Ko Poe Zay

(orginal end)-->
 
ကဗ်ာ စာမ်က္ႏွာ
သတင္း စာမ်က္ႏွာ
စကားစျမည္

ျမန္မာ စာအုပ္မ်ား
၀တၴဳတို၊ ၀တၴဳရွည္၊ ကဗ်ာ၊ မွတ္သား ဖြယ္ အေထြေထြ စာအုပ္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာ အီးဘုတ္ (E-book) စာအုပ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
Other things
test
ယုံၾကည္ျခင္း၊ ဘာတာစနစ္ႏွင့္ ရက္ဒ္ဘတၱလာ
Sunday, June 17, 2007

က်ေနာ္တုိ႔ ယုံၾကည္စြာႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရးကို ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။ ထုိကာလအတြင္း အမ်ဳိးစုံ ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရ သည္။ ထုိအထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းခ်င္းလဲလွယ္မႈ ဟုေခၚသည့္ ဘာတာစနစ္ႏွင့္ ေခတ္သစ္ ရက္ဒ္ဘတၱလာမ်ား လညး္ ေတြ႔ၾကဳံရသည္။
၁။
မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနသည္ အေျပာင္းအလဲအလြန္အမင္း မ်ားျပားျမန္ဆန္လြန္းလွသည္။ ထုိ႔အတူ အလြန္အမင္းလည္ ရႈပ္ေထြးလြန္းလွသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံၾကီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေပၚလစီပုိင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ရႈပ္ေထြးရျခင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာတြင္ ၄င္းတုိ႔ ၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား မည္သုိ့ ရွိေလမည္နည္း ဆုိသည့္ အေျခခံေပၚမွ စဥ္းစားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ- တပါးသူ၏ပ႗ိပကၡမ်ားတြင္ (၄င္းတုိ႔အဆုိအရ) ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေပးေလ့ရွိေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စု၏ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒတြင္ ၾကည့္ႏုိင္သည္။ ၄င္းတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို တုိက္ရုိက္ထိခုိက္ေသာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ အေရးအခင္းႏွင့္ ေနာက္ပို္င္းဆင္ႏႊဲေသာ စစ္ပြဲမ်ားအား ေခတၱထားဦး။ အိပ္ျဖဴေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ ပါလက္စတုိင္းႏွင့္ အစၥေရး တုိ႔ ယခုအခါ စစ္ပြဲသံသရာသုိ႔ ျပန္လည္ ေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ လက္ဦးဆရာျဖစ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့သည္။ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အစၥေရးအား ထိခိုက္မည္ဟု ၄င္းတုိ႔ယူဆလွ်င္ ဗီတုိအာဏာသုံး၍ ပယ္ခ်သည္။ ဆိ္တ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ အစၥေရးဘက္တြင္ ၄င္းတုိ႔ ရပ္တည္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။
ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ႏုိင္ငံၾကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္
ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာတခုႏွင့္ တခု ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ပုံသည္ တခ်ိန္ႏွင့္ တခ်ိန္မတူၾကေပ။ စစ္ေအးေခတ္ေႏွာင္းပုိင္းမွ စ၍ ၄င္းတုိ႔၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ မႈသည္ ေသြးထြက္သံယုိနည္းေသာ နည္းလမ္း( တနည္းအားျဖင့္) ျပႆနာကို ႏွစ္ဘက္စလုံးက အေလ်ာ့ေပး ႏုိင္သမွ်ေပးၿပီး ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး ျဖစ္ေပၚလာရန္ကို ဦးတည္လာခဲ့သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ တစတစ ေျပာင္းလဲ ေရး နည္းလမ္းပင္ ျဖစ္သည္။ထုိသုိ႔ တစတစေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ၄င္းတုိ႔ပါ၀င္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း ခ်ဲ႔ထြင္လာၾကသည္။ တဘက္မွလည္း အၿပီးတုိင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးတည္ေသာ လက္နက္ကုိ္င္တုိက္ပြဲမ်ားကို လည္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ေရာ၍ သိကၡာခ်သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို ေတာ့ ကမၻာ ၾကီး၏ ေကာင္းက်ဳိးကို တည္တန္႔ေစသည့္ စစ္ပြဲဟု အမည္တပ္ၾကသည္။
ျမန္မာျပည္၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးတုိက္ပြဲတြင္လည္း ႏုိ္င္ငံၾကီးမ်ားသည္ ပါ၀င္ ဖိအားေပးၾကသည္။ စစ္အုပ္စုလက္ေအာက္မွ အဖိႏွိပ္ခံလူထုအား စာနာၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ မေကာင္းျခင္း လကၡဏာမ်ားကို က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္သလုိ သူတုိ႔လည္း ျမင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္က်ေနာ္တုိ႔ သည္ စစ္အုပ္စု အေပၚထားသည့္ အျမင္မ်ားမတူၾကပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္
ပ႗ိပကၡ၏ ဘက္တဘက္္ ျဖစ္၍ ၄င္းတုိ႔သည္ စာနာတတ္ေသာ တတိယအင္အားစု၊ျပင္ပ အင္အားစုျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ အေျခခံစဥ္းစားသည္မွာ လူထုအက်ဳိးစီးပြားဘက္မွ ျဖစ္၍ သူတုိ႔စဥ္းစားသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာေပၚလစီမ်ား၊ ဒီပလုိေမစီ စံႏႈန္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္၍ရႏုိင္မည့္ ေဘာင္မ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားေပၚမွ အေျခခံ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိအခါ ျမန္မာျပည္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ေနာ္တုိ႔ ဆင္ႏႊဲသည့္နည္းနာႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ ျဖစ္ေစလုိေသာ နည္းနာ တုိ႔ မတူၾကေတာ့ေခ်၊ တစတစ ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးတည္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔သည္ စစ္အစိုးရဘက္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ ဘက္ကုိေသာ္လည္းေကာင္းခ်ဥ္းကပ္လာၾကသည္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၊ လူ႔ အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းအတြင္း မွင္မည္းျပျခင္း၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွ အထူးကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္း စသျဖင့္ စစ္အုပ္စု အား ဖိအားေပးၾကသည္။ ထိေရာက္မႈရွိသင့္သေလာက္ရွိပါသည္၊ ဥပမာ ILO အေရးယူမႈ၊ ထုိ႔အတူ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကိုလည္း ၄င္းတုိ႔ သတ္မွတ္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းနည္းမွ လြဲ၍ က်န္နယ္ပယ္ အားလုံးလုိလုိကို ပံ့ပုိးမႈ မ်ားေပးသည္။ ထုိအခါ က်ေနာ္တုိ႔ရေသာ အရာမ်ားတြင္ အဆုိးႏွင့္ အေကာင္းမ်ား ဒြန္တြဲပါလာသည္။ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားအားေကာင္းလာသည္။ နယ္ပယ္အလုိက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တဘက္ကမ္းခတ္ျဖစ္လာသည္။ ထုိသုိ႔ တဘက္ကမ္းခတ္ျဖစ္လာေသာအခါတြင္ မ်က္ေမွာက္ ၌ အာရုံစုိက္ရမည့္ အရာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေ၀၀ါးသြားသည္။ မိမိဘာသာရပ္ကို အဓိကထားလာျခင္းျဖင့္ ညီညြတ္မႈ မဲ့လာၾကသည္။
၂။
မိတ္ေဆြတဦးႏွင့္ ျပန္ဆုံသည္။ က်ေနာ္ေတာခုိလာခ်ိန္တြင္ ၄င္း အဖမ္းခံရ၍ ေထာင္က်သည္။ ယခု ျပန္လြတ္လာ၍ နယ္စပ္၌ ဆုံရသည္။ ဆုံေသာ အခ်ိန္၌ ၄င္းက မီဒီယာအလုပ္ကိုသာ အဓိကလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ က်ေနာ္ ထူးထူးေထြေထြ မအံ့ၾသမိပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္မ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကေသာ သူမ်ားပင္လွ်င္ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ ကာလတြင္ ထုိစကားသည္ အထူးအေထြ အံံၾသစရာ မျဖစ္ သည္မွာေတာ့ အေသအခ်ာပင္။ သုိ႔ေသာ ယုံၾကည္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားမိသည္။
`ရွက္စိတ္ဆုိတာ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းလာတာနဲ႔အမွ် ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြလည္း ေျပာင္းသြားၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္´ (ဆရာ) လူထုဦးစိန္၀င္း`၏ရွက္စိတ္ဆုိေသာ ေဆာင္းပါးမွ စာသားအခ်ဳိ႔ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈကုိ လည္း ထုိသုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းသြားသည္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားပါသလား။ ေခတ္ေတြကေရာ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ တကယ္ေျပာင္းသြားသလား။
ႏုိင္ငံတကာတြင္ေတာ့ အေနအထားမ်ားစြာ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ က်ေနာ္တုိ႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရေသာ ျမန္မာျပည္အေရး ကေတာ့ ပုိေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ စစ္ေအးေခတ္ၾကီး ၿပီးဆုံးသြားသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ဆဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဂလုပ္ဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း အပ်ံ႔အႏွံ႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ဆဲျဖစ္သည္။ဖူကူယာမက ႏုိင္ငံတကာတြင္ သမုိင္း၏နိဂုံးဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ဆဲျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံတကာတြင္ ထင္ရွားေသာ ကမၻာ႔ကုန္သြယ္မႈ အေဆာက္အဦးၾကီး ၿပိဳက်သြားသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ဆဲျဖစ္သည္။အေရွ႔အလယ္ပုိင္းတြင္ ပါလက္စတုိင္း-အစၥေရးတုိ႔ ျပန္ရန္ျဖစ္ၾကျပန္သည္။
ျမန္မာျပည္ တြင္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ဆဲျဖစ္သည္။ဘာမွ မေျပာင္းလဲေသး။
၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာျပည္တြင္ အေပၚယံ ေျပာင္းလဲမႈ တခ်ဳိ႔မွ လြဲ၍ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ ခုိင္ခုိင္မာမာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ျမန္မာျပည္၏ ပ႗ိပကၡသည္ မည္သုိ႔မွ် ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသးေပ။
ထုိပ႗ိပကၡတေလွ်ာက္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔သည္ အမွီအခုိကင္းကင္းႏွင့္ မိမိယုံၾကည္ေသာ အရာမ်ားကို လုပ္ႏုိင္ခဲ့ ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ က်ေနာ္တုိ႔ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔လူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားကို အားကိုးၾကရသည္။အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္တရုိးတေလွ်ာက္တြင္ အဓိက ဆက္ဆံရသည္မွာ အကူအညီ ေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔အား လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ ကရုဏာထားမႈတုိ႔ႏွင့္ လာေရာက္ကူညီျခင္းအတြက္ တဘက္မွ ေက်းဇူးတင္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္တဘက္မွ အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ား ပါလာျခင္း ကိုေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္လည္း ေနာက္ေက်ာမွ ေငြေထာက္ပံ့ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ား၊ အစုိးရ၏ အလုိကုိလည္း လြန္ဆန္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္မွန္းက်ေနာ္တို႔နားလည္မိသည္။ ထုိအခါ က်ေနာ္တုိ႔ကို အကူအညီ ေပးမႈသည္ ဘာတာစနစ္ဆန္ဆန္ ျဖစ္လာသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ကို အကူအညီေပးျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္မႈကို မီးနီျပခ်င္ၾကသည္။
`ဤအရာကုိ ျပဳမူလွ်င္ သင္တုိ႔ထုိအရာ အားရမည္မဟုတ္။´ ထုိအခါ က်ေနာ္တုိ႔သည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္၍ ေမးခြန္းထုတ္မိၾကသည္။ သူတုိ႔ေပးမည့္ အကူအညီသည္ က်ေနာ္တုိ႔ ယုံၾကည္ခ်က္အား စြန္႔လႊတ္ရန္ အဓိက အရာလား ဆုိသည့္ေမးခြန္းပင္။ တခုေသခ်ာသည္မွာ နယ္စပ္သုိ႔ စတင္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အကူအညီရမွ ဤအရာကိုလုပ္မည္ မရလွ်င္ကား မလုပ္ဟူေသာ စဥ္းစားခ်က္မရွိၾက။ အေၾကာင္းအ ရာမ်ားစြာတုိ႔ေအာက္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔ လူးလြန္႔ရုန္းကန္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔တေစ က်ေနာ္တုိ႔သည္ မိမိေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းကိုသာ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ရုန္းကန္ခဲ့ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္လည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရွိသည္။ ယခုအေျခအေနေအာက္တြင္လည္း စစ္အာဏာရွင္ ရွိသည္။
တျပည္ေထာင္စနစ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ မတရား လုပ္အားေပးခုိင္းေစမႈ၊ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားစသျဖင့္ အကူအညီေပးမႈမ်ားႏွင့္ အတူ ေနာက္ကြယ္မွ ေခါင္းစဥ္သစ္မ်ား ပါလာၾကသည္။ တကယ္ တမ္းျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အရာမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိကိစၥတုိ႔၏ အရင္းအျမစ္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သာ ျဖစ္ သည္။ထုိျပႆနာမ်ားကို ဆုံးခန္းတုိင္လုိလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို အဆုံးသတ္မွသာ ျဖစ္ေပမည္။ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး တုိက္ပြဲအတြင္းမွ မည္သူပင္ ျဖစ္ပါေစ။ မည္သည့္လမ္းကို ေလွ်ာက္ပါေစ။ မည္သည့္နည္းနာကို စြဲကိုင္ပါေစ။ မည္သည့္ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းပါေစ။ လက္ေတြ႔အက်ဆုံးလုပ္ရမည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မရွိေရးသာ ျဖစ္ေနသည္။ စစ္အုပ္စု ၏ ဖိႏိွပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ သာေစနာေစ ဆႏၵမရွိ။ တတုိင္းျပည္လုံးအား တန္းတူ ဖိႏွိပ္ေရးသာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူျမင္ကြင္းႏွင့္ ကြယ္ရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ဖိႏွိပ္မႈပုံစံသာ ကြာျခားမႈရွိသည္။
က်ေနာ္တုိ႔အေနျဖင့္ တဦးခ်င္းအရလည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔လုိက္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိင္းျပည္အနာဂတ္ အတြက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္း အမ်ားအျပား ရွိၾကမည္မွာအမွန္ပင္။ ထုိစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ဖန္တီးခြင့္ရေသာ အေနအထားအခ်ိန္ကာလ ေရာက္သည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းသင့္သည္မွာ လည္း အမွန္ပင္။ က်ေနာ္တုိ႔ရွိရာသို႔ အကူအညီမ်ားႏွင့္အတူ သူတုိ႔လုပ္ကိုင္ေစခ်င္ေသာ အရာမ်ား သယ္လာၾကသည္။ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အရာမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ အနာဂတ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ ႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ားမွ ျမန္မာျပည္ပ႗ိပကၡအတြင္းမွ က်ေနာ္တုိ႔သာျဖစ္ သည္။သူတုိ႔ကေတာ့ တစုံတရာ သိေကာင္းသိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ေလာက္ ျမန္မာျပည္အေျခ အေနကုိ နားလည္မည္မဟုတ္သည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္။ အဓိကႏွင့္သာမညကို မိမိသာ ခြဲျခားရမည္ျဖစ္ သည္။ အနာဂတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကို မိမိဘာသာ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ပူးတြဲစဥ္းစား၍ မရ။ အရာအားလုံးကို ေယ ဘုယ် ဆန္ဆန္ လုပ္၍ မရ။ ထုိသုိ႔ ျပဳမူလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္ လတ္တေလာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ခုိင္ ခုိင္မာမာ မျဖစ္ဘဲ ေ၀၀ါးေရာေထြးသြားလိမ့္မည္။
ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ေျပာင္းလဲသြားသူမ်ားသည္ ယုံၾကည္ခ်က္ကို ဘက္ေျပာင္းခ်င္းေတာ့မဟုတ္။ မိမိကိုင္စြဲ ေသာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေဟာင္းကို ယုံၾကည္မႈ မဲ့ၿပီး ေသနဂၤဗ်ဴဟာသစ္မ်ားေပၚတြင္ ယုံၾကည္သြားၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိအခါ ကိုင္စြဲေသာ နည္းမ်ားသည္ တခုတည္းမဟုတ္ေတာ့။ မ်ားလာသည္။ ထုိိအခါ မိမိကုိင္စြဲေသာ နည္းကိုသာ အာရုံထား၍ လုပ္ေသာအခါ ထြက္လာေသာ အသံမ်ားသည္လည္း မ်ားျပားသြားသည္။ ထုိအထဲ တြင္လတ္တေလာလုိအပ္ခ်က္ပါသလုိ၊ အနာဂတ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားလည္း ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဆန္း စစ္ဖုိ႔ေတာ့လုိပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ အေရးၾကီးဆုံး ေၾကြးေၾကာ္သံတခုတည္း ေအာက္တြင္ မိမိတုိ႔ယုံၾကည္ ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္၊ မလုိအပ္ဆုိသည့္ အေၾကာင္း။ ဆုိလုိသည္မွာ ေက်ာျခင္း ကပ္ေရး။ သုိ႔ေသာ္ တခ်ိဳ႔ ထုိသုိ႔မဟုတ္၊ ကာလေဒသႏွင့္ လုိက္၍ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေျပာင္းၾကသည္။ နအဖ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အမွတ္ရမိေတာ့သည္၊ ေလရူးသုန္သုန္ ၀တၲဳ ထဲမွ ရက္ဒ္ဘတၱလာ ကို အမွတ္ရစရာ ျဖစ္ သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔သည္ တုိင္းျပည္အေပၚ ထားေသာ သေဘာထားႏွင့္ မိမိအေပၚထား ေသာ သေဘာထားကို ထပ္တူမျပဳသင့္ဟု ထင္သည္။
ေသနဂ္ဗ်ဴဟာ အေပၚ ယုံၾကည္ျခင္း ေျပာင္းလဲမႈ၏ အမွန္အမွားကိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးစရာမရွိ။ ကိုယ္ယုံ ၾကည္မႈကို ကုိယ္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ကုိင္ထားၾကၿပီးခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တခုသာ ရွိသည္။ ကုိယ္စားျပဳသည့္အရာသည္ ျပည္သူသာျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ သမုိင္းကို စက္၀ုိင္းပုံမလည္ေစခ်င္။
ေၾကာင္လိမ္ေလွကားလုိ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစခ်င္သည့္ ဆႏၵသာရွိသည္။

ေဒါင္းအုိးေ၀စာေစာင္
အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၁၀၊ ဇန္န၀ါရီ-ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၂

Labels:

posted by ျမင့္ေဇ @ 10:23 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
က်ေနာ့္အေၾကာင္း

Name: ျမင့္ေဇ
Home:
About Me: လူပ်ဳိမသုိးတသုိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ မၾကာခင္ ဒန္တန္တန္ေတာ့မည္။ ေငြေရာင္ပိတ္ကားတြင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။
See my complete profile
ယခုလ မာတိကာ
ယခင္လ မာတိကာ အေဟာင္းမ်ား
အလည္သြားျဖစ္တဲ့ ဘေလာ့မ်ား
Powered by

Free Blogger Templates

BLOGGER

© Template by Isnaini Dot Com