Ko Poe Zay

(orginal end)-->
 
ကဗ်ာ စာမ်က္ႏွာ
သတင္း စာမ်က္ႏွာ
စကားစျမည္

ျမန္မာ စာအုပ္မ်ား
၀တၴဳတို၊ ၀တၴဳရွည္၊ ကဗ်ာ၊ မွတ္သား ဖြယ္ အေထြေထြ စာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ အီးဘုတ္ (E-book) စာအုပ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Other things
test
လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္နည္း - ၂
Thursday, August 30, 2007
၂၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းတခုကို မည္သို႔တည္ေဆာက္မည္နည္း၊

မိမိတို႔လွ်ဴိ႔၀ွက္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္သူကဖန္တီးထားေသာအခက္အခဲ။ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္၊ ဤသို႔လွ်ဴိ႔၀ွက္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အေရးပါလွေသာ ေျမေအာက္ကြန္ယက္တခု။ လွ်ဴိ႔၀ွက္ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းတခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါသည္၊ ဤကြန္ယက္သည္ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ အာဏာရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာလႈပ္ရွားမႈကို လူအမ်ားပါ၀င္ လာေစရန္။ ဦးေဆာင္၍ ေခၚေဆာင္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဤေျမေအာက္ကြန္ယက္မ်ားသည္ ေျမေပၚ
တြင္ ရပ္တည္လႈပ္ရွားခြင့္ရေနၾကေသာ တိုးတက္သည့္တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အတိုက္အခံျပဳရန္။ ယွဥ္òပိင္ရန္မဟုတ္ပဲ။ထိုအဖြဲ႔မ်ားကို အားျဖည့္ေပးရန္သာ ျဖစ္ပါသည္၊ ဤသို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာကိစၥမ်ားကို ၾကည့္ၾကပါစို႔၊

၁၊ ေျမေအာက္ကြန္ယက္မ်ား
ေလးနက္ေသာ။ ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာသူမ်ားကိုသာ ပါ၀င္ေစသင့္ပါသည္၊ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္ သစ္အျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္အလားအလာရွိေသာသူမ်ားကို အစဥ္သျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ ထိုသို႔ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ရွင္းလင္းသူမ်ား။ ခိုင္မာေသာသံႏၶိဌာန္ရွိသူမ်ား။ စည္းစနစ္က်နသူမ်ား။ ရိုးသားသူမ်ား။တည္ၾကည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ အလားတူ လွ်ဴိ႔၀ွက္မႈမ်ားကိုေစာင့္ထိန္းႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရပါမည္၊ ထို႔အျပင္ ရဲစြမ္းသတၱိရွိသူမ်ားႏွင့္ ရန္သူအဖမ္းခံရသည့္တိုင္ အာခံအံတုႏိုင္သူမ်ားကိုလည္းေစာင့္ၾကည့္ စည္းရံုးသင့္ပါသည္၊

၂၊ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းလာသူမ်ားကို ယူနစ္တခုအျဖစ္လည္းေကာင္း။ (ကလပ္စည္း) ဆဲလ္တခုအျဖစ္ လည္းေကာင္း စုစည္းသင့္ပါသည္၊ အေရးနိမ့္ ေသာအေျခအေန။ ဖမ္းဆီးခံရေသာအေျခအေနမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရအတြက္အကန္႔အသတ္ ျဖင့္သာထားသင့္ပါသည္၊ ဆဲလ္ကို ေခါင္းေဆာင္မည့္သူမွာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္၊ ဆဲလ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဤကြန္ယက္အတြင္းရွိေနေသာ အျခားေသာသူမ်ားကို မသိေစရပါ၊

၃၊ ဆဲလ္ေခါင္းေဆာင္ကသာ မိမိကြန္ယက္၏ အထက္ေခါင္းေဆာင္ကိုသိ၍ ဆက္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္၊ဤကြန္ယက္၏ အထက္ေခါင္းေဆာင္က ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ မ်ား လက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္၊

၄၊ အေတြ႔အၾကံဳအရွိဆံုးေသာသူမ်ား၏ ေကာ္မတီငယ္တခုက ဤကြန္ယက္ကိုဦးေဆာင္ေစသင့္ပါသည္၊ ဤဦးေဆာင္မႈသည္အဖြဲ႔၀င္ (၂) ဦး သို႔မဟုတ္ (၃) ဦးပါ၀င္ေသာ ဆဲလ္တခုျဖစ္သည္၊ ဤဆဲလ္သည္ စက္ရံုတခုအတြက္ ဦးေဆာင္ၾကီးၾကပ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း။ ေဒသတခု။ ၿမိ႔ဳတခုအတြက္ ဦးေဆာင္ၾကီးၾကပ္ရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္၊ ၿမိ႔ဳၾကီးတခုတြင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာကြန္ယက္သည္ ပိရမစ္ပံုသဏၰာန္ ကဲ့ သို႔ တည္ေဆာက္ေစသင့္ပါသည္၊ ၿမိ႔ဳရွိေျမေအာက္ေကာ္မတီသည္ ထိပ္ဆံုးမွေန၍ ေဒသဆိုင္ရာအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာဆဲလ္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခတြင္ရွိေနၾကမည္ ျဖစ္သည္၊ အျခားေသာ အလယ္အလတ္ အဆင့္ရွိအမိန္႔ေပးစနစ္ဆဲလ္မ်ားသည္ အလယ္အလႊာတြင္ရွိေနၾကမည္ ျဖစ္သည္၊ ဤသို႔ဆဲလ္မ်ား စတင္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တခုျဖင့္စတင္သင့္သည္၊ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ရင္းမွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလာမႈအေပၚအေျခခံ၍ ေနာက္ထပ္ ထပ္မံတည္ေဆာက္သင့္သည္၊ (ပံု-၁)

၅၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒသတခုမွာ။ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ သူတို႔လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သေလာက္ကိုသာ သိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ အထက္မွ ေအာက္အေျခအဆင့္အထိ။ လူမ်ားအားလံုးသည္ သူတို႔.လုပ္ငန္းကိုဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္လံုေသာ ဟန္ျပဇာတ္လမ္းမ်ားရွိ ထားရပါမည္၊ ဤဟန္ျပဇာတ္လမ္းဆိုသည္မွာ သူတို႔အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္ ရန္အတြက္။ သို႔မဟုတ္ပံုဖ်က္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ဇာတ္လမ္းဆင္ထားျခင္း။ သို႔မဟုတ္လုပ္ၾကံ၍ ဇာတ္လမ္း ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္- ပန္းျခံတခုအတြင္း႔ေဆာင္ရြက္ေသာ အစည္းအေ၀းတခုအတြက္ မိတ္ေဆြမ်ားအခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုၾကေလဟန္ ဖန္တီးထားရန္လိုအပ္ပါသည္၊ အကယ္၍ သူတို႔ကို မေတာ္တဆ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရပါက။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း အမွတ္မထင္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး။ ေဘာလံုးပြဲအေၾကာင္း စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ဇာတ္လမ္းၾကိဳတင္တိုက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္၊

၆၊ ကြန္ယက္အတြင္းရွိ လူမ်ားအားလံုးကို လွ်ဴိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ရန္ အမည္၀ွက္မ်ား (code name) ေပးထားရ မည္၊ ဤအမည္ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔.အမွန္တကယ္ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္သည္၊ ထိုသူမ်ားတြင္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာမွတ္ပံုတင္ကပ္ျပားမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားၾကရမည္၊ အထူးသျဖင့္ တရားမ၀င္ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ပိုလိုအပ္သည္၊ ကြန္ယက္အတြင္းပါ၀င္ေနေသာသူမ်ားကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည့္စံုခိုင္လံုေသာဇာတ္လမ္းမ်ားဖန္တီးႏိုင္ရန္။ အခ်ိန္ေပးရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ အားစိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္မႈလည္း လိုအပ္သည္၊ အကယ္ႈ အျခားမသက္ဆိုင္ေသာလူစိမ္းတေယာက္သိရွိ
သြားပါကလည္း။ မသၤကာမျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ ခိုင္လံုထားရန္လိုအပ္သည္၊
၇၊ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။ စာေပမ်ား။ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား (အသံုးမျပဳပဲ ထားေသာကာလတြင္)ကို ေသခ်ာလံုၿခံဳစြာ ဖြက္ထားရမည္၊ အထူးလွ်ဴိ႔၀ွက္ေသာ ပစၥည္းသိမ္းဆည္းရန္ ေနရာကို တည္ေဆာက္ထားရန္လိုအပ္သည္၊ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အမည္၀ွက္မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ၿပီး။ အထူးအေရးပါေသာအမည္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားအတြက္ အမည္၀ွက္မ်ား ထားရမည္၊

၈၊ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခမိမိအဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလံုးကို လွ်ဴိ႔၀ွက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နည္းနာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒသမ်ားကို သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ေပးရန္လိုအပ္သည္၊ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းနည္း ျဖင့္သာ သူတို႔.အရည္အေသြးမ်ားကိုထက္ျမက္ေစ ၿပီး။ ရန္သူကို လက္တလံုးျခားအႏိုင္ရေအာင္လွည့္စားႏိုင္ လိမ့္ မည္ ျဖစ္သည္၊

၉၊ အျခားလွ်ဴိ႔၀ွက္နည္းနာမ်ားျဖစ္ေသာ မျမင္ရေသာမင္ျဖင့္စာေရးနည္း။ အမည္၀ွက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း။ ပံုဖ်က္ဖံုးကြယ္ျခင္း စသည္တို႔ကိုကြ်မ္းက်င္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရမည္၊ မိမိအဖြဲ႔၀င္တဦးကို ရန္သူက ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရျခင္းရွိ-မရွိကို သိရွိႏိုင္ရန္။ တန္ျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းနာမ်ားကိုလည္း ေလ့က်င့္ထားရ မည္၊ အဖြဲ႔၀င္အခ်င္းခ်င္းၾကား လွ်ဴိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ၍ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္၊ ဤအခ်က္မ်ားအားလံုးကို သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေစသင့္သည္၊

ဤနည္းနာမ်ားကို ေနာက္အခန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္၊
၁၀၊ အထူးကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အကယ္၍ ကြန္ယက္တခုကိုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ပါက။ ဆဲလ္တခုခ်င္းအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈကိုအေျခခံ၍ အထူးတာ၀န္မ်ားခ်ထားေပးသင့္သည္၊ ဥပမာအားျဖင့္- ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး။ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးေရး။ တိုက္ခိုက္ေရး။ လူထုလုပ္ငန္း။ စက္ရံုအတြင္းစည္းရံုးေရး စသျဖင့္ျဖစ္သည္၊

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဤေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားမွေန၍ အခ်ဳိ႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳၿပီး။ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊သင္၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဇာတ္လမ္းမ်ား စတင္၍ ဖန္တီးထားေစလိုပါသည္၊ အကယ္၍ သင္၏မိတ္ေဆြတဦး ကေသာ္လည္းေကာင္း။ ပုလိပ္တဦးက ေသာ္ လည္းေကာင္း သင္ထံတြင္ ေတာ္လွန္ေရးထုတ္ဂ်ာနယ္တေစာင္ေတြ႔ရွိပါက မည္သို႔မည္ပံု အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဆင္ေျခေပးမည္နည္း၊ စဥ္းစားထားေစလိုပါသည္။

၃၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးအတြက္ ဥပေဒသအခ်ဳိ႔

သတိမမူ လက္လြတ္စပယ္လုပ္ေသာကိစၥမ်ားမွေန၍ အဖမ္းခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္၊ ပါးစပ္ဖြာျခင္း။ အာေခ်ာင္ျခင္းႏွင့္ထူးဆန္းေသာ အမူအက်င့္မ်ားသည္ ပုလိပ္မ်ားက သတိျပဳမိလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေန သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါသည္၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သတိအျမဲတေစရွိမႈႏွင့္ ႏိုးၾကားမႈလိုအပ္ပါသည္၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးဥပေဒသမ်ားကို လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ၿပီး။ ရန္သူက ဖန္တီးထားေသာအခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ေက်ာ္လႊားေစႏိုင္ပါသည္၊ ပထမအေနျဖင့္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနကို ေလ့လာေစလိုပါသည္၊

မလုပ္ေဆာင္အပ္ေသာကိစၥမ်ား

အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ကို (X)သည္။ တòပိင္နက္တည္းမွာပင္ လွ်ဴိ႔၀ွက္ဆဲလ္တခုကိုလည္း ဦးေဆာင္ေနသည္၊ သူက သူ၏ဆဲလ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ကို (Y) ႏွင့္ ကို (Z) ထံ သို႔ဖုန္းဆက္ၿပီး။ ရုပ္ရွင္ရံုတခု၏ အျပင္၌ေတြ႔ရန္ စီစဥ္သည္၊ ကို (X) ကသူ၏ရံုးမွထြက္ခြါၿပီး။ အစည္းအေ၀းသို႔ အေလာသံုးဆယ္သြားရာ မိနစ္ (၃၀) ခန္႔ေနာက္က်ေနသည္၊ Y ႏွင့္ (Z) က အခ်ိန္တၾကည့္ၾကည့္ႏွင့္ ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရသည္၊ သူတို႔ (၃) ဦးက ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုေနၾကျဖစ္ေသာ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္သို႔သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္၊ သူတို႔က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထဲတြင္ အသံေလ်ာ့၍ ေျပာၾကသည္၊ ရုပ္ရွင္ရံုထဲမွထြက္လာေသာသူမ်ားက တေျဖးေျဖးႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အတြင္း ၀င္လာၾကသည္၊ ထိုအထဲမွတဦးက (X) ၏ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူတဦးျဖစ္ၿပီး။ ထိုသူ က (X) ကို ႏႈတ္ဆက္သည္၊ (Y) ႏွင့္ (Z) က ခ်က္ခ်င္းရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ကာ ထထြက္သြားၾကသည္၊ ထိုသူမ်ားကမည္သူေတြနည္းဟု ေမးေသာ အခါ။ (X) က ပထမတြင္ တုန္႔ဆိုင္းေနေသးသည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ႔ကိုအထင္ၾကီးေစလိုေသာသေဘာျဖင့္ “သူတို႔က လူေကာင္းေတြပါ။ သူတို႔ကအေျခအေနဘယ္လိုျဖစ္ေနသလဲသိရေအာင္ က်ေနာ့္ဆီ လာေမးၾက တာ ပါ” ဟုေျပာသည္၊ ဤနည္းအားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံေရးၾကာရွည္ ဆက္ေဆြးေႏြးျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာရသည္၊ (X) က အမွားေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး။ ေနာက္ဆံုး မ်ားမၾကာမီပင္ (၃) ဦးလံုး ခံုရံုးေပၚတက္ရေသာအေျခအေန ဆိုက္ေရာက္ေစခဲ့သည္၊ ဤဇာတ္လမ္းတြင္ သူ၏အမွားမ်ားက ထင္ရွားလွသည္၊ သို႔ေသာ္လူေပါင္းမ်ားစြာက (X) ကဲ့သို႔ပင္ျပဳမူေလ့ရွိၾကသည္၊ ထိုသူမ်ားက စနစ္တက် ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိၾကေပ၊ ရုတ္ခ်ည္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားအာရံုစိုက္မိေစရန္ ျဖစ္ေစသည္၊အခ်ိန္မတိက်၊ သူတို႔. လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပံုဖ်က္ဖံုးကြယ္မႈ မလုပ္ေဆာင္ၾက၊ ဟန္ျပဇာတ္လမ္း မဖန္တီးထားၾက၊ႏႈတ္ဖြာၾကသည္၊ စသျဖင့္ မ်ားစြာအားနည္းခ်က္မ်ား ရွိသည္၊ ဤသို႔ အားနည္းခ်က္မ်ားကို လူအမ်ားက ေကာက္ယူမိၾကသည္၊

(X) အေနျဖင့္ (Y) ႏွင့္ (Z) အတြက္ စံနမူနာေကာင္း ျဖစ္သင့္သည္၊ ဤသို႔ေသာအမွားမ်ဳိးကို ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ ရန္အတြက္လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးဥပေဒသမ်ားကို ေလ့လာရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔။ က်င့္သံုးရန္လည္း လိုအပ္သည္၊ လူအမ်ားက သိၿပီးသားဟုထင္ၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ အေလးမထား။ အမွတ္တမဲ့ပင္ ေနတတ္ၾကသည္၊

မွတ္သားသတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ား
၁၊ မိမိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္ႏိုင္ရန္ ယံုၾကည္ေစေလာက္ေသာ။ ခိုင္လံုေသာ ဟန္ျပ ဇာတ္လမ္းကို အျမဲဖန္တီးရမည္၊ (X) အေနျဖင့္ ေျပာသင့္သည္မွာ (Y) ႏွင့္ (Z) တို႔သည္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး။ သူတို႔အေၾကာင္းသိပ္မသိ၊ မေတာ္တဆေတြ႔ဆံုမိၾကေသာအခ်ိန္၌ ထိုသူမ်ားကို သမဂၢ၀င္ရန္ တိုက္တြန္းနားခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာသင့္သည္၊

၂၊ ေျမေအာက္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို လွ်ဴိ႔၀ွက္အျဖစ္ထားရမည္၊ (X) အေနျဖင့္ (Y) ႏွင့္ (Z) ကို လူေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ေဖာ္ျပေျပာဆိုရန္ မသင့္၊
၃၊ ပံုမွန္ သဘာ၀အတိုင္းျပဳမူရမည္၊ မိမိကို လူအမ်ားသတိျပဳလာမိေစရန္ မလုပ္ေဆာင္သင့္၊ လူတဦးလို ေနထိုင္ပါ၊ လူအမ်ားၾကားေရာေႏွာေနပါ၊ (X) (Y) ႏွင့္ (Z) တို႔သည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာေကာင္းေအာင္ ျပဳမူခဲ့ၾကသည္၊
၄၊ ႏႈတ္မဖြာပါႏွင့္၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ခ်က္မ်ားကို အသက္ႏွင့္ထပ္တူထား၍ထိန္းသိမ္းပါ၊ “မည္သူ႔ကိုမွ မယံုပါႏွင့္။ တတ္ႏိုင္သမွ် နည္းနည္းသာေျပာပါ” ဟူေသာဆိုရိုးစကားအတိုင္း က်င့္ၾကံပါ၊ ဤမူကို (X) က မက်င့္သံုးခဲ့ ေပ၊
၅၊ သတင္းေပးမ်ားရန္မွ အျမဲသတိရွိပါ၊ ထိုသူမ်ားက သင္.အနီးသို႔ခ်ဥ္းကပ္လာတတ္ပါသည္၊ ထိုသူမ်ားက စစ္ေသြးႂကြစကားမ်ားကိုေျပာ၍ ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္တတ္ပါသည္၊ သင့္ကို စမ္းသပ္တတ္ပါသည္၊ (X) အေနျဖင့္ သူ၏ေဆြမ်ဳိးျဖစ္သူကို မေသခ်ာပဲ ယံုၾကည္ခဲ့ပါသည္၊
၆၊ စည္းကမ္းရွိပါ၊ ထက္ျမက္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါ၊ အခ်ိန္ တိက်ပါ၊ (X) တြင္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားလံုး၀ မျပည့္စံုပါ၊ အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခိုင္းထားေသာေနရာ၌ (၁၀) မိနစ္သာေစာင့္ပါ၊ ေနာက္က်မွ လာေသာသူ သည္ ဖမ္းခံေနရသည္မ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါသည္၊

၇၊ လိုအပ္ေသာကိစၥမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ျပင္ဆင္ထားပါ၊ ပံုမွန္အေနအထားအတိုင္း သမားရိုးက် ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ အျပဳအမူမ်ဳိးကိုေရွာင္ပါ၊ ရန္သူကသင့္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းရန္ လြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ (X) သည္ အစည္းအေ၀းကို စီစဥ္ရာ၌ ညံ့ဖ်င္းပါသည္၊ ဤအစည္းအေ၀းေနရာသို႔ အျခားအေရးပါေသာေနရာတခုမွ ခ်က္ခ်င္းအေျပးလာခဲ့ၿပီး။ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ လာသည္မ်ဳိး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ ထိုလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကိုလည္း မၾကာခဏအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္၊
၈၊ သင္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္၊ သင္လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေသာ တာ၀န္မ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သင္သိသင့္ေသာကိစၥမဋကိုသာ သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္၊

၉၊ တယ္လီဖုန္းအေပၚတြင္ ေျပာဆိုသမွ်ေသာကိစၥမ်ားကို သတ္ိထား၍ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ (တယ္လီဖုန္းကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္၊) လူအမ်ားရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ ေျပာဆိုေသာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္၊ (သင္ေျပာသည္ကို အျခားသူမ်ား တစြန္းတစ ၾကားသြားႏိုင္ပါသည္၊) အထူးအေရးပါေသာကိစၥမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ လူအမည္ မ်ား စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ ၄င္းအစားလြယ္ကူေသာ စကား၀ွက္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္၊
၁၀၊ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ တရားမ၀င္ ကိစၥမ်ားအတြက္ လက္စလက္န။ သဲလြန္စမ်ား အားလံုး ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ပါ၊ ဤမွတဆင့္ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္လာႏိုင္ပါသည္၊ ပစၥည္းမ်ားေပၚမွ လက္ေဗြရာမ်ားကို သုတ္ပစ္ပါ၊ လက္ႏွိပ္စက္မ်ားကိုေနာက္ေယာင္ခံ၍လည္း လိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတ္ိျပဳသင့္ပါသည္၊ ဆိုင္မ်ားမွ ၀ယ္ယူလာေသာပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစစ္ေဆးသင့္ပါသည္၊

၁၁၊ ပစၥည္းမ်ားကို ေသခ်ာသို၀ွက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္၊ ဥပမာ လက္ကမ္းလႊာမ်ား။ လက္နက္မ်ား စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ သင္ေနထိုင္ေသာေနရာတြင္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို အတူတကြမထားရပါ၊ အထူးအေရးပါေသာ အမည္မ်ား။ လိပ္စာမ်ားကို အလြတ္ရေနေအာင္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ ေရးခ် မထားရပါ၊
၁၂၊ ျပည့္စံုခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထား။ မွတ္ပံုတင္သက္ေသခံကပ္ျပားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္၊
၁၃၊ သင္၏ၿမိဳ႔အေၾကာင္းသိေနရန္လိုအပ္ပါသည္၊ လမ္းမ်ား။ ပန္းျခံမ်ား။ ဆိုင္မ်ား စသျဖင့္ကို သင္လက္၀ါးျပင္ေပၚမွ လကၡဏာသဖြယ္ သိေနရပါမည္၊ ဤသို႔အားျဖင့္လွ်ဴိ႔၀ွက္လံုၿခဳံႏိုင္ေသာေနရာကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ၿပီး။ သင္၏ေနာက္ကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနျခင္းရွိ- မရွိကိုလည္း ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္ပါ သည္၊

၁၄၊ အကယ္၍သင့္ကိုဖမ္းဆီးခံရပါက လွ်ဴိ႔၀ွက္အပ္ေသာအလုပ္မ်ားအားလံုးကို ျငင္းဆိုရန္လိုအပ္ပါသည္၊ သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ရဲေဘာ္မ်ား၏အမည္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ မေဖာ္ထုတ္ရပါ၊ အသက္ေသသည့္ တိုင္ေအာင္ မေျပာရပါ၊
၁၅၊ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္။ သင္၏ဆဲလ္အစုအတြင္းမွ ရဲေဘာ္တဦးဦးဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက။ ထိုသူကိုဖိအား ေပး၍သတင္းမ်ားကို ရန္သူက ရယူလိမ့္မည္ဟု တြက္ဆကာ။ ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ လိုအပ္ပါက ပုန္းရႈိးေနထိုင္ရျခင္းမ်ဳိးပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ ဤသို႔လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးဥပေဒသမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္။ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုးတက္ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္၊ ေလ့က်င့္ျခင္း နည္းအား
ျဖင့္ ပို၍ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး။ စည္းကမ္းရွိျခင္းႏွင့္ ႏိုးၾကားသတိရွိေနျခင္းျဖင့္ ရန္သူကို အသာစီးယူႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္၊အႏိုင္ရေစမည္ ျဖစ္သည္၊

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 3:43 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
က်ေနာ့္အေၾကာင္း

Name: ျမင့္ေဇ
Home:
About Me: လူပ်ဳိမသုိးတသုိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မၾကာခင္ ဒန္တန္တန္ေတာ့မည္။ ေငြေရာင္ပိတ္ကားတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။
See my complete profile
ယခုလ မာတိကာ
ယခင္လ မာတိကာ အေဟာင္းမ်ား
အလည္သြားျဖစ္တဲ့ ဘေလာ့မ်ား
Powered by

Free Blogger Templates

BLOGGER

© Template by Isnaini Dot Com