၀ါ့တ္က ကန္႔ကြက္ေပမဲ့ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ လက္ခံလိုက္တယ္၊ မနက္ဖက္မွာ က်ေနာ္အိပ္ရာသိမ္းတာကိုလည္း သူကန္႔ကြက္တယ္၊ အဲဒါလည္း သူ႔တာ၀န္ လို႔ေျပာတယ္၊ ဒါေပမဲ့က်ေနာ္ဟာ အိပ္ရာသိမ္းတာ၊ အိပ္ရာခင္းတာကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္လုပ္ေနခဲ့တာမို႔ အက်င့္ပါေနၿပီ၊ တျခားကိစၥတခုမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ဟာ တေယာက္ကို တေယာက္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳၾကတာရွိတယ္၊ သူဟာ တျခားအာဖရိကန္းစကားေျပာ၀ါဒါေတြလိုပဲ အဂၤလိပ္စကားကို
ပိုၿပီး ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္တတ္ဖို႔ စိတ္ထက္သန္ေနတယ္၊ က်ေနာ္ကလည္း အာဖရိကန္းစကားပိုၿပီးကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ဖို႔ အၿမဲနည္းလမ္းရွာၾကိဳးစားေနတာျဖစ္တယ္၊ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ သေဘာတူခ်က္တခုခ်လိုက္တယ္၊ သူက က်ေနာ့္ ကို အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ေျပာ၊က်ေနာ္က အာဖရိကန္းစကားနဲ႔ျပန္ေျဖ၊ ဒီနည္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး ကိုယ္အားနည္းတဲ့ ဘာသာစကားကို ေလ့က်င့္ရာေရာက္ခဲ့တယ္၊

တခါတရံမွာ က်ေနာ္ကသူ႔ကို တခ်ဳိ႔ေသာဟင္းလ်ာမ်ဳိးေတြ ခ်က္ခိုင္းတယ္၊ က်ေနာ္ကေလးဘ၀တုန္းကစားေလ့ရွိခဲ့တဲ့ ပဲသီးဟင္းကို တခါတေလခ်က္ခိုင္းတယ္၊ တရက္မွာက်ေနာ္က “လံုးတီးထမင္းခ်က္ေပးပါ” လို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္၊ သူက “လံုးတီးထမင္းဆိုတာဘာလဲ” ျပန္ေမးလို႔ က်ေနာ္အံ့အားသင့္သြားတယ္၊ စ၀ါ့တ္ဟာ လူငယ္ျဖစ္လို႔ ကမၻာစစ္ႀကီးကို မမွီလိုက္ ပါဘူး၊ က်ေနာ္က သူ႔ကို လံုးတီးထမင္း၊ လံုးတီးဆန္ဆိုတာ ကမၻာစစ္ႀကီးတုန္းက ဆန္ျဖဴမရႏိုင္လို႔စားရတဲ့၊ အေခ်ာႀကိတ ္မထားတဲ့ ဆန္ျဖစ္တယ္၊ ဆန္ျဖဴထက္ပိုၿပီး က်န္းမာေရး နဲ႔ညီညြတ္တယ္လို႔ ရွင္းျပရတယ္၊ သူက သိပ္အယံုအၾကည ္မရွိပါ၊ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ရွာလို႔ရလာတယ္၊ အဲဒါကို သူခ်က္ေပးၿပီး က်ေနာ္ အထူးႏွစ္ၿခိဳက္စြာသံုးေဆာင္ခဲ့တယ္၊သို႔ေသာ္ မစၥတာစ၀ါ့တ္ကေတာ့ အရသာမခံႏိုင္ပဲ အဲဒါမ်ဳိးေနာက္ထပ္စားခ်င္ရင္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပဲခ်က္လို႔ ရာဇသံေပးတယ္၊က်ေနာ္ဟာ အရက္မေသာက္တတ္ေပမဲ့ သင့္ေလ်ာ္စြာဧည့္ခံတတ္သူျဖစ္ခ်င္ၿပီးဧည့္သည္ေတြကို ၀ိုင္အရက္နဲ႔ဧည့္ခံခ်င္တယ္၊ ဧည့္သည ္ေတြ စိတ္ေအးသက္သာျဖစ္ေအာင္က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ မၾကာခဏ တငံုေလာက္ေသာက္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္လက္ခံႏိုင္တဲ့
၀ိုင္အရက္ကေတာ့ ေတာင္အာဖရိကထြက္ ‘တ၀က္ခ်ဳိ’ ၀ိုင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီ၀ိုင္ဟာ တကယ့္တကယ္ေတာ့ အလြန္႔ကို ခ်ဳိပါတယ္၊

က်ေနာ့္ဧည့္သည္ေတြမလာခင္ က်ေနာ္က မစၥတာစ၀ါ့တ္ကို နီဒါဘာ့ဂ္၀ိုင္အမ်ဳိးအစားတပုလင္းရွာဖို႔ ေျပာထားတယ္၊ ဒီ၀ိုင္ကို က်ေနာ္ျမည္းဖူးၿပီး တ၀က္ခ်ဳိျဖစ္မွန္းသိထားတယ္၊တေန႔မွာ က်ေနာ္ဟာ မိတ္ေဆြေရွ့ေနေတြျဖစ္တဲ့ ဒါလာအိုမာ၊ ေဂ်ာ့ခ်္ ဘီေဇာ့ နဲ႔ အီစမိုင္အယြပ္ဗ္ တို႔ ေန႔လည္စာလာစားဖို႔ဖိတ္ထားၿပီး မစၥတာစ၀ါ့တ္ကို နီဒါဘာ့ဂ္၀ိုင္နည္းနည္းပါးပါး၀ယ္ထားဖို႔ ေျပာလိုက္တယ္၊ မူစလင္မဟုတ္တဲ့ ေဂ်ာ့ခ်္ဘီေဇာ့ ထမင္းစားရင္းေသာက္ခ်င္မလားဆိုၿပီး ၀ယ္ခိုင္းတာျဖစ္ပါတယ္၊ က်ေနာ္ခိုင္းတဲ့အခါ စ၀ါ့တ္မ်က္ႏွာ႐ႈံ့မဲ့သြားတာ သတိထားမိလို႔ဘာျပႆနာရွိလဲ ေမးၾကည့္မိတယ္၊ သူက “မစၥတာမင္ဒဲလား၊ ဆရာခိုင္းလို႔ က်ေနာ္အဲဒီ၀ိုင္ကို ဆရာ့အတြက္အၿမဲ၀ယ္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ့၀ိုင္က အေပါစားႀကီးခင္ဗ်၊ ေကာင္းလဲ မေကာင္းဘူး” လို႔ ေျပာတယ္၊က်ေနာ္ကသူ႔ကို က်ေနာ္၀ိုင္အျပင္းေတြမႀကိဳက္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ေဂ်ာ့ခ်္ကလည္း ခြဲျခားမသိမွာ ေသခ်ာ ေၾကာင္းေျပာလိုက္တယ္၊ မစၥတာစ၀ါ့တ္က ျပဳံးၿပီး အေလွ်ာ့့ေပးေစ့စပ္မႈတခု ကမ္းလွမ္းတယ္၊ သူအျပင္ထြက္ၿပီး ၀ိုင္ႏွစ္ပုလင္း၀ယ္လာမယ္၊ ၀ိုင္အျပင္းတပုလင္းနဲ႔ က်ေနာ့္နီဒါဘာ့ဂ္ တပုလင္း၀ယ္လာၿပီး ဧည့္သည္ကို ဘယ္ဟာေသာက္ခ်င္ လဲ ေမးမယ္တဲ့၊ က်ေနာ္က “ေကာင္းၿပီေလ၊ ခင္ဗ်ားစမ္းသပ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႔ၾကည့္ရေအာင္” လို႔ ေျပာလိုက္တယ္၊က်ေနာ္တို႔ ေလးေယာက္ ေန႔လည္စာစားဖို႔ ၀ိုင္းထိုင္ၾကတဲ့အခါ စ၀ါ့တ္က ပုလင္းႏွစ္လံုးကိုင္ထြက္လာၿပီး ဧည့္သည္ေတြကို “လူႀကီးမင္းမ်ား၊ ဘယ္၀ိုင္သံုးေဆာင္ပါမလဲ” လို႔ ေမးတယ္၊ေဂ်ာ့ခ်္ဟာ က်ေနာ့္ကိုေတာင္လွည့္မၾကည့္ပဲ ၀ိုင္အျပင္းပုလင္းကို လက္ညွဳိးထိုးျပတယ္၊ အရာခံဗိုလ္စ၀ါ့တ္ကေတာ့ ျပဳံး႐ံုပဲျပဳံးလိုက္ပါတယ္၊

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 10:21 PM   0 comments
က်ေနာ့္အေၾကာင္း

Name: ျမင့္ေဇ
Home:
About Me: လူပ်ဳိမသုိးတသုိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မၾကာခင္ ဒန္တန္တန္ေတာ့မည္။ ေငြေရာင္ပိတ္ကားတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။
See my complete profile
ယခုလ မာတိကာ
ယခင္လ မာတိကာ အေဟာင္းမ်ား
အလည္သြားျဖစ္တဲ့ ဘေလာ့မ်ား
Powered by

Free Blogger Templates

BLOGGER

© Template by Isnaini Dot Com