Ko Poe Zay

(orginal end)-->
 
ကဗ်ာ စာမ်က္ႏွာ
သတင္း စာမ်က္ႏွာ
စကားစျမည္

ျမန္မာ စာအုပ္မ်ား
၀တၴဳတို၊ ၀တၴဳရွည္၊ ကဗ်ာ၊ မွတ္သား ဖြယ္ အေထြေထြ စာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ အီးဘုတ္ (E-book) စာအုပ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Other things
test
လွ်ဴိ႔၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္နည္း - ၄
Friday, August 31, 2007
၆၊ တန္ျပန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရန္သူ.ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းနာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္၊ ၄င္းနည္းမ်ားတြင္ ပစ္မွတ္ ထားသူတဦးကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးလွ်ဴိ႔၀ွက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပံုမ်ားပါ၀င္ပါသည္၊

ယခုအခါ တန္ျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္၊ ဤကိစၥမွာ ရန္သူက ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္းကို မည္သို႔မည္ပံုတန္ျပန္ တုန္႔ျပန္မည္နည္းဟူေသာ နည္းနာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္၊ အရည္အေသြး လိုအပ္သည္၊ ေအာင္ျမင္ေသာ တန္ျပန္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးပါေသာအခ်က္မွာ သင့္အေန ျဖင့္ မိမိ၏ပါတ္၀န္းက်င္ကိုသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔။ သင့္၏အန္ီးအနားတြင္ မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကိုလည္း သတိမျပတ္ၾကည့္ေနရန္လိုအပ္သည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္အေနျဖင့္ သင္ေန ေသာ။ အလုပ္လုပ္ေသာ ၿမိဳ႔အေၾကာင္း။ ေဒသအေၾကာင္း ေစ့ေစ့ငွငွသိရွိထားရန္လိုအပ္ၿပီး။ လူအမ်ား၏ အမူ အက်င့္မ်ားကိုလည္း သိရွိေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ သင့္အေနျဖင့္ အေျခခံက်ေသာလူမ်ား စဥ္းစား လုပ္ကိုင္ၾကပံုကို သိထားရန္လိုအပ္သကဲ့သို႔။ ႏိုးၾကားမႈ။ သီးခံတတ္မႈ။ သဘာ၀အရ စိတ္ရွည္လက္ခံတတ္ ေသာ သေဘာထားႏွင့္ အခ်ဳိ႔ေသာနည္းပရိယာယ္။ လွည့္ဖ်ားပံုမ်ားကို သိရွိေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္၊ (ဤအေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးပါမည္၊) ထူးဆန္းေသာအမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို လူအမ်ားက အာရံုစိုက္လာေစရန္ မဆြဲေဆာင္မိရန္လိုအပ္ပါသည္၊

ဥပမာအားျဖင့္ အျခားသူတဦး၏ ပခံုးေပၚမွေက်ာ္ၾကည့္တတ္ေသာ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ မိမိ၏ စိတ္စိုးရိမ္ႀကီးလြန္းေနမႈကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ေတြ႔ရေသာလူတိုင္းကို မသၤကာ။ လူတိုင္းက သင့္ကိုေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနသည္ယူဆေနပံုမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္၊ ထို႔အျပင္ မိမိ၏ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတတ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ မွတ္ညာဏ္ကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္၊ ဤကိစၥသည္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တိုးတက္လာႏိုင္ပါသည္၊ ထိုအခါေလ့လာေနျခင္းသည္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းတခုလို ျဖစ္လာေစၿပီး။ သင္ေတြ႔ရွိထားသမွ်ကိုလည္း မွတ္မိလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ လူတဦးတည္းကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေတြ႔လာရေသာအခါ။ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ၃-၄ ၾကိမ္ႀကံဳလာရေသာအခါ။ သင္၏ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈအရ အေျခအေနကိုဆန္းစစ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး။ တိုက္ဆိုင္မႈ မဟုတ္သည္ကို သတိ ျပဳမိလာႏိုင္ပါသည္၊

သင့္အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရပါသလား၊

သင္ေနထိုင္ေသာပါတ္၀န္းက်င္။ အလုပ္လုပ္ေသာ၀န္းက်င္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေသာ ၀န္းက်င္၏ ပံုမွန္ အေနအထားမည္သို႔ရွိေနသည္ကို ေလ့လာထားေစလိုပါသည္၊ သို႔မွသာပံုမွန္မဟုတ္ေသာအေနအထားကို ခ်က္ခ်င္း သတိျပဳမိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္၊ လမ္းေပၚတြင္ လူစိမ္းမ်ား လမ္းသလားေနျခင္းရွိ-မရွိ။ လူစိမ္းမ်ား၏ ကားမ်ားရပ္ထားၿပီး။ ကားေပၚမွေန၍ သင့္အိမ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ရွိ-မရွိ စသည္တို႔ကို သတိထားေစလိုပါ သည္၊ ထို႔အျပင္ အေ၀းမွေနႈမွန္ေျပာင္းျဖင့္ သင့္ကိုစံုစမ္းေထာက္လွမ္းေနျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိေနႏိုင္ပါေသးသည္၊ ထို႔အျပင္ ရပ္ထားေသာယာဥ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ေရဒီယိုအင္တန္နာတိုင္ (ေကာင္းကင္ ႀကိဳးတိုင္)တပ္ဆင္ထားမႈ ရွိ-မရွိကို လည္း သတိထားေစလိုပါသည္၊ ထို႔အျပင္ ဤသို႔ထူးျခားေသာယာဥ္ကို ၿမိဳ႔၏အျခားေနရာမ်ားတြင္ သင္ႏွင့္တိုက္ဆိုက္ႀကံဳဖူးျခင္း ရွိ-မရွိကိုလည္း သတိျပဳေစလိုပါသည္၊ ဤသို႔ျဖစ္ေနပါက ေသခ်ာသည္မွာ သင့္အေပၚတြင္စိတ္၀င္စားေထာက္လွမ္းမႈရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္၊

တစိမ္းတရံစာမ်ားအေနျဖင့္ သင္၏အိမ္။ တိုက္ခန္းပါတ္၀န္းက်င္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လာျခင္း ရွိပါသလား၊ မသၤကာ စရာေကာင္းေသာ ၀င္ထြက္သြားလာမႈမ်ားရွိေနပါသလား၊ အိမ္နီးနားျပဴတင္းေပါက္မ်ားတြင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း။ ေလွခါးေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း မသၤကာစရာေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား သတိျပဳမိပါ သလား၊ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေနပါက ဤသူမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို တိတ္တဆိတ္စံုစမ္းစစ္ေဆး ေစလိုပါသည္၊ လမ္းတဖက္ျခမ္းရွိအိမ္မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း။ သင္၏ အျခားတဖက္ခမ္းတြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ရန္သူက စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးကင္းမ်ားခ်ထားႏိုင္ပါသည္၊ သင့္အေပၚ ဆက္ဆံေနၾကေသာ သူမ်ား၏ေျပာင္းလဲသြားေသာ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာအျပဳအမူမ်ားကိုလည္း သတိျပဳေစလိုပါသည္၊ ဥပမာအား ျဖင့္ အိမ္နီးျခင္းမ်ားကဆက္ဆံပံုေျပာင္းလာျခင္း။ အိမ္ရွင္က ဆက္ဆံပံုေျပာင္းလာျခင္း။ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္ မ်ားက ဆက္ဆံပံုေျပာင္းလာျခင္းမ်ားကို သတိျပဳေစလိုပါသည္၊ ရန္သူက ထိုသူမ်ားကို အသံုးျပဳႈသင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေစခိုင္းထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ ဤသူမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း။ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားကိုရင္းႏွီးစြာေပါင္းသင္းဆက္ဆံထားေစလိုပါသည္၊ အကယ္၍ လူစိမ္းမ်ားကသင္၏အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းလာခဲ့ေသာ္။ ထိုသူမ်ားက သင့္ကိုလိုလားစြာျပန္၍ အသိေပးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ သင္၏အိမ္ေနာက္ ေဖးလမ္းၾကားမ်ား။ အိမ္သို႔အျခားေနရာမ်ားမွ၀င္ႏိုင္ေသာလွ်ဴိ႔၀ွက္လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားမ်ားကိုလည္းသိထားေစ
လိုပါသည္၊ ထိုလမ္းမ်ားမွေန၍ သင့္အေနျဖင့္လူသတိျပဳမိျခင္းမရွိပဲ ၀င္ထြက္ႏိုင္ပါသည္၊ ညတြင္အိပ္စက္ နားေနဟန္ျပဳၿပီး။ အိမ္နီးခ်ဳပ္စပ္တြင္ မည္သို႔မည္ပံုေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေလ့လာေစလိုပါသည္၊ လိုက္ကာေနာက္မွေန၍ ေျခာင္းၾကည့္ျခင္းမ်ဳိးကိုေရွာင္ရွားေစလိုပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ အခန္းထဲတြင္ ညအိပ္မီးထြန္းထားပါက သင္၏အရိပ္ကိုျမင္ရႏိုင္ပါသည္၊ လူတဦး၏ပခံုးေပၚ မွေက်ာ္၍ လည္ျပန္ၾကည့္သကဲ့ သို႔မ်ဳိး အျခားသူမ်ားကို ဤအျပဳအမူက မသၤကာျဖစ္ေစပါသည္၊ သင္၏ရန္သူကို သတိေပးလိုက္ သလိုျဖစ္ ေစၿပီး။ သူတို႔အတြက္ ပို၍ ဖုန္းကြယ္ရန္သတိေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေနအထားအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ထားေစလိုပါသည္၊ သို႔မွသာ ဤအေျခအေနမ်ားကို သင့္အေနျဖင့္ျပန္
သံုးသပ္ႏိုင္ၿပီး။ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္၊ သင္၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ေတြ႔ရေသာသူမ်ား။ လူမႈဆက္ဆံ ေရး ၀န္းက်င္မွလူမ်ားကို သတ္ိျပဳေလ့လာေစလိုပါသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဧည့္ႀကိဳ၀န္ထမ္းမ်ား။ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား။ စားပြဲထိုးမ်ား။ လက္ေထာက္မ်ား စသည္တို႔သည္ လူတဦး၏အျပဳအမူကို သတိျပဳမိထား တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊

တယ္လီဖုန္းႏွင့္ စာမ်ား

တယ္လီဖုန္းကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ထားျခင္းအားျဖင့္ တခါတရံခ်ဳိ႔ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ႏွင့္ သူတို႔အိမ္မ်ားတြင္လည္း အလားတူျပႆနာမ်ဳိးႀကံဳရျခင္း ရွိ-မရွိစစ္ေဆးေစလိုပါသည္၊ သင္၏ဖုန္းတခု တည္း ျဖစ္ေနသလား စစ္ေဆးေစလိုပါသည္၊ သင္၏စာမ်ားတြင္လည္း ျပႆနာရွိေနသလား၊ သင္၏ စာမ်ားကို ေပးပို႔ေသာရက္စြဲ။ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ဖ်က္ထားျခင္းရွိ မရွိ။ ေပးပို႔ျခင္း ေရာက္-မေရာက္။ အျခားေသာမိတ္ေဆြမ်ားထံစာေရာက္ေသာ ကာလမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးေစလိုပါသည္၊ စာအိပ္ မ်ားကို လည္း ဖြင့္ဖတ္ထားျခင္း ရွိ-မရွိ။ မေသမသပ္ျပန္ပိတ္ထားျခင္း ရွိ-မရွိစစ္ေဆးေစလိုပါသည္၊ ဤသို႔ စစ္ေဆးေနျခင္းအားျဖင့္သင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းရွိ-မရွိ အတိအက်မသိႏိုင္ေသာ္လည္း။ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေနအထား။ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည့္ အေနအထား။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ႀကိဳတင္သတိေပးႏိုင္ပါသည္၊ သင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းရွိ-မရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္နည္းလမ္းကိုေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းနာမ်ားရွိပါသည္၊ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္၊

၇၊ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းေၾကာင္း (The Check Route)

ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းဆိုသည္မွာ ေသခ်ာစီစဥ္ထားေသာခရီးတခုျဖစ္ပါသည္၊ အထူးသျဖင့္ေျခလ်င္ ျဖင့္ သြားေသာခရီးမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္၊ ထိုခရီးသြားေနစဥ္တြင္ လူတဦးအေနျဖင့္ဂရုတစိုက္ မိမိကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသူ မ်ားရွိ-မရွိကို စစ္ေဆးသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ မူလကတည္းက ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားေသာ စစ္ေဆးရန္ေနရာမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးၿပီး။ သင့္ကိုေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနေသာသူမွသကၤာမကင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ စစ္ေဆးပံုမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္၊
ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းတေလွ်ာက္သည္ အနည္းဆံုး ၃-၄ ကီလိုမီတာမွ်ရွိသင့္ၿပီး။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ ေစ်း၀ယ္ျခင္းမ်ဳိး။ ရိုးရိုးသားသားဟန္ျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းမ်ဳိး။ ဘတ္စ္ကားေပၚတက္စီးျခင္းမ်ဳိး။ အေအးေဖ်ာ္ရည္ ၀င္ေသာက္ျခင္း မ်ဳိး စသျဖင့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္၊ အခ်ိန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ တနာရီမွ်ၾကာ အခ်ိန္ယူသင့္ပါသည္၊ ဤခရီးစဥ္တြင္ လူေနက်ဲပါးေသာေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ လူေနရႈပ္ေထြး ေသာ လမ္းမ်ားလည္း ေရာေႏွာပါ၀င္သင့္ပါသည္၊ ဤသို႔ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း သင္၏လႈပ္ရွားသြားလာ မႈ မ်ားအတြက္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ရွိေနရမည္ကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရပါမည္၊ အကယ္၍ သင္၏ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ထူးျခားေနပါက။ အက်ဳိးအေၾကာင္း မခိုင္လံုပါက။ သင္၏ေနာက္မွ လိုက္ေန ေသာသူက သံသယ၀င္လာႏိုင္ပါသည္၊

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာခရီးလမ္းတခုအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ပံုစံ ျဖစ္ပါသည္၊ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ စစ္ေဆးရမည္ႀကိဳတင္ေနရာသတ္မွတ္မႈကို ၿမိဳ႔၏ ၃-၄ လမ္းမွ်အတြင္းသာေဖာ္ျပထားႏိုင္ပါသည္၊လက္ေတြ႔တြင္ ထိုထက္ပို၍က်ယ္ျပန္႔ႏိုင္ပါသည္၊ စစ္ေဆးရမည္ ႀကိဳတင္ေနရာသတ္မွတ္ထားေသာေနရာ ခ်က္ပိြဳင့္မ်ားသည္ နံပါတ္(၁) မွ (၁၂) အထိ ျဖစ္ပါသည္၊

၁၊ (X)သည္ လမ္းမအတိုင္းေလွ်ာက္လာၿပီး ရုပ္ရွင္ရံုေရွ႔တြင္ေခတၱရပ္၍ ပိုစတာမ်ားကို ၾကည့္ပါသည္၊ ဤသို႔ ၾကည့္ေနရာမွ လမ္းမဖက္သို႔ျပန္၍ အကဲခတ္ရန္အေကာင္းဆံုးအေနအထားကို ေပးပါသည္၊ ျဖတ္သြားလာ ေနေသာသူမ်ားကို သတိထားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊ (ပခံုးေပၚေက်ာ္၍ ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေသာ အေနအထား မ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ပါ၊)
၂၊ (X)က လမ္းေဘး ၀ဲယာကိုၾကည့္ႈ လမ္းတဖက္ကိုျဖတ္ကူးပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ စတိုးဆိုင္ႀကီးတခု အတြင္း သို႔ ၀င္လိုက္ပါသည္၊ ၀င္ေပါက္အနားတြင္ေနရာယူ၍။ ျပသထားေသာပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္ဟန္ျပဳပါသည္၊ သူ၏ေနာက္မွလိုက္၀င္လာေသာသူမ်ားကို သတိထားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ စက္ေလွခါးမွေသာ္ လည္းေကာင္း။ ေလွခါးမွေသာ္ လည္းေကာင္းတက္၍ စတိုးအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ပါသည္၊ သူ႔ကို အထူး အာရံုထားေစာင့္ၾကည့္ေနေသာသူ ရွိ-မရွိ သိႏိုင္ရန္အတြက္။ ေဘးဖက္ထြက္ေပါက္မွေန၍ ျပန္ထြက္ပါသည္၊
၃၊ ထို႔ေနာက္ လမ္းတဖက္ကိုျပန္ျဖတ္ကူးကာ။ လမ္းၾကားငယ္အတြင္းသို႔ ျဖတ္၀င္ပါသည္၊ ဤေနရာတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ႏႈန္းကိုျမႇင့္၍လမ္းကိုျဖတ္ကူးျခင္းျဖစ္ပါသည္၊
၄၊ ဤေနရာတြင္ မွန္မ်ားကပ္ထားေသာဆိုင္ေၾကာင့္ လမ္းၾကားမွသူ႔ေနာက္လိုက္လာမည့္သူအေနအထားကို မွန္ထဲမွေန၍ျမင္ႏိုင္ပါသည္၊(ဤ ေနရာတြင္ ပုံမ်ားပါ)

၅၊ ယခုတခါ (X)သည္။ လမ္းမအတိုင္းျပန္ေလွ်ာက္ၿပီး။ စာအုပ္ဆိုင္အတြင္းသို႔၀င္လိုက္ပါသည္၊ ဤစာအုပ္ ဆိုင္ သည္ သူလာခဲ့ေသာလမ္းကို ျပန္ၾကည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္စီးျမင္ကြင္း ေနရာတြင္ရွိေနပါသည္၊ သူ၏ေနာက္မွ လိုက္လာေသာ သူရွိ-မရွိကို တခဏျပန္လည္စစ္ေဆးပါသည္၊ ထို႔အျပင္ သူေကာက္ကိုင္ ထားခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေကာက္ကိုင္စစ္ေဆးေနသည့္ သူရွိ-မရွိ ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ လိုပါသည္၊ (ဤေနရာတြင္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္သူက (X)အေနျဖင့္ သူ၏ဆက္သြယ္ရမည့္သူအတြက္ လွ်ဴိ႔၀ွက္ဆက္သြယ္ရန္ထားေသာ စာတိုမ်ားရွိ-မရွိ စစ္ေဆးမႈမ်ဳိး လုပ္ႏိုင္ပါသည္၊) (X)သည္ ပစၥည္း အနည္းငယ္၀ယ္ၿပီး။ျပန္ထြက္ပါသည္၊
၆၊ ပန္းျခံအတြင္းသို႔၀င္၍။ ေလညႇင္းခံေသာအသြင္ ေလတိုက္ေနေသာလမ္းအတိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ပါသည္၊ ဤေနရာသည္ေနာက္မွလိုက္ေနသူကို ျပန္ၾကည့္ရန္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းေပးပါသည္၊ (X)က ကုန္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ စီးကရက္ဘူးခြံကို လႊတ္ပစ္ပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ အနားယူပါသည္၊
၇၊ ေလဟာျပင္တြင္ဖြင့္ထားေသာ စားေသာက္ဆိုင္၌။ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ပါသည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ ေနသူ က အမွတ္ (၅)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း။ သူလႊတ့္ပစ္ခဲ့ေသာ စီးကရက္ဘူးခြံကို ေကာက္ယူ စစ္ေဆးေနျခင္းရွိ-မရွိ ျပန္၍ သတိထားၾကည့္ေနပါသည္၊ သူ၏ေနာက္တြင္ အျခားစားေသာက္မည့္သူမ်ား ၀င္လာေၾကာင္း သူသတိျပဳမိပါသည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနသူရွိပါက ထိုသူက (X)အေနျဖင့္ အျခားသူ တဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းရွိ-မရွိ သိလိုပါလိမ့္မည္၊ (X)က ဆိုင္ကထလိုက္သည္ႏွင့္ အလွ်င္စလိုထ၍ ထြက္ခြါလိုေနေသာသူတဦး ရွိ-မရွိကို ျပန္သတိထားစစ္ေဆးပါသည္၊
၈၊ (X)က လမ္းတဖက္ကိုကူး၍ ။ စာတိုက္ထဲ၀င္ပါသည္၊ သူက စာတိုက္တြင္းေရာက္သည္ႏွင့္ လမ္းကို ျဖတ္ကူး၍ တဖက္ပန္းျခံမွ စာတိုက္ထဲလိုက္လာမည့္သူကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္၊ သူက တံဆိပ္ေခါင္း အနည္းငယ္၀ယ္ပါသည္၊ သူ၏ေနာက္တြင္ အျခားသူတဦးတန္းစီရပ္ေနျခင္းရွိ-မရွိ ျပန္ၾကည့္ပါသည္၊ (အကယ္၍ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနသူရွိပါက ထိုသူအေနျဖင့္ သင္၏စာပို႔ေသာေနရာ။ ဘဏ္ေငြလႊဲမႈ ကိစၥမ်ားကို သိလိုမည္မွာ မုခ်ျဖစ္ပါသည္၊) (X)က အမ်ားသံုးတယ္လီဖုန္းမွေန၍ ဖုန္းေခၚပါသည္၊ ထိုသို႔
တယ္လီဖုန္းစကားေျပာေနစဥ္။ သူေျပာသည္ကိုၾကားရရန္ နားစြင့္ေနေသာသူကို ျပန္၍စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္၊

၉၊ ျပန္ထြက္ေသာအခါ (X)သည္။ လမ္းေပၚတြင္ခဏရပ္၍ လူစိမ္းတေယာက္ကို လမ္းေမးပါသည္၊ ဤသို႔ လမ္းေမးေနစဥ္ စာတိုက္မွထြက္၍ သူ႔ေနာက္လိုက္လာသူရွိ-မရွိကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနသူရွိပါက။ ထိုသူအေနျဖင့္ (X)ႏွင့္စကားေျပာေနေသာ လူစိမ္းကို စိတ္၀င္စားပါလိမ့္မည္၊ (သူက (X) သည္ မည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေနေၾကာင္း သိလိုပါလိမ့္မည္၊) အျခားေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ေနေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားရွိပါက။ ထိုသူမ်ားက (X)စကားေျပာခဲ့ေသာလူစိမ္းေနာက္ လိုက္ၾကေပလိမ့္မည္၊
၁၀၊ (X)က လမ္းအတိုင္း ဆက္ေလွ်ာက္လာပါသည္၊ လမ္းေကြ႔ေရာက္ေသာအခါ ရုပ္ခ်ည္းခ်ဳိးေကြ႔၍ စီးကရက္ေရာင္းေသာလမ္းေဘးဆိုင္ေလး၌ ေခတၱနားပါသည္၊ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနသူက ရုပ္ခ်ည္း ဆိုသလိုပင္ လမ္းကိုခ်ဳိးႈလိုက္လာႏိုင္ပါသည္၊ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပင္ (X)ကို လိုက္ရွာပါလိမ့္မည္၊
၁၁၊ ((X)) က လမ္းကိုျဖတ္ကူးလိုက္ၿပီး။ ဘတ္စ္ကားဂိတ္တြင္ တန္းစီေနေသာလူအုပ္ၾကားထဲတြင္ ၀င္၍ တန္းစီလိုက္ပါသည္၊ သူ၏ေနာက္က ေနာက္ထပ္တန္းစီ၀င္လာေသာသူမ်ားကို သတိထားၾကည့္ပါသည္၊ ဤေနရာတြင္ သရုပ္ေဆာင္မႈအနည္းငယ္ လုပ္ရပါသည္၊ မည္သည့္ကားကိုတက္ရမည္မွန္း ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေန ဟန္ျဖင့္။ ဘတ္စ္ကားအခ်ဳိ႔ကို မစီးပဲ။ လႊတ္ေပးလိုက္ပါသည္၊ အလားတူကားေပၚမတက္ေသးပဲေစာင့္ေနသူ မည္သူက်န္ေနရစ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳေလ့လာပါသည္၊ ကားဆိုက္လာသည္ႏွင့္ လမ္းတဖက္သို႔ ျပန္ျဖတ္ ကူး ျပန္ပါသည္၊

၁၂၊ တဖက္လမ္းတြင္ ကားရပ္လာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ထိုကားကိုတက္စီးရမည္မွန္း သတိရေလဟန္ျပဳၿပီး။ ရုတ္ခ်ည္းကားေပၚတက္ပါသည္၊ သူ၏ေနာက္မွလိုက္ခံုတက္လာသူ မည္သူရွိသည္ကို သတိထား ေလ့လာပါသည္၊ ထို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ကားရပ္မည့္ဂိတ္မွ တက္လာမည့္သူကိုလည္း သတိထား၍ ေလ့လာ ပါသည္၊ဤသို႔လမ္းခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ သတိျပဳႈအႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ဳိးကို အေရးႀကီးေသာ ေတြ႔ဆံုရန္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား။ လွ်ဴိ႔၀ွက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမတိုင္မီ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္၊ အကယ္၍ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာ လမ္းတြင္ သကၤာမကင္းစရာအေနအထားကို မေတြ႔ရွိရပါက။ (X)အေနျဖင့္ သူခ်ိန္းဆိုထားေသာကိစၥ။ လွ်ဴိ႔၀ွက္အစည္းအေ၀းသို႔ ဆက္သြားႏိုင္ပါသည္၊ ဤသို႔မဟုတ္ပါက။ မသကၤာစရာသူတဦးကို ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရာလမ္းတြင္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေတြ႔ေနရပါက။ သူ႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရၿပီဟု ယူဆဖြယ္ရာ
ရွိလာပါသည္၊ ထိုခ်ိန္းဆိုမႈကို ဖ်က္သိမ္းေကာင္းဖ်က္သိမ္းပါလိမ့္မည္၊ သင္၏ေနာက္မွ တစံုတဦးက ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္လာပါက။စဥ္းစားထားရမည့္အခ်က္မွာထိုသူသည္ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ေတာင္မွ။ သင္မထင္မွတ္ေသာလမ္းကို ျဖတ္၀င္သြားျခင္း။လမ္းျဖတ္ကူးလိုက္ျခင္းမ်ားျပဳေသာအခါ။ ထိုသူအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရုတ္ခ်ည္းမခ်ႏိုင္ပဲ။ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေလ့ရွိတတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဤသို႔ လမ္း တေလွ်ာက္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ဳိးကို သင့္သလိုျပဳသင့္ပါသည္၊ ဤနည္းအားျဖင့္ လူတဦးအေနျဖင့္ “ရွင္းလင္းေနသည္”။ “မရွင္းလင္း”ဆိုသည္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္၊

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 9:42 PM  
1 Comments:
 • At November 24, 2008 at 4:26 PM, Blogger OWAY AUNG said…

  ကိုဖိုးေဇ အမွတ္တရ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာေလးတခု
  ထပ္ဖြင့္ႏိုင္ရင္ေကာင္းမယ္ေနာ္။
  တာရာမင္းေ၀အမွတ္တရ
  ဘေလာ့လိုေပါ့။

   
Post a Comment
<< Home
 
က်ေနာ့္အေၾကာင္း

Name: ျမင့္ေဇ
Home:
About Me: လူပ်ဳိမသုိးတသုိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မၾကာခင္ ဒန္တန္တန္ေတာ့မည္။ ေငြေရာင္ပိတ္ကားတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။
See my complete profile
ယခုလ မာတိကာ
ယခင္လ မာတိကာ အေဟာင္းမ်ား
အလည္သြားျဖစ္တဲ့ ဘေလာ့မ်ား
Powered by

Free Blogger Templates

BLOGGER

© Template by Isnaini Dot Com